Bjärsjölagårds Gatubelysningsförening upa 1938-1950
Leif Nyström, uppdaterad 2009-12-05, uppdaterad 2016-04-09.
  På ett sammanträde den 22 maj 1938 beslöts att bilda föreningen "Bjärsjölagårds Gatubelysningsförening u.p.a." på förslag av snickarmästare Martin Jönsson, Bjärsjölagård.
Man kan väl antaga att före detta möte fanns ingen gatubelysning i Bjärsjölagårds samhälle. Det går inte heller att se på foton före denna tid om det fanns någon belysning. Det nämns i ett av styrelseprotokollen (1938-06-29) att det fanns en Andelselektricitetsförening som innehar kontrakt med Sydsvenska Kraftaktiebolaget så det är möjligt att det redan fanns viss gatubelysning. Läs här MS-artikeln 1936, rubrik Bjärsjölagårds sällskapsklubb!
Materialet som redovisas nedan har ställts till förfogande av Hans Molin.
Läs här, dokument om utbyggnaden av Bjärsjölagårds gatubelysningsnät 1950-1951.
Inga gatubelysningskartor har f.n. hittats så det är svårt att veta hur gatubelysningen verkligen såg ut eller hur många lampor det fanns. Från protokollen kan utläsas att det kunde finnas följande antal lampor:
1938, på nuvarande Bjärsjölagårdsvägen, 8 st.
1941, släcktes halva antalet lampor, kvar tända, blev de vid Kvarnen, Kristina Perssons, Johan Nilssons och Bjärrödsvägen. Släckta de vid Björcks, Kooperativa + 2 till icke namngivna.
1946, 2 lampor installeras på Bjärrödsvägen nr 2 och nr 6.
1946, 2 lampor installeras på Tullesbovägen, i centrum av vägbanan, var anges ej.
1946, 1 lampa installeras vid brandstationen och 1 i norra området (Johan Hanssons).
1950, 13 nya lampor, placering enligt överenskommelse med Andersson.
1951, ny armatur i sto1pe 121 och 123 samt förlängd arm i stolpe 80, dennes lampa flyttas till stolpe 57a.
1951, 7 st lampor mellan Slottet och landsvägen Sjöbo-Hörby enligt karta. (Se här).
  Så här såg gatulamporna ut 1940-1950. (Vi letar efter bättre bilder)

 

 

 

  Här följer utdrag från styrelseprotokollen och årsmöten mellan 1938-1950.
Styrelsen sammansättning under de olika åren finns här för intresserade.
1938-05-28.
Det första sammanträdet där föreningen bildades och en interimsstyrelse valdes som fick i uppdrag att ordna stadgar att föreläggas föreningen för granskande och godkännande. Interimsstyrelsen valdes och bestod av Byggmästare Albert Håkansson, Skomakaremästare G. Sterner, Snickarmästare Martin Jönsson, Frisörmästare Bror Olsson och Smedmästare Hugo Molin. Till suppleanter valdes Skräddarmästare O.M. Ljunggren, Stationskarl Hjalmar Andersson, och f. fjärdingsman Håkan Hansson. Hugo Molin utsågs att sammankalla interimsstyrelsen.
1938-05-28. Interimsstyrelsens första sammanträde.
Angående stadgar uttalade sig styrelsen bestämmande angående angivna punkter:
Uttaxering för gällande ev. kostnader för belysning skall utgå lika för varje fastighet.
Årssammanträde skall hållas senast maj månad.
Skrivelser som skola upptagas till behandling måste vara inlämnade till styrelsen senast siste april.
Styrelsen i föreningen skall bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter.
1938-05-28. Gemensamt upprättades förslag till stadgar och överlämnades dessa  att med sakkunnig ledning renskrivas i enlighet med gällande lag för ekonomiska föreningar.
1938-06-29. Föreliggande färdigskrivna stadgar godkändes. Sterner yrkade att styrelseledamot som förfallolöst utebliver från sammanträde endast skall betala till reservfonden 1 kr trots att stadgarna upptager detta till 2 kr. Med 6 röster mot 1 skall stadgeenligt erläggas 2 kr.
Då det kommit till styrelsens kännedom att Bjärsjölagårds Andelselektricitetsförening som innehar kontrakt med Sydsvenska Kraftaktiebolaget vad beträffar gatubelysningar ämnar uppsäga detta kontrakt. Interimsstyrelsen utsåg därför Alb. Håkansson i egenskap av ordförande att samtidigt med uppsägningen, att hos Svenska Kraftaktie-bolaget erhålla om nytt avtal och ev. kontrakt.
1938-07-04. Av interimsstyrelsen utarbetade stadgar (Läs dem här, pdf-fil) föredrogs och godkändes utan anmärkning eller ändring och antogs enhälligt av föreningen. Den genom Alb. Håkanssons vördsammast gjorda anhållan hos Sydsvenska Kraftaktiebolaget i Malmö om kontrakt å el. energi för gatubelysning godkändes. Kontraktet upplästes och antogs utan anmärkning enhälligt.
Föreningssammanträdet beslutade att medlemmarna i föreningen skall underteckna en av styrelsen föreskriven förbindelse såsom säkerhet för sitt medlemskap i Bjärsjölagårds Gatubelysningsförening.
I enlighet med föreningssammanträdet angående förbindelserna om tecknande av medlemskap i föreningen beslöt styrelsen att trycka medlemskort att underskrivas av de som ingå som medlemmar, vars namn skola bevittnas, och samtidigt överlämnas av kassören underskrivet kvitto.
1938-07-25. De av styrelsen utfärdade medlemskorten till föreningsmedlemmarna, som nu utgör 61 st, godkändes av föreningen.
Föregående sammanträdes beslut om godkännande av stadgarna fastställdes och beslöts att inregistrera föreningen.
Hr Elof Persson yrkade därefter på det bestämdaste att till stadgarna skulle skrivas att föreningssammanträdesprotokoll skall vara justerat senast inom en månad från sammanträdets hållande.
Hugo Molin reserverade sig däremot enär stadgarna redan på ett tidigare sammanträde blivit godkända och ansåg att denna ändring av stadgarna voro tillräcklig att endast protokollföras.
Beslöts att årsavgiften till föreningen skall inbetalas förskottsvis den 1:ste oktober varje år.
1938-07-28. Frågan om stadgeändring enligt protokoll den 25 juli 1938 behandlades. Efter rådfrågan hos advokaten Hr V. Björnstorp, Hässleholm, som upplyste att denna paragraf i stadgarna kunde försöksvis tillskrivas, men troligtvis ej kom att för inregistrering bliva godkänd, allrahelst som stadgarna på ett tidigare sammanträde enhälligt blivit antagna.
Hr. Björnstorp upplyste vidare att endast ett föreningssammanträde, som antog stadgarna, var erforderligt för stadgarnas inregistrering.
Styrelsen beslöt i enlighet härmed, om den begärda stadgeändringen för föreningssammanträden att protokoll skall vara justerat senast en månad efter hållet sammanträde, endast skall föras i protokoll.
Styrelsen beslöt sålunda att genom advokat Björnstorp, som tidigare upprättat förslag till stadgar, låte inregistrera stadgarna och uppdrogs åt Hugo Molin att ordna med Hr. Björnstorp härom.
1938-09-02. Uttaxeringen för gatubelysningen för kommande år bestämdes av styrelsen att utgå med 4 kr per medlemsandel.
Styrelsen beslöt att tillsvidare inte låta trycka stadgar med avseende på den därmed förenade kostnaden. Stadgar finns för påseende tillgängliga hos styrelsen.
1939-04-13. Förslagsvis beviljas ett arvode av 10 kr till kassören för år 1939.
1939-05-08. Årsmöte. Förvaltningsberättelsen för 1938. (Läs här, pdf-fil)
Saldo till innevarande år äro kr 189,50.
Uppdrogs åt styrelsen att få ändrat belysningen vid södra refugen.
1939-10-04. Uttaxeringen för gatubelysningen för kommande år bestämdes av styrelsen till att utgå med 4 kr på medlemsandel.
Enligt årsmötet beslöt styrelsen att till Sydkraft genom Bruno Nilsson anhålla att få ändrat belysningsstolpen vid södra refugen så att belysningen kunde bliva fullt utnyttjad uppåt mot järnvägsgående gatan såväl som åt sidogatan. A. Håkansson och Hugo Molin utsågs att på lämpligaste sätt ordna med ändringen. Önskvärt är att denna ändring skulle ske utan kostnad för föreningen.
  1940-05-10. Förslagsvis beviljas ett arvode av 10 kr till föreningens kassören.
1940-05-20. Årsmöte. Förvaltningsberättelsen för 1939. (Läs här, pdf-fil)
Saldo till innevarande år är kr 211,40.
Frågan angående flyttning av lyktstolpe vid södra refugen bordlades.
Årssammanträdet yrkade på reducering av avgiften för gatubelysningen detta på grund av den anbefallda mörkläggningen.
1940-10-05.Uttaxeringen för gatubelysningen för kommande år bestämdes av styrelsen att utgå med 4 kr per medlemsandel.
  1941-05-21. Styrelsen tillstyrkte kassören ett arvode av 10 kr för innevarande år.
1941-05-29.Årsmöte. Förvaltnings och revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Saldo till innevarande år är kr 226,25. Utdebiteringen skall som tidigare utgå med kr 4 per andel.
1941-07-30. Efter att hava emottagit från Sydsvenska Kraft A.B. en skrivelse att endast halva antalet gatulyktor skulle tillsvidare få hållas tända. Styrelsen hade att besluta vilka lampor som skulle vara tända. Efter ett förslag av Hugo Molin att lamporna vid Björcks, Kooperativa, Bjärrödsvägen Nils Hansson och Johan Nilssons skulle hållas tända. Andra förslaget var lamporna vid Kvarnen, Kristina Perssons, Johan Nilssons, Bjärrödsvägen Nils Hansson. Förslagen diskuterades ingående, detta senare förslag bifölls med 4 röster mot 1. Undertecknad, Hugo Molin, anförde reservation mot beslutet.
Kommentar: Det fanns således vid denna tid endast totalt 8 till 10 gatlampor i Bjärsjölagård beroende på hur man tolkar texten Bjärrödsvägen Nils Hansson.
1941-10-16. Uttaxeringen för gatubelysningen för kommande år bestämdes till 4 kr per medlemsandel. Kassören beviljades ett arvode av 10 kr.
 Enär endast halva antalet gatulampor äro tända beslöts att göra en förfrågan hos distriktsmontören att alternativt halva antalet lampor skulle vara tända varannan månad. Kassören Martin Jönsson och ordf. A. Håkansson utsågs att ordna härmed.
  1942-05-22. Styrelsen beslöt att förelägga årsmötet för godkännande den av styrelsen uppgjorda planen för ändrade grunder angående årsavgifts beräknande. Uttaxeringen föreslogs av styrelsen och skulle till grund för denna ligga fastigheternas taxeringsvärde och ej som tidigare viss bestämd avgift för varje fastighet.
1942-05-29. Årsmöte. Förvaltnings och revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Saldo till innevarande år är kr 242,25.
Enär saldot för innevarande år uppgår till kr 242,25 och med hänsyn till den nya taxeringsförändringen beträffande ekonomiska föreningar beslöt sammanträdet att någon uttaxering för täckande av omkostnaderna med gatubelysningen för innevarande år ej skall ifrågakomma.
Beträffande styrelsens förslag angående utdebitering av erforderliga medel för föreningens verksamhet, beslöts att statxx skall utgöras efter fastighets taxeringsvärde och ej som hittils lika för varje fastighet, såsom grundberäkning. Styrelsen fick i uppdrag att fullständiga och beräkna beträffande ifrågavarande ärende. Styrelsen bestämmer sammanträdet för konfirmerande av beslutet.
1942-11-29. Frågan angående, beträffande gatubelysning, övergång från nattbelysning till kvälls- och morgonbelysning diskuterades, uppdrogs åt ordf. att göra förfrågan huru många lampor som kunde få hållas tända för den händelse övergång till annan tidsbelysning än den nuvarande kunde ifrågakomma.
  1943-05-22. Från den 29 nov 1942 behandlade frågan om övergång fr. nattbelysning till morgon och kvällsbelysning har ej lett till resultat på grund av att nytt 10-årskontrakt med Sydkraft A.B. då skulle tecknas.
Beslut fattades att årsmötet skulle konfirmera 1942 års beslut angående ändrade utdebiteringsgrunder, enl. $8 i föreningens protokoll av de 29 maj 1942 att förhandsberäkna och på årsmötet framlägga definitivt förslag för de grunder enl. nämnda paragraf, utsågs G. Sterner, O.M. Ljunggren och Hjalmar Andersson.
  1943-05-31. Årsmöte. Förvaltnings och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes med ett saldo av kr 93,30. Här tillkommer anslag från energiföreningen med kr. 176,50 som införts på 1943 års räkenskaper. Ansvarsfrihet beviljas.
Årssammanträdet konfirmerade tidigare beslut att utdebiteringen skall uttagas efter fastighets taxeringsvärde, markvärde där detta är särskilt angivet medräknas ej för uttaxering.
Dagordningen: Nya frågor. G Sterners förslag, placera gatulampa mitt över gatan. Frågan diskuterades och resulterade i att frågan bordlades.
  1943-08-12. Beslut fattades att  utdebiteringen skall utgå med 50 öre för ettusen kr. tax.värde.
Alb. Håkansson och Hjalmar Andersson utsågs att inhämta kostnadsförslag för ytbyggandet av belysningsnätets norra och södra sida.
  1944-05-22. Då det nuvarande utdebiteringssystemet slagit mindre väl ut, ställde sig styrelsen berett återupptaga denna fråga på ordinarie föreningssammanträdet.
1944-05-31. Årsmöte.  Förvaltnings och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes med ett saldo av kr 59,12.
Det år 1943 tillämpade utdebiteringssystemet vartill fastighets taxeringsvärde låg till grund diskuterades. Vissa medlemmar ansåg sig utbetala för hög årsavgift i jämförelse med vad stadgarna föreskriver. Hugo Molin erinrade om att de personer som utsetts företaga erforderlig utredning beträffande nämnda system i viss mån överskridit sin befogenhet när förslaget med utredning aldrig blivit förelagt styrelsen. Hugo Molin föreslog gruppera fastigheter i grupperna: affärsfastighet, hyresfastighet och privat fastighet med respektive årsavgifter av kronor 5,00, 4,00 och 2,00. Efter ytterligare diskussion beslöts i enlighet  med sistnämnda förslag, som styrelsen upptager till revidering.
Beträffande utökning av belysningsnätet beslöts att där så många medlemmar (abonnenter) anmälde sitt inträde som vars årsavgifter synes täcka årsomkostnaden i föreningen utökas föreningens belysningsnätet mot villkor att de nu nämnda medlemmarna bekostar utökning helt eller delvis efter föreningen och eller föreningsstämma tillgångar och beslut. I denna paragraf uppställda villkor äro de samma som för föreningens tidigare medlemmar, föreningens utbyggnad av belysningsnätet grundas på enahanda villkor.
Föreningens kassör tillerkändes ett arvode av 20 kr.
Hugo Molin framlade förslag om skissering av samhällets belysningsnät och numrering av belysningsstolparna.
  1945-01-19. Under ordförandeskap av Alb. Håkansson utredes frågan om abonnemangsavgifter för gatubelysningen i enlighet med årsmötets beslut. Resultatet blev enl. följande f.n. uppdelas samtliga fastigheter i 32 affärsfastigheter, 18 s.k. hyresfastigheter och 22 privata fastigheter vilket enl. utdebiteringen av respektive 5. 4 och 2 kronor skulle täcka årskostnaden.
På grund av vad som framkommit i föregående paragraf beslöt styrelsen kalla medlemmarna till extra sammanträde å kristidsnämndens expeditionslokal måndagen den 29 jan 1945 kl. 19.30. Vid sammanträdet skall även frågan om utbyggnad av belysningsnätet förekomma. Styrelsen har på den siststående punkten ej kunnat komma till resultat utan uppdragit åt ordförande att före sammanträdets hållande konferera med dem detta berör.
1945-01-29. Extra sammanträde. Beträffande utdebiteringssättet beslöts i enlighet med styrelsens förslag med undantag för priset för privat fastighet vilket höjdes från 2 till 3 kr.
Beträffande utbyggnad av belysningsnätet upplyste ordf. att han varit i samtal med Sydsv. Kraft A.B. och dess representant meddelat att kraftbolaget åtager sig utbyggnaden. Härvid beslöts att uppdraga åt distriktsmontör Brunstam uppgöra kostnadsförslag vad beträffar södra delen av samhället. Harry Svensson och Nils Olsson valdes jämte styrelsen fullfölja ärendet. Beträffande norra delen skall förfaras på enahanda sätt.
  1945-05-21. Årssammanträdet beslöts att hållas i kristidsnämndens lokal.
1945-05-31. Årsmöte. Förvaltnings och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes med ett saldo av kr 98,86. Ansvarsfrihet beviljades.
  1946-01-29. Frågan om utbyggandet av belysningsnätet å delen Bjärrödsvägen nr 2-4, beslöts att verkställa detta. Anbud hade inkommit från Sydsv. Kraft A.B. och skall kostnaden sålunda utgå med kr. 180 för 2 gatulampor. Jämligt paragraf 6 i protokoll från den 29.1.1945 utsågs Nils Olsson och Harry Svensson verkställa teckning av abonnenter för det område som berörs av utbyggnaden. Kostnaderna skola fördelas lika mellan varje abonnent. Likvid kan erläggas till den som handhaver teckningen, samlad likvid överlämnas till föreningens kassör Martin Jönsson. Härefter verkställer föreningen utbyggandet i samråd med den som föranstaltat med teckning och uppburit avgifterna. Efter att medlemsteckning skett betraktas samtliga som erlagt avgift och underskrivet förbindelsen såsom medlemmar i föreningen och har att erlägga de avgifter som kan ifrågakomma i enlighet med föreningens stadgar till föreningens kassör.
Två lampor vid Tulesbovägen beslöts skulle placeras mitt över vägbanan. Styrelsen skall ordna detta.
1946-05-21. Kassören föreslogs erhålla i arvode för år 1945 20 kr och 1946 20kr.
1946-05-31. Årsmöte. Förvaltnings och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. Saldo utgjordes av kr 157,16.
Förslag framkom att uppsätta en gatulampa vid brandstationen och även i norra delen av samhället. Styrelsen fick i uppdrag att ordna härmed.
Beslöts att av Ö. Kärrstorps kommun begära ett anslag av 200 kr till bestridande av driftskostnad för gatubelysningen.
  1947-05-16. Årsmötet beslöts att hållas torsdagen den 29 maj kl. 19.30 i Blomgrens café.
1947-05-29. Årsmöte. Förvaltnings och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. Saldo utgjordes av kr 200,86.
Beslöts att söka kommunalt anslag på 300 kr, vidare beslöts göra framställning till kommunen om övertagande av föreningen.
Beslöts att göra framställan till Sydsv. Kraft A.B. att Carl Blomgren skulle äga rätt isätta och utbyta söndriga glödlampor i gatubelysningen.
  1948-02-16. Under ordförandeskap av Alb. Håkansson beslöts uppsätta en lampa vid Johan Hanssons på redan befintlig stolpe.
Beslöts underhandla med brandkåren att uppsätta lampa vid brandstationen.
Ordförande avtackade G. Sterner, som på grund av avflyttning från orten ämnar föreningen, för det arbete han i egenskap av styrelseledamot nedlagt inom styrelsen.
1948-05-21. Kassören  föreslogs erhålla i arvode av 20 kr för år 1948.
1948-05-21. Årsmöte. Förvaltnings och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. Saldo utgjordes av kr 218,88.
I enlighet med styrelsens förslag beslöts att uppsätta en lampa vid Johan Hanssons.
Beslöts söka kommunalt bidrag med kronor 300.
  1949-05-16. Beslöts att årsmötet skulle hållas den 30.5.49 kl. 19.30 på café Centrum.
Kassörens arvode beslöts utgå med 20 kr för år 1949.
1949-05-30. Årsmöte. Förvaltnings och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes med ett saldo av kr 358,00. Ansvarsfrihet beviljades.
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att verkställa utredning  om uppsättande av ytterligare flera ljuspunkter inom gatubelysningsnätet, och beslöt även söka kommunalt bidrag med 3000.00 kronor för detta utbyggnadsändamål.
  1949-08-06. Vid detta sammanträde demonstrerades en motorspruta från API-fabriken i Göteborg av typ API 1000 och av fabriken översänd offert angående byte med en av kåren tillhörig spruta typ API 99 till ett pris av 3850 i mellanskillnad (API 99 beräknas till 2000kr). Styrelsen beslöt att godkänna byta av spruta. Angående finansieringen har kåren blivit erbjudna av Färs- och Frosta Härads Brandstadsbolag låna erforderligt kapital. Styrelsen beslöt att låna 4000 kr för en tid på två år.
  1950-04-16. Styrelsen beslöt förelägga årsmötet att kommunen måtte övertaga gatubelysningen inom Bjärsjölagårds Stationssamhälle. Då styrelsen ej kan fatta definitivt beslut skall skrivelse såsom förhandsorientering ingivas till fullmäktige.
Läs här skrivelsen till kommunen.
1950-05-31. Årsmöte.
(Blomgrens café) Styrelsens förvaltnings- och revisorernas berättelsen upplästes och godkändes. Saldot utgjorde vid 1949 års slut 351.00 kr. Ansvarsfrihet beviljades.
Styrelsen föreslag att överlåta föreningens tillgångar och skulder  samt hela dess verksamhet till kommunen diskuterades. Sålunda beslöts enhälligt att avgiva skrivelse till kommunalfullmäktige och kommunalnämnd i Ö. Kärrstorp att kommunen måtte övertaga kontraktet med Sydsv. Kraft A.B. och därmed gatubelysningsfrågan i sin helhet. Såsom motivering härför framhöll sammanträdet, att samhället nu nått en sådan storleksordning att belysningsfrågan ej kan längre ordnas på den nära helt privata grund  som nu är fallet. Utbyggnad av belysningsnätet är förestående och styrelsen anmälde att de ej längre ville ifrågakomma såsom låntagare och därmed ekonomiskt svara för sådan utbyggnad. Föreningens driftekonomiska ställning är god. Saldot den 31.12.1949 utgjorde 531 ,00 kr. (Anm. 351 ändrat till 531). År 1949 utgjorde driftskostnaden 351 kr, därav har kommunen bidragit med 100 kr. Kommunens egentliga kostnad med gatubelysningen i sin nuvarande utbyggnad utgör således 200 kr årligen. Överlåtelsen beräkas ske den 1 okt.1950.
1950-12-01. Föreningsmöte. Protokoll föredrogs från Östra Kärrstorps fullmäktige sammanträde den 28 okt. 1950 då beslut hade fattats om övertagande av Bjärsjölagårds Gatubelysningsförenings upa. verksamhet. Detta jämligt föreningens anhållan enligt paragraf 9 årssammanträdets protokollet av den 31 maj 1950.
Beslöts enhälligt att Bjärsjölagårds Gatubelysningsförening u.p.a. skall träda i likvidation. Till likvidatorer utsågs byggmästare Alb. Håkansson och smedmästare Hugo Molin båda i Bjärsjölagård. Till likvidatorssuppleanter valdes snickarmästare Martin Jönsson och skräddarmästare Oluf M. Ljunggren båda i Bjärsjölagård.

  1950-10-28. Från protokoll i Östra Kärrstorps kommunalfullmäktige.
Beslöts att välja en belysningsnämnd bestående av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Till ledamöter valdes entreprenör Oscar Sjöberg, byggmäst. Alb. Håkansson, smeden Hugo Molin, murare Nils Hansson och lantbr. Edvin Andersson. Till suppleanter i nämnden valdes snickare Martin Jönsson och lantbr. Gunnar Persson. Till sammankallande valdes Alb. Håkansson.
1950-12-01. Första mötet i kommunens regi.
 Nämnden beslöt att officiellt fungera under beteckningen, "Östra Kärrstorps belysningsstyrelse". Till ordförande i styrelsen utsågs byggmästare Alb. Håkansson och till sekreterare smeden Hugo Molin. Styrelsens firma tecknas av ordf. och sekreteraren gemensamt.
Det från Sydsv. Kraft A.B. föreliggande förslaget om utvidgande av gatubelysningsnätet i Bjärsjölagårds Stationssamhälle diskuterades. Beslöts enhälligt att antaga föreliggande förslag och av Östra Kärrstorps kommunalfullmäktige begära ett anslag om kronor 3200 för att kunna utföra ovannämnda utvidgning av belysningsnätet.
Beslöts bekräfta anbudet med Sydsvenska Kraft A.B. så snart fullmäktige beviljat erforderliga medel för täckande av kostnaden.
Beslöts infordra anbud av Sydsv. Kraft A.B. om ett eventuellt byggande av gatubelysning Bjärsjölagårds Gård-Djupadal.
  1951-02-27. Östra Kärrstorps belysningsstyrelse.
Bjärsjölagårds Gatubelysningsförenings tidigare beslut om föreningens trädande i likvidation konfirmerades.
  1951-09-29. Östra Kärrstorps belysningsstyrelse.
Styrelsen gjorde en rundvandring genom samhället och besåg det nybyggda och utökade gatubelysningsnätet.
Beslöts infordra anbud å uppsättande av ytterligare en ljuspunkt vid Nils Nilsson Bjärröd 3 och en vid Ivar Mårtenssons infart vid Bjärrödsvägen och en i gatan mitt emot Oscar Sjöberg i Kv.1 samt en 2 vägsarmatur vid vilthandl. Johan Nilsson Kv.4.
  1951-12-30. Östra Kärrstorps belysningsstyrelse.
Sydsvenska Kraft A.B. har inkommit med anbud i enlighet med $4 i protokoll av 29.9.1951. Anbudssumman utgör 230 kr.
Beslöts antaga anbudet å 230 kr. kostnaderna skall bestridas av de medel Bjärsjölagårds Gatubelysningsförening förfogar över i likvidationen.
 
Ur protokollboken finns inte mer att hämta.
  1956-02-09. Brev till Länsstyrelsen i Malmöhus län att Bjärsjölagårds Gatubelysningsförening upa övertagits av Östra Kärrstorps kommunalfullmäktige.
Läs här brevet och protokollsutdrag.