Bjärsjölagårds Ortens Frivilliga Brandkår 1926-1973
Leif Nyström, uppdaterad 2009-10-05, 2013-10-11 (1937,3855), 2014-04-12("Knapphål")
2014-12-08 (Medlemskort). Uppdaterad 2016-04-10 (1955-03-27).
 
Undertecknat av Brandchef Johan Stenberg, medlemsavgiften inte angiven.
Frivilliga  brandkåren bildades 1926 i samband med att husbyggnationen startade i samhället. Tomter hade börjat säljas 1923.

Protokoll från Styrelsesammanträden finns för åren 1933-1974 och för årsmöten 1951-1974.
Uppgifter för de första åren 1926-1931 är knapphändiga. De ursprungliga dokumenten har inte hittats men Karl-Einar Roos har nedtecknat vad han kunnat finna och komma ihåg.


Frivilliga Brandkåren upphörde i och med utgången av 1973 liksom Bjärsjölagårds kommun. På brandkårsstyrelsens möte 1973-11-12 "beslöts enhälligt att frivilliga kåren skall upplösas och överlämna sina samtliga ägodelar till brandförsvaret i Sjöbo nya kommun fr.o.m. nästa årsskifte, dock under förutsättning att samma beslut fattas på årsmötet. Detta i enlighet med stadgarna". På årsmötet 1974-03-20 "beslöts enhälligt att frivilliga kåren skall upplösas och att kårens ägodelar skall överlämnas till brandförsvaret i den nybildare Sjöbo kommun".

Än i dag, 2014, finns brandkåren kvar som Bjärsjölagårds Frivilliga Räddningsvärn
Här är Brandstationen

1931 (Nybyggd) 1982(tillbyggd 1955) 2009 (tillbyggd xxxx)
  Brandstationen i Bjärsjölagård
(Från protokoll och Karl-Einar Roos)
Här följer några historier nedtecknade av Karl-Einar Roos.
Under de första åren (1926-1934) anordnades fester i den s.k. Rågeparken för att skaffa pengar till Kårens verksamhet. Till pingsthelgen ordnades enligt ett gammalt protokoll fest på nämnda plats. Järnvägens musikkår spelade båda dagarna mot en summa av 160 kr plus fri resa. Det fanns en ölhall, man sålde korv och kaffe. Conditoriet sköttes av Edit Dahlgren och Alma Andersson. Vidare fanns det tombola, skjutbana och lyckans hjul.
De första åren hade kåren bara en motorspruta som vid utryckning kopplades efter en lämplig bil. Sprutan stod uppställd hos Carl Blomgren då man saknade brandstation. Första bilen var så vitt man vet Östrabys gamla bil. Senare inköptes an annan bil av märket Marmon. Bilen var så hög och Carl Blomgren som var självskriven förare liten, så han fick praktiskt taget stå och köra och kika mellan ekrarna på ratten. Bilen hade den egenheten att vid forcerad körning släppte låsringarna till däcken och försvann ut i naturen. Det hände flera gången att när branden var över fick brandmännen ge sig ut och leta hjulringar.
En storbrand som kåren var med om var när Wressels by brann ned (Läs här om branden) den 12juli 1932.
Det var många bränder i början på 1930-talet. Under ett enormt åskväder 1934 kallades brandkåren till en eldsvåda i Bjälkhult (norr om Starrarp) men när man kom fram till Djupadal så såg man att blixten slagit ner och tänt på i gården som senare ägdes av Henning Persson kallad Henning i granet. Man körde dit i stället, hur det gick med den andra branden förtäljer inte historien.
En annan händelse som har sina poänger var en brand hos lantbrukare Otto Nilsson i Araskoga. Man höll på med bakning i husets bakugn då boningshuset fattade eld. När branden var över kom man att tänka på brödet i ugnen. När man öppnade luckan visade det sig att brödet var helt perfekt.
Ett fotografi taget framför Bjärsjölagårds slott visar den omnämnda Marmon'en med motorspruta och manskap. Brandchef J. Stenberg, vice brandchef Gunnar Engström samt Axel Nilsson, Lars Persson (Vollsjö toffel), Karl Stenberg, sprutförare Johan Andersson och Ernst Roos.
1941 var den stora händelsen när stallet på Bjärsjölagård brann ner en höstkväll. Tack vare att det låg en beredskapsstyrka förlagt på platsen lyckades man få ut 10 fat fotogen som förvarades på logan men stallet brann ner. Den norra gaveln rasade och 2 man däribland brandchefen var mycket nära att omkomma. Den södra gaveln lyckades man staga och den är fortfarande intakt liksom murarna men branden varade i tre veckor innan den var helt släckt.
Under krigsåren hade kåren samarbete med luftförsvarsföreningen som begärde att man skulle köpa in en ny spruta vilket också skedde. Man hade luftförsvarsövningar med jämna mellanrum. Det kan också noteras att man under den här tiden uppförde 2 st. skyddsrum i Bjärsjölagård, den ena låg bakom Gunnesalongen och det andra där Syrengatan ligger, mitt för Sv. Foder. Virket lovade fru Braaten på Bjärsjölagård att bidraga med men man fick bara ta träd som var torra. Så man vet säkert att så många torra träd som då hittades i skogarna har det aldrig funnits där förr eller senare.
(Notera att andra uppgifter gör gällande att det också låg ett skyddsrum bakom Molins smedja, i hörnet på idrottsplatsen).
Här följer utdrag från styrelseprotokollen mellan 1933-1974.
Styrelsen sammansättning finns här för intresserade. Styrelseordförande 1933 var Handlaren Benoni Nilsson.
Nästan varje möte tar upp någon form av anskaffning av material (stora inköp tas med). Ett eller flera av mötena varje år handlar om hur brandkårsfesten skall utformas. Så dessa rubriker tas inte upp nedan om inget särskilt förekommer.
En gång om året uppgavs Brandkårens tillgångar i detalj. Några exempel från 1933: Brandstationen 3000 kr, Motorsprutan 1250 kr, Automobilen 500 kr, Brandslangar 400 kr.
För festerna 207 kr (bl.a. dansbana, ölhall, kafé , stängsel porslin m.m.)
1933-02-15. Stationsinspektör Brandberg meddelade att en hemställan gjorts till Brandförsäkringsföreningen att chefen för respektive kommunal brandkår skall tillåtas närvara vid reglering av skadestånd och ersättning efter eldsvådor.
Beslöts att inköpa en handdriven lufttyfon för alarmering.
Beslöts att underhandla med personalen på Bjärsjölagårds och Alestads telefonstationer om möjligheten att nattetid få tillkoppling till brandchefen mot en ersättning för varje alarmering.
1933-03-27. Då landsfiskalen nekat rättighet till dans i brandkårsskogen beslöt styrelsen att omedelbart efter sammanträdets slut uppsäga kontraktet med ägaren Herbert Roos, sen genom offentlig auktion den 6 april kl.10 försälja dansbanan, byggnaden och övrigt träbråte i tivolit. Samtidigt utsågs Benoni Nilsson och F. Engström att underhandla med folkparksstyrelsen om förläggande av festen i parken.
1934-01-18. Styrelsen beslöts att för år 1934 förnya kollektivförsäkringen för Brandkårens aktiva  medlemmar å försäkringsbolaget Nornan.
  1935-03-13. Beslöts att iordningställa den av Östraby F.B. inköpta bilen enligt av Harry Andersson lämnat kostnadsförslag slutande å kr. 64,40 samt försäkra och inregistrera bilen. Reparation av enkammarpumpen får anstå tills meddelande om kostnaden kommer från fabriken.
1935-06-20. Då tyfonsignalen hörs dåligt från Stenbergs nuvarande bostad beslöts placera den i en kåpa å Herman Anderssons fastighet och låta alarm per tfn ske till Herman Andersson, Bruno Nilsson, Victor Åkesson och Blomgrens genast efter alarm till Chefen.
1935-12-17.Brandchefen redogjorde för släckningen vid Tulesbo. Vår spruta var igång 35 á 45 min innan Wollsjö f.b. ankom. 2 uppehåll i sprutningen berodde på att slangarna 2 ggr blev sönderkörda å landsvägen. Reservbensin hämtades medan utbyte av slang ägde rum. Bristen på bensin hade uppstått genom läcka å motorsprutans tank. Då sprutan senare gick sönder fick sprutningen avbrytas. (Diskuteras möjligheten av att inköpa ny motorspruta). Anm: nästa år blir kårens 10-åriga verksamhetsår och den beslutade familjefesten  i samband med årsmötet begränsades till ca 150 personer.
1936-05-14. Efter diskussion ang. brandbilens status beslöts följande reparation skulle utföras å verkstad i Sjöbo och skulle en lastbil om möjligt hyras den tid reparationen varar: Ny koppling i motorn inläggas. Batterierna laddas. Ljusledarna läggas om. Bendixdrevet efterses. Oljepumpen rengöras. Bromsarna justeras och efterses. Startveven efterses o kofångaren borttages.
Beslöts att tömning av brunnar skulle inom stamnätet kosta: 5 kr för mindre brunn, 10 kr för större brunn och utom stamnätet högre enl. brandchefens prövande för varje fall.
Ersättning till brandmän vid eldsvåda skulle utgå med kr 1.50 per timma och kr 1.00 per timma för tvättning och rengöring av slang  i den mån kåren får ersättning av försäkringsbolagen.
1936-11-11. Beslöts att infordra anbud å spruta och ny brandbil byggd å Ford eller Chevrolet chassi och förelägga kommande årsmöte jämte plan för finansiering av dessa inköp. Skall föreslås årsmötet att upplåna medel för inköp av ny spruta och ny brandbil. Den gamla bilen skall lämnas i byte men gamla  Långbrosprutan behålles i reserv då något pris för den ej kunnat påräknas. Forden skulle repareras.
1936-04-04. Beslöts enhälligt inköpa 1 st motorspruta mängden 1300 m/l för 4000 kr,  skulle kassören genast beställa den för leverans snarast här på plattan.
  1937-04-06. Efter 4 timmars överläggning med BilMånsson i Hörby beslöt styrelsen att av honom inköpa brandbil Ford V8 med kaross i stil med den till Hörby Köping levererade och till ett pris  av kr. 5050 i priset ingick då Marmonbilen M1702 som beräknats till 250 kr å kontant 4800 att betalas genast efter midsommar 1937. Bilen skall levereras omkring den 1 juni fullt klar.
Överlämnade kassören slutbudet med Rydbergs Långbro å en RC 6 spruta 1300 m/l att levereras franko = omkring 1 maj. Pris 4000 kr. Levererad här. Godkändes.
1937-05-28. Till festen i Övedskloster som kåren arrangerade under midsommar beställdes hos Nordvalls i Sjöbo bl.a. 19000 inträdesbiljetter, 3000 cykelbiljetter och 10000 dansbiljetter. Hur många som användes finns inte nämnt.
1937-09-22. Till vikarierande brandchef till årssammanträdet utsågs Torsten Trulsson i stället för avgående Carl Axelsson
1938-02-05 På sammanträdet efter årsmötet utsågs Brandchefen Torsten Trulsson till sekreterare vilken position han hade till 1955-03-27. Protokollet från årsmötet där brandchefen valdes saknas.
1938-12-07. Beslöts att måla brandtornet, dörrar och fönster samt uttaga en vägg och lägga cementgolv i brandstationen.
1939-01-26. Brandchefen uppdrogs att infordra anbud å täckning av brandtornet med eternit i rödfärg, 6 mm tjocklek samt täcka taket jämte låsbeslag.
Notering om extra styrelsesammanträde (ej daterat men står efter den 26/7-39) beträffande den av årsmötet beslutade festen som skulle hållas i pingst och vilken blev inhiberad pga att möjligheten med att hyra slottsparken inte gick igenom.
1941-01-24. Ansökan inkommen från luftskyddsföreningen i Bjärsjölagårds samhälle med anhållan om ett bidrag å kr 35 till hjälp att täcka kostnaderna av inköpta sjukvårdsmaterial. Detta anslag godkändes.
I inventarieförteckningen anges 1 st. ny tyfon för tryckluft, 500 kr.
1943-01-29. Styrelsen beslutade göra en anhållan till kommunen om anslag för täckande av de kostnader = 5 öre per skattekrona jämte toalettkostnad enl. luftskyddsinspektionens bestämmelser för inköp av ny motorspruta.
1943-11-19. Frågan berörde överlåtande av tomt till Centralbadet. Styrelsens beslut var att erfordra fri inläggning av värme i brandstationen. Kostnaden för eldningen skall brandkåren själv bekosta.
Beslöts att täcka taket i brandstationen med 12 mm tretex samt täcka en ny dörr  och kläda portarna med tretex.
1944-01-28. Styrelsen beslöt att samlas söndagen den 6 feb. kl 1/2 10 fm för att vid brandstationen avprova den nya motorsprutan. (Enligt förteckningen finns endast motorsprutan RC 6 som kom hem omkring den 1 maj 1937).
1944-05-20. En anhållan från styrelsen i Föreningen Bjärsjölagårds Centralbad u.p.a med yrkande om rätt till att från brandbrunnen lägga en vattenledning till badhuset samt taga vatten till badet kostnadsfritt. Denna anhållan bifalles av styrelsen.
Beslöts att stänga ikring brandstationens tomt med 5 tums ekpålar och 2.8 "/" fyrkantnät samt planerande och iordningställande av planen med fyllning och singel.
1944-12-19. Beträffande frågan om att kåren skulle överenskomma med kommunen (Östra Kärrstorp) angående släckningshjälp samt svara för eldsläckningen i kommunen så bordlades denna fråga för tidigare hörande bestämmelser och besked från länsstyrelsen.
  1945-03-29. Styrelsen har denna dag fört underhandlingar med representanter för Ö. Kärrstorps kommun angående släckningsarbetet. Ömsesidigt kontrakt undertecknades enligt av länsstyrelsen uppsatt förslag vilket genomgått vissa justeringar samt till en överenskommen summa av kronor trettonhundra (1300:-) och att gälla för året 1945 samt i fortsättningen med uppsägningsrätt enligt kontraktet. Utbetalningen skall av kommunen ske två gånger om året.
Kontraktet undertecknades av från brandkårens sida ordf. Birger Nilsson Elestorp samt från kommunens sida kommunalnämndsordf. Nils Nilsson Bjärröd.
1945-05-24. Styrelsen behandlade frågan angående överenskommelse till avtal med kåren och Öveds kommun om släckningshjälp. Styrelsen beslöt att överenskomma om 10 öre per skattekrona jämte övningskostnad för utbildning av personal. Dessutom skulle Öveds kommun förbinda sig att dela omkostnaderna mellan sig och Ö. Kärrstorp lika fördelat per skattekrona gällande nyförvärv av utslitna maskiner eller av nödvändigheten av nyinköp.
Släckningsarvode enligt gälland taxa. Det uppdrogs åt ordförande att underteckna det överenskomna avtalet.
1946-02-03. Avlöning till manskap för övningar bestämdes till 2.50 kr per timme.
Beslöts att i april månad högtidlighålla kårens 20 års jubileum.
1947-02-07. Beslöts att försälja motorsprutan API 99 till lägst 2000 kr. Beslöts att införskaffa anbud på två elektr, kamflänsrör för uppvärmning av Brandstationen.
1948-03-03. Efter överläggning beslöt styrelsen att kåren skulle deltaga i vägunderhållet till den del som påfaller kåren.
1948-11-10. Beslöts att lägga en cementplatta i samma bredd som brandstationen och fram till brunnen.
  1949-08-06. Vid detta sammanträde demonstrerades en motorspruta från API-fabriken i Göteborg av typ API 1000 och av fabriken översänd offert angående byte med en av kåren tillhörig spruta typ API 99 till ett pris av 3850 i mellanskillnad (API 99 beräknas till 2000kr). Styrelsen beslöt att godkänna byta av spruta. Angående finansieringen har kåren blivit erbjudna av Färs- och Frosta Härads Brandstadsbolag låna erforderligt kapital. Styrelsen beslöt att låna 4000 kr för en tid på två år.
1950-07-05. Beslöts att styrelsen skulle underteckna borgen för lånehandling å fyratusen kronor. Dessutom beslutades att ingå till Ö. Kärrstorps och Öveds kommuner med ansökan om anslag å fyratusen kroner.
  1951-01-22. Kåren anordnar midsommarfesten i Övedskloster detta år.
1951-02-05. Angående inkommen anhållan från Bjärsjölagårds Idrottsförening angående erhållande av rätt till å festen i Övedskloster hålla tombola avstyrktes av styrelsen.
1951-03-07. Styrelsen beslöt att insätta ny dörr i Brandstationstornets ytterdörr med patentlås.
1951-05-20. Möte om festen i Övedskloster. Bl.a. dansbanans storlek, 22x36 m. Det gick åt 1000 m stängsel. Regnförsäkring på 5000 kr att verka mellan 11.00-14.00 högst 2 mm.
1951-09-15. Beslöts att gräva ledning och sätta brunn i Brandstationens tomt. mat. 18" brunn och 35 m ledning av 4 " tegelrör i gränsen mellan idrottsplatsen och brandkårstomten.
Beslöts att hålla 25 års jubileumsfest den 6 okt. kl 19.00 å hotellet i Bjärsjölagård. (Dvs starten var 1926). Pris 11 kr per person jämte dans och musik. Brandkåren skulle bjuda på portvin.
1951-11-05. Beslöts att inlägga elektr. ledning i brandtornet samt sätta upp signallampa vid larmet. En lampa utanför.
Beslöts att lämna in till Ö. Kärrstorps kommun ansökan om bidrag. Detta till bestridande av kåren inköpt 63 mm tryckslang jämte kopplingar till en summa av kr. 4500 enl. överenskommelse enligt §7 i tecknat släckningsavtal 1945 däri kommunen iklätt sig skyldighet då det gäller nyanskaffning.
  1952-02-25. Beslöts att förelägga årsmötet att det nettoöverskott som inkom i kassan efter festen i Öved skall avsättas till en byggnadsfond 10000 kronor och får ej användas till något annat. För att pengarna skall kunna uttagas skall beslut fattas av två extra eller ordinarie möten.
1952-08-21. Förslag till släckningsavtal mellan kåren och kommunen godkändes.
Förslag till kontrakt mellan kåren och brandmännen, vilka skulle utgöra 12 man godkändes. Beslutade att ingå till brandstyrelsen med en anhållan att erhålla 2000 kronor för nyanskaffning.
  1953-02-27. Beslöts att inlägga elektr. belysningen jämte montera en yttertermometer över ingångsdörren. Tre lampor inne i brandstationen samt rött signalljus vid tyfonen jämte låta inkoppla redan inköpta elektr. värmeelement. Beslöts att sätta upp en skylt å brandstationen under följande: All parkering av bilar och cyklar på brandstationens område är förbjudet.
1953-03-29. Beslöts att inköpa motorsprutan Albin 200 till pris enligt inhämtad offert. Enligt nästa inventarieförteckning var värdet 1400 kr.
  1954-03-10. Styrelsen beslutade föreslå årsmötet en utredning om tillbyggnad av brandstationen.
1954-06-22. Infordrade ritningar och kostnadsförslag av tillbyggnad av brandstationen granskades och tillstyrktes av styrelsen med mindre ändringar. Beslöts att kalla kårens medlemmar till ett extra sammanträde tisdagen den 6 juli kl. 19.30 å hotellet i Bjärsjölagård för att besluta om byggnadsfrågan. På detta möte beslutades att uppföra tillbyggnaden enl. förslagen. Beslutades att styrelsen skulle utses såsom byggnadskommitté. Beslutades att den frånsatta byggnadsfonden skulle användas för tillbyggnaden. Infordran av anbud om tillbyggnad  infördes i Skånska dagbladet. Mellersta Skåne, Arbetet.
1954-07-21. Anbuden öppnades och inkomna var från Erik Persson Bjärsjölagård för en summa av kronor 10100. Nils Olsson Bjärsjölagård för en summa av kronor 11275. Styrelsen beslöt att antaga Erik Persson till entreprenör och beslöt att anmoda Johan Olsson Vollsjö till byggnadskontrollant.
Styrelsen befullmäktigade kassören rätt att uppsäga innestående kapital jämte ränta å sparbanksbok I Färs Härads Sparbank.
Styrelsen erhåll medgivande från föreningen Centralbadet att med rätt få bygga intill gränsen av en halv meter.
1954-10-24. Styrelsen granskade tillbyggnaden som i det närmaste var färdig. Det beslöts att portarna skulle klädas med panel och beslås nedtill med kopparplåt vilket byggmästaren lovat skulle ingå i byggnadspriset utan någon förhöjning.
Beslutade att låta uppsätta ny takränna på gamla byggnaden jämte stuprör till extra utbetalning. Ny eternit vid sidan om ingångsdörren samt kläda grunden nedtill med plåt där den var sprucken.
Beslutades att ordförande, brandchefen, kassören jämte byggnadskontrollanten skulle slutbesiktiga då byggnaden blev färdig.
1955-02-27. Brandstationens värde har nu stigit med 10000 kr sedan förra inventeringen. (Totalt 13000 kr).
1955-02-27. Det beslöts enhälligt antaga Albin Andersson, Brunslöv för utförande av målningsarbeten i brandstationen (1425kr).
1955-03-27. Årsmötet. Vid val av Brandchef hölls en sluten röstning där Agne Jakobsson fick 14 röster, Torsten Trulsson 7 röster och Sigfrid Nilsson 7 röster. Till Brandkårschef nyvaldes  Agne Jakobsson. Som kontrollanter valdes justeringsmännen. Protokollet anger inte vem som begärde sluten röstning.
Anm. Torsten Trulsson erhöll två diplom dels 1947 av Färs och Frosta Härads Brandkårskrets (förtjänstmedalj i guld) dels 1954 från Centralstyrelsen för Svenska Brandkårers Riksförbund (Riksförbundets förtjänsttecken i guld). Se dessa här.
  1955-07-06. Styrelsen avsynade brandstationen som nu var färdig efter tillbyggnad. På förslag från ordföranden beslöts att brandstationen skulle återinvigas söndagen den 3 juli 1955 och detta skulle ske i samband med en brandövning som skall börja kl. 10.30.
1955-07-06. Endast ett ärende förelåg nämligen möjligheten att inköpa en utryckningsjepp. Beslöts enhälligt att ingå med begäran om medel från kommunen. Anslaget skulle begäras å 16000:-.
1955-12-05. Robert Håkansson lämnade rapport från Brandstyrelsens sammanträde och uppläste den paragraf som gällde anslaget till vårt äskande beträffande jepp. Kåren skulle få 4000 kr. årligen i 5 år.
Då nu medel ordnats för inköp av jepp beslöts att infordra anbud genom annons i Sydsvenska Dagbladet den 9/12. Beslöts att köpa en "Willys" 6 cyl. å 115 hästkrafter. Styrelsen har varit i tillfälle att se såväl "Willys" som "Land Rover", den senare ansågs för svag. Beslöts att låna pengarna för inköpet av jepp i Färs o Frosta nya Brandförsäkringsförening, som låntagare skulle stå Oscar Sjöberg med den övriga styrelsen som borgen.
Ordföranden föreslog att eftersom kåren till nästa år är 30 år att detta jubileum skulle högtidlighållas.
1955-12-20. Endast ett anbud hade inkommit, det var från Frode Lund i Malmö o löd på 14100:.. Det beslöts att ett inköp skulle göras från nämnda firma. Beslöts att i Färs o Frosta Härads Nya Brandförsäkringsförening låna medel för inköp av jeppen. Vidare beslöts att bestämma tid för byggandet jeppen och till att avtala med Hörby Karosseri. 30 års jubileet bestämdes skulle hållas den 3 mars å Bjärsjölagårds hotell.
1955-12-31. Anledningen till sammanträdet var att Frode Lunds Bil AB i Malmö som skulle leverera jeppen hade inkommit med en skrivelse vari begärdes tillägg å priset beroende på höjning av tillverkningskostnaden. Exakt summa i höjning var ej bestämd men garanterades icke överstiga 850;-. Efter diskussion beslöts inhämta priser från andra firmor som sålde detta märke och då helst fast pris.
  1956-01-08. Ingen hade lämnat något skriftligt endast en firma, Stevers i Kristianstad hade lämnat pris och detta var per telefon och löd på 15.700:-. Då Frode Lunds Bil AB i Malmö trots höjningen likväl låg betydligt under beslöts att fullfölja köpekontraktet med dem. Beträffande lånet som skulle tagas för inköpet av nämnda jepp bestämdes att det skulle skrivas på 20000:- och amorteras på 5 år.
Med anledning av två brandmäns tjänstetid vilken uppgått till över 15 år beslöts att medalj skulle sökas. Brandmännen är Frans Kjellström och Göte Persson.
1956-01-19. Enda ärendet för dagen var att samtliga styrelseledamöter skulle underteckna borgensförbindelsen för det lån som kåren skall ha för inköp av jepp.
1956-01-19. I inventarieförteckning har nu Brandstationens värde stigit från 13000 kr 1955 till 24000 kr. Programmet för jubileumsfesten skulle vara följande: Middag kl. 19.00 bestående av smörgåsar, soppa, varmrätt o kaffe till ett pris av kronor 5.50. Brandkåren skulle bjuda på portvin.
1956-02-02. Enda punkten för dagen var att kontrollera att allt var klart för 30 års jubileet. De tecknade gästernas antal sammanräknades och anmäldes till källarmästaren (hotellet). Efter diskussion framkom det att ordföranden verkat i kåren i över 20 år och därför beslöts att hos Färs o Frosta Härads Nya Brandförsäkringsförening söka om guldmedalj.
1956-07-01. Jeppen som nu var klar hade installerats i vagnhallen. Då ingen anmärkning fanns godkändes densamma.
1957-10-11. Det hade visat sig att vid släckningen i Killeröd (öster om Östraby)  gått åt så mycket slang att kåren ej hade mer än ca 400 m. (Vid senaste revisionen fanns totalt 1500 m slang). Beslöts att köpa 200 m innergummerad slang.
1958-03-30. Önskemål framkom av fastighetsägare att gatan från brandstationen upp till stora genomfartsgatan borde lagas. Efter diskussion beslöts att kåren skulle bidraga med ett lass sten.
1959-07-10. Kårchefen föredrog det senaste provningsprotokollet för motorsprutorna. Det visade sig att den stora sprutan R.C. 6 ej håll måttet längre. Detta beror på motoreffekten. Denna motor är nu 22 år gammal och är givetvis ganska hårt sliten. Efter diskussion beslöts att tills vidare ej bestämma något exakt i denna fråga utan avvakta tiden och kanske kunna komma i tillfälle att köpa en beg. men prima motor för ett billigt pris.
1959-09-20. I samband med Röda Korsets städning efter sin fest i Eket utbröt eld i avstjälpningsplatsen, kåren gjorde en snabbutryckning och släckte brasan. För denna släckning erbjöds kåren fest i Eket 1972. På förslag genom överenskommelse med Försköningsföreningen beslöts att kåren skall dela fest med nämnda förening år 1963 och år 1972. Kåren skall år 1963 ha 60 % och åt 1972 endast 40 %.
1959-11-15. Brandmännen hade begärt att få till stånd en ändring av alarmeringssystemet så att falsklarm ej skulle behöva förekomma. Så som det nu är med två till tre falsklarm på en vecka tröttnar brandmännen. Kårchef Jakobsson hade talat med med telegrafkommissionen i Eslöv och följande lösning hade föreslagits. Den telefon som står i brandstationen skulle ej stå i direkt anslutning till telenätet ytan vara en anknytningsapparat till den telefon som användes som larmapparat för allmänheten, alltså tel. 41180.
Då nu vatten och avloppsledningar läggas till fastigheterna i samhället beslöts att för närvarande endast koppla in vatten och att låta den firma som har arbetet i samhället, Ove Persson Ödåkra, även gräva under grunden på brandstationen och lägga in vattenröret.
1960-04-14. Oscar Sjöberg överlämnade 50 kronor till kåren från Syklubben "Vi stickar och syr" i Bjärsjölagård. Gåvan skall vara till prydnad av lektionsrummet i brandstationen. Det beslöts i samråd med kamratföreningen verkställa givarnas önskemål.
1960-04-24. Brandkårsförbundet hade i en skrivelse anhållit att de kårer som har terränggående fordon, och om ej beredskap förelåg, vilja visa desamma vid förbundets årsmöte i Kristianstad den 7 maj. Det beslöts att bifalla denna önskan.
  1961-01-31. Med anledning av det stora arbete räkenskapsföraren fått genom uppgiften till A.T.P. angående brandmännens arbetstimmar och löneförmåner beslöts att extra ersättning skulle utgå till detta arbete.
1961-11-27. Ordföranden omtalade att han skulle avflytta från orten och med anledning härav ej var i tillfälle att helt sköta sysslan som som ordförande fram till årsmötet. I ordförandens frånvaro från sammanträdet föreslog kårchef Jakobsson att till Sjöberg överlämna en brandyxa (mod. "Säteryxan") i samband med att han lämnar kåren och styrelsen vid nästa årsmöte.
1962-03-20. Den frivilliga  kåren får endast debitera 4.50 per timma och man vid brand men skall för tex innevarande år utbetalt 6.95 per man och timme. Skulle stora och långvariga bränder uppstå kan kåren komma i ett svårt läge enär det kan tänkas att det kommande anslaget ej räcker till. V. ordförande som tillika är kommunal brandchef omtalade att brandförsäkringsbolagen håller på med en omräkning av timlönen.
  1963-03-18.Diskuterades om överbyggnad av den gamla brandbilen men inget beslut fattades. Däremot var det större behov av att renovera RC 6:an och det beslöts att begära ett extra anslag på 2000:- från brandstyrelsen.
1963-11-03. Kårchefen meddelade att en så gott som ny motor, passande till R.C. 6:an fanns i Kungshult och att han hade bestämt att inköpa densamma men ville först höra styrelsens mening. Priset skulle vara 300:-. Styrelsen beslöt att köpet skulle fullföljas.
  1964-03-18. Beslöts enhälligt att följande taxaberäkning skulle tillämpas.
Vid Brand: Avtalsenlig lön åt brandmännen. Utryckningskostnader för bilar enl. tidigare hyreskontrakt för motorsprutor: R.C 6 40:- per timme. API 1000 20:- per timme. Brandpumpen 40:- per timme. Ingen hyreskostnad för slang och ersättning för förstörd material och persedlar.
Övning: Sex övningar per år om vardera två timmar. Anser brandstyrelsen att detta antal timmar äro för knappa bör anslaget höjas därefter. Övningstimersättningen är beräknad efter 7:50. Det beslöts att begära ett anslag för år 1965 på 6000:-.
1964-12-07. Brandstyrelsen hade i en skrivelse till kåren av den 10/9  meddelat och hänvisat till sitt tidigare beslut av den 13/8 1964 där brandstyrelsen beslutat att föreslå de frivilliga kårerna att kommunen övertaga driften fr.o.m. 1/1 1965. Att observera  i skrivelsen av den 10/9 uttrycker brandstyrelsen att de skall övertaga de frivilliga kårerna. Mot denna formulering protesterade samtliga närvarande och det beslöts att i skrivelsen till brandstyrelsen påpeka detta. Och om brandstyrelsen i kommunen skall övertaga driften så är och förblir dock såväl fordon som övrig material den frivilliga kårens egendom.
Beslöts att det nya avtalet med kommunen skall undertecknas men att tillägg skall göras i §1 efter ordet "förfogande" skall tillskrivas "vid brand och övningstillfällen och skall såväl fordon som material skötas av personal tillhörande föreningen". Vidare skall tillägg göras i §2 efter ordet" materialförvaltaren m.m.". Tillägget är " Materialförvaltare utses av föreningen".
  1965-03-25. Ordföranden föredrog en skrivelse från brandstyrelsen. Denna innehåll ett påpekande beträffande kårens ändring av avtalet, brandstyrelsen godkände ej de ändringar som gjorts enligt våra tidigare beslut. Skrivelsen föranledde ingen åtgärd ännu utan kåren skall avvakta och se hur avtalet kommer att följas. Vi har ju möjlighet att uppsäga avtalet om vi ej känner oss nöjda.
  1966-03-31. Styrelsen har sammanträffat med Bjärsjölagårds Försköningsförenings styrelse och kommitté har valts för festen i Eket Övedskloster 1966.
1966-11-14. Med anledning av att vår Brandbil Ford 1937 ej blivit godkänd vid besiktningen utan ansetts som ej lämplig utryckningsbil beslöts att undersöka möjligheten att anskaffa en annan brandbil samt kalla föreningens medlemmar till sammanträde den 22 november 1966. Brandchefen fick i uppdrag till detta möte att inkomma med förslag.
1966-11-22. Förslag hade inkommit från Henrikssons Brandredskapsfirma i Stockholm om ett International chassi med byggnation till brandbil till ett pris av 36000:-. Vidare hade Amin Malmö lämnat pris på chassi av märket Bedford.
1966-11-25. Beslöts att ingå till brandstyrelsen med en begäran om ett anslag på 8500:- för bestridande av de kostnader kåren haft för inköp av ny brandbil. Kostnadskalkyl upprättades.
1966-12-15. Agne Jakobsson redogjorde för vad som gjorts med anledning av de brandbilar som andra kårer hade till salu. Med anledning härav beslöts enhälligt att istället inköpa en nyare bil och låta bygga den som vi vill ha den. International Harvester i Malmö har två bilar att välja på en skåpvagn och ett chassie som var en 1962 års International. Styrelsen enades om att åka till Malmö och se chassiet. Styrelsen beslöt efter besöket i Malmö att preliminärt inköpa ett International chassie av 1962 års modell för ett pris av 5000;- och kalla till föreningssammanträde den 27 dec.1966 i brandstationen och till detta sammanträde ha infordrat anbud på byggnationen ifrån flera karosserifirmor.
1967-01-15. Anbud hade inkommit på den gamla brandbilen från 3 spekulanter nämligen: Bertil Tufvesson, Sösdala å 2000 kronor; Kaj Hansson Osbyholm å 1075 kronor och Tage Pettersson Sälshög å 560 kronor. Det beslöts enhälligt att Tufvesson skulle få köpa bilen.
  1967-01-31. Ordföranden Carl Andersson öppnade sammanträdet i Hörby karrosserifirma där nya brandbilen stod under byggnad. Beslöts enhälligt att inköpa ny pump från Rydbergs i Långbro. Pris 6450 kronor plus oms, fri montering. Beslöts att inköpa skumrör samt skuminjektor samt en dunk skumvätska från Molin o Westberg Malmö. Beträffande inredningen enades man om att hytten skulle ha plats för 7 man. Materialskåpet inreds så att slanglådan skulle kunna placeras längs bak. Övrig inredning skulle vi själva ordna efter det behov som framkom när vi fick hem bilen. Denna inredning skulle ordnas av oss själva genom Jakobssons försorg som även fick i uppdrag att inköpa stegar. Beslöts att ingå till brandstyrelsen med begäran att få anställa två nya brandmän s.k. rekryter.
1968-03-21. Beslöts att förnya brandmännens personliga utrustning genom inköp av 15 st nya overaller samt bälte till desamma samt nya stövlar till de som inte fått genom kommunens försorg. I år uppgår inventarievärdet till 77084:- inklusive den nya brandbilen. Med anledning av att skruvar gått in i bensintanken på den nya brandbilen hade Larsson Hörby karosserifabrik vidtalats. Arbetets utförande inklusive rostskyddsbehandling av tanken kostade 100:-.
Med anledning av att Vollsjö frivilliga brandkår i år fyller 50 år beslöts att vi skulle uppvakta gemensamt med Sjöbo och Lövestads brandkårer.
Förslag framkom att kåren skulle anordna an studieresa för samtliga brandmän till en brandkår som har samma arbetsförhållande som vi, styrelsen enades om att åka ner på Österlen. Det beslöts för allt arbete brandmännen nedlagt såväl under festen i Eket som för och efter densamma skulle kåren bjuda brandmännen och deras fruar på Supé.
1969-1972 inget av värde rapporterat
  1973-10-29. Agne Jakobsson redogjorde för det sammanträde han varit med på i Sjöbo. Av denna redogörelse framgick klart att i det nya brandförsvaret inom Sjöbo blocket skulle finnas fyra kårer nämligen Sjöbo, Bjärsjölagård, Vollsjö och Lövestad. Ett önskemål var att samtliga dessa kårer skulle upphöra att vara frivilliga, detta för att brandstyrelsen i Sjöbo nya kommun skulle kunna kontraktera brandmännen direkt och ej genom fyra frivilliga brandkårers styrelser. Detta betydde att vi skulle sluta att vara en frivillig kår. Sjöbo frivilliga hade redan fattat beslut att att upphöra som frivillig. Efter diskussion beslöts enhälligt att kalla till föreningssammanträde och där fatta beslut i ärendet. Styrelsen var enhällig i sitt beslut att upphöra med frivillig kår.
Det framkom förslag att när nu kåren kanske kommer att upphöra som frivillig kår, hade det varit trevligt om alla brandmän och styrelseledamöter samt övriga medlemmar I Bjärsjölagårds frivilliga brandkår jämte deras damer kunde samlas för en gemensam samvaro i samhällets nya samlingslokal "Beritslund". Det beslöts enhälligt att en fest skulle ordnas med kaffe och landgång.
Härefter finns inga fler styrelsemöten.
1974-03-20. Sista årsmötet. Det beslöts enhälligt att frivilliga kåren skall upphöra och att kårens ägodelar skall överlämnas till brandförsvaret i den nybildade Sjöbo kommun.
Enär kåren nu upplösts företogs inga val. Brandkårschefen Agne Jakobsson tackade samtliga brandmän för deras insatser vid bränder och övningar under den tid han varit chef för kåren. Ett tack riktades också till samtliga styrelseledamöter för gångna års samarbete. Kårens och styrelseledamöternas tack till chefen tolkades av brandförmannen o v. ordföranden Jan Bengtsson.