B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Innehåll
1. Varifrån härstammar namnet Björka . . . sid. 1
Gamla namn mm.
2. Björka by
sid. 4
Kortfattad beskrivning från vissa årtal, 1100 till 1970
3. Kartor, skisser från olika tidsperioder . . sid. 7
Det finns dessutom kartavsnitt i andra avsnitt där så behövs.
3.1 Skåne 1684 där Björka finns med
3.2 Skiftesformer
3.2.1 Storskiftet
3.2.2 Enskiftet
3.2.3 Laga skiftet
3.3 Skifteskartor
3.3.1 Storskiftet 1763-1765
3.3.2 Enskiftet 1826-1833, arbetskartan
3.3.2.1 Boende i Bykärnan 1826
3.3.3.2 Beskrivning av gårdarnas skick 1826.
3.3.3 Enskifteskartan 1833 med jordindelningen
3.3.3.1 Bykärnan efter utflyttning
3.3.4 Enskifte gårdsutflyttningar № 11 , 13 och 15.
3.3.5 Boende Enskifte gårdar under Övedskloster.
3.3.5.1 Enskifte gårdsutflyttningar Övedsklosters ägande.
3.3.5.2 Jämförelse mellan olika dokument
3.4 Skånska rekognosceringskartan 1820
3.5 Generalstabskartan 1864
3.6 Häradsekonomiska kartan 1915
3.7 Ekonomiska kartan 1970-71
3.8 Dagens karta
3.9 SGU, Sveriges Geologiska Undersökning
3.10 ”Flygkartor”
3.10.1 Från 1947
3.10.2 Från 1957
3.10.3 Från 1975
3.10.4 Dagens flygkarta
4. Hus och befolkning (Mellan 1651 och ca 1915) . .
sid. 35
4.1 Husen i Björka socken (vilka)
4.1.1 Numrerade och namngivna hus
4.1.2 Noteringar från Jordeböcker
4.1.3 Noteringar från Enskifte protokollet
4.1.4 Noteringar från Övedskloster
4.1.4.1 Besiktningsprotokoll 1880-1887
4.2 Befolkningen i Björka socken
4.2.1 Statistik 1766-2017
4.2.2 Grafiskt - befolkningen och emigrationen
4.2.3 Personlista från emigrationen
4.3 Befolkningen 1915
4.4 Befolkningen 1940
4.4.1 Blixtahuset - Nils Persson Blixt
4.4.2 Fastighet 15:2
4.4.3 SCB 1940
4.5 Björka 11 från Enskiftet 1828-1833 samt 11:6
4.5.1 Björka 11:17
4.6 Björka 13, del av byn 1873 (inkl. affärerna)
4.6.1 Björkas affärer 1880-1890 på Nr 11 och Nr 13
4.7 Arrendekontrakt (exempel)
5. Kyrkan byggd 1250-1349 (enligt Riksantikvarieämbetet)
sid. 82
5.1 Kortfattad beskrivning från idag
5.1.1 Kort beskrivning från 1850 (Brunius)
5.1.2 Från Ystad Allehanda 1884-12-06
5.1.2 Dendrokronologisk undersökning 2004
5.2 Bilder kyrkobyggnaden
5.2.1 Utvändigt, även kyrkogårdskarta
5.2.2 Invändigt
(forts. nästa sida)
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
1(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
5.3 Bilder, beskrivningar inventarier
5.3.1 Bänklängd (placeringslista husnummer)
5.4 Kyrkklockan
5.5 Räkenskapsboken 1782-1845
5.5.1 Sammanställning reparationer
5.5.2 Sammanställning inventarier
5.5.3 Utdrag från Räkenskapsboken
5.6 Prästlängden 1550-2010
5.7 Kyrkostämmoprotokoll (utvalda 1810-1885)
Här finns även de protokoll på åtgärder som stämman beslutade.
6.
Sockenstämmoprotokoll -1863
sid. 159
7.
Kommunprotokoll 1863-1910
sid. 162
7.1 Kommunreformen 1862
7.2 Ledamöterna i kommunen
7.2.1 Kommunalordförande 1868-1910
7.3 Kommunala ärenden, beslut mm
8.
Flygplatsen 1939- 1998
sid. 183
8.1 Krigsflygplatsen 1939-1955
8.1.1 Flygfoto 1947
8.1.2 Foton 2017
8.1.3 Flygplan 1940-1955
8.2 Krigsflygplatsen 1956-1998
8.2.1 Bas 60-Systemet
8.2.2 Kartor nya flygplatsen
8.2.3 Flygbasens banutrustning 1956-1998
8.2.3.1 Framom1
8.2.3.2 Framom2
8.2.4 Flygbasen övriga utrustning
8.2.4.1 Ej dokumenterad utrustning
8.2.5 Flygplan 1956-1998
8.3 Björkas reservflygplats
9.
Skolan
sid. 218
9.1 Svenska skolans utveckling 1649-1971
9.2 Björka skola
9.2.1 Skolans lärare
9.2.2 Lärarlöner förr i Björka
Bilaga: Skolläraren Anders Zifvertzons ansökningshandlingar
9.2.3 Reglementen för Skolväsendet i Björka 1854, 1887
9.3 Betygsexempel
9.3.1 Från den 27 april 1855
9.3.2 Från den 1 juli 1861
9.4 Protokoll rörande skolan
10.
Bevattningskanalen
sid. 250
10.1 Kanalen fram till ca 2014
10.2 Beskrivning av ängsvattnarens arbete
10.3 Kanalen från 2014
11.
Tidningsartiklar
sid. 264
11.1 Ystad Allehanda
1882-06-06 Branden i Mariehem
1884-12-06 Från Färs härads bygder. V. Björka
11.2 SE 1952 Nr 2
11.3 Sammanställning av ej kollade artiklar, böcker mm
12.
Släktforskning (Leif Nyströms släkt i Björka) . . . sid. 274
12.1 Födda
12.2 Vigda
12.3 Döda
13.
Efterlysningar
sid. 278
14.
Brandstoden i Skåne och Björka
sid. 280
15.
Foton, bilder mm
sid. 285
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
2(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
1. Varifrån härstammar namnet Björka.
Det finns olika tolkningar, denna är ifrån ”Svenskt ortnamnslexikon” utarbetat inom
Institutet för språk och folkminnen och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala
Universitet. (ISBN 978-86959-32-6, andra reviderade upplagan 2016).
Björka sn, Färs hd, Skåne. Från
1332 Birkæ (avser kyrkbyn). - Sockennamnet, som är
övertaget från kyrkbyn, innehåller forndanska birki ’björkbestånd’.”
Samma tolkning från Färs Härads Historia av Gottfrid Björkelund är Birke, som det kallades
på den danska tiden, men med ’e’ i.st. för ’æ’.
Exempel på några andra olika stavningar från olika dokument:
SOFI:
1332 Birkæ SOFI, Språk Och Folkminnes Institutet
Prästrelationerna
1624 Bircke Kristian IV utsände 1622-08-11 till biskoparna i
Danmark och Norge med befallning att låta
prästerna i de olika stiften avfatta antikvarisk-
topografiska sockenbeskrivningar. Består av byarna
Björka och Skarrie. (mer står det inte om Björka).
Decimant-
1651 Biercke Förteckning över byar och gårdar som betalade
handboken
”tionde”, skatt till adelsgården eller staten.
Anger 12 uppräknade gårdar med ägarnamn.
Lorents Gillberg
1765 Biörcka Beskrivning av Malmöhus Län i Hertigdömmet Skåne.
I kyrkböckerna:
1683 Börkia Katekisationslängden, präst var Hans Risver
1736 Biörcka Katekisationslängden, präst var Johannes Fintzler
1783 Björka Födelseboken. präst var Johan Grise.
1808 Biörka Husförhörsboken, präst var Olof Backer tom 1808.
1810 Björka Husförhörsboken, präst var Carl Fredrik Bering.
På Skånekartor:
1646 Birke J. Janssonius, Scania vulgo Schonen. Dansk karta.
1684 Börka Det här är den första korrekta och riktigt detaljerade
kartan över hela Skåne av Gerhard von Buhrman.
1716 Börka Geografisk karta över Hertigdömet Skåne. Upprättad på
Baron General Löjtnant Öhrnstedts befallning.
1752 Birka Skånekartan utgiven av Kungliga Lantmäteriet.
1812 Björka Kartografen C.P. Hällströms karta (Från Krigsarkivet).
1865 Björka Generalstabskartan
1915 Björka Häradsekonomiska kartan
I Jordeböcker
1717 Bercke Den första jordeboken för Skåne.
1717 Biörka Två olika stavningar i samma jordebok.
1742 Biörcka 1766 Biörcka
1795 Biörcka
I Mantalslängder:
1658 Börkee Första gången som svensk socken.
1662 Bircke
1669 Birke
1670 Berke
1672 Birkie
1684 Bircke
1691 Birckia
1694 Birke
1697 Birka
1699 Berkia
1702 Berckia
1709 Bircka
I Karl Sidenbladhs: ”Sveriges härads och sockennamn” utgiven 1873. Det finns inga
speciella noteringar om Björka annat än ”Björka (Malm. l.).”
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
3(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
2. Björka by
Vid kommunreformen 1862, som trädde i kraft 1863-01-01, övergick socknens ansvar för
de kyrkliga frågorna till Björka församling och för de borgerliga frågorna bildades Björka
landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Sjöbo köping som ombildades 1971 till
Sjöbo kommun.
Kommunreformen upphöjdes till lag 1863, för Björka finns kommunprotokoll från 1863.
Björka var t.o.m. 1929-04-30 annexförsamling i Ilstorps och Björkas pastorat.
T.o.m. 1961 annexförsamling i Öveds och Björka pastorat.
Mellan 1962-2001 annexförsamling i Södra Åsums, Ilstorps och Björkas pastorat.
Björka församling uppgick 2002 i nybildade Sjöbo församling.
Kortfattad beskrivning från vissa årtal, 1100-1970.
1100 Den äldsta inventarien i kyrkan är processionskrucifixet i koppar med spår av
förgyllning. Det kommer troligen från en smedja i Lund och är från 1100-talet. På
krucifixets ena sida ser man korsfäste Jesus och de fyra evangelisterna och på andra
sidan ses i mitten Petrus med himmelrikets nyckel omgiven av helgonbilder.
1200 Kyrkan. I boken ”Lunds Stift i ord och bild” beskrivs att mot mitten av 1200-talet
byggdes kyrkan som alltigenom är en tegelbyggnad. Mycket mer finns att läsa un-
der rubrik ”Kyrkan”.
Riksantikvarieämbetet anger i Bebyggelseregistret att kyrkan, långhus och kor, är
byggd mellan 1100 -1349 och att vapenhuset är byggt mellan 1350-1549.
Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML , tillkommen före utgången av år 1939. Omfattas
av tillståndsplikt 4kap.3 §.
1300- Kyrkan. En dendrokronologisk undersökning utfördes 2004 för att åldersbestäm-
1308 ma interiör och byggnation. Här är rapportens sammanfattning, från 2005-03-08:
Den enhetliga dateringen av samtliga taklag bör tyda på att de är samtida med kyrkans
uppförande, dvs. 1300-1308. Ytterligare indicium för detta är att korets samtliga delar tillhör
en något äldre datering än långhusets. I denna del tillhör endast bindbjälkarna och murrem-
marna den första avverkningsfasen. Detta kan visa att koret försågs med tak några år före
långhuset. Det var inte ovanligt att korets färdigställdes innan man fortsatte med långhuset.
En annan möjlighet återstår dock och det är att hela den ursprungliga takkonstruktionen
bytts ut vid ett senare tillfälle.”
1564 Den förste kände kyrkoherden i Ilstorp/Björkas församling är Hans Pedersson
(Latin Johannes Petri). Se vidare under prästlängden under rubrik Kyrkan.
1622 Prästrelationerna, 1622 den 11 augusti befallde Christian IV biskoparna i Sverige
och Norge att låta prästerna i stiften att avfatta sockenbeskrivningar.
För Björka socken står endast att denna består av: Björka by och Skarrie by.
1629 Jordeböcker från Björka i Färs Härad i Landskronas Län över de som betalade 1657
dansk skatt (de finns på det danska Riksarkivet i Köpenhamn).
1651 Decimanthandboken, det tionde som gårdarna betalade i skatt. Det fanns 10
gårdar i Björka och 2 i Skarrie. Av dessa betala 3 gårdar i Björka tionde till Kronan
som i detta fall är självägande bönder (skattebönder), 7 gårdar i Björka och 1 i
Skarrie betala tionde till Herr Henrik Lindenov, ägare av Övedskloster mellan 1618
och 1666. Kvarvarande gård i Skarrie betalade tionde till Otte Thotte, vid den här
tiden Skånes störste jordägare.
1658 Freden i Roskilde den 26 februari. Från detta datum när Skåne blev svenskt finns
Mantalslängder en förteckning över alla arbetsföra personer, mellan 15-62 år, som
var skyldiga att betala skatt dock var adeln, tjänstefolket på hovet och säte-rierna
från början undantagna, även fattiga och sjuka kunde befrias.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
4(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
1644
Karta över hela Skåne som visar landskapets utseende ritades av Gerhard von
Buhrman och var avsedd för krigsmakten, även Björka finns med.
1712
Pesten i Björka. Den senaste stora pestepidemin hemsökte Sverige 1710 till
1713. Den kom på våren med en skuta från den estniska staden Pärnu till
Stockholm. Våren 1711 kom den till Kullen i Skånes. I juni 1712 nådde farsoten
Malmö men då sannolikt via Köpenhamn, där farsoten redan krävt omkring 20 000
dödsoffer. Från Malmö spreds den vidare över Skåne.
Redan i oktober 1710 utfärdade landskapets generalguvernör, fältmarskalk Magnus
Stenbock, detaljerade föreskrifter om hur pesten skulle motas: vakthållning kring
smittade hus och byar, sträng behandling av vanliga smittspridare som tiggare och
lösdrivare, för militärens del ständigt byte av kvarter.
Skåne blev trots alla mått och steg den, jämte Stockholm, värst drabbade pro-
vinsen i hela landet, till stor del beroende på mobiliseringen under det stora nor-
diska kriget i norra och östra Europa, 1700-1721.
I Björka finns inga uppgifter om pesten då kyrkböckerna brann inne 1783. Vi vet att
pesten härjade i Öved från augusti tom december 1712, i Södra Åsum mellan mitten
av juli och fram till början av december 1712. Förmodligen drabbades Björka under
samma period.
Mantalslängder finns inte mellan 1711-1720 för Björka
I katekisationslängden är de närmsta åren 1704 och 1720.
Bouppteckningar fanns inte så tidigt. Kanske finns något i domböckerna.
1719
Brandstods-Jordebok, här står enbart gården/husets tillhörighet.
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 7, Nr 12, Nr 14, Skarrie Nr 2 tillhör Övedskloster.
Nr 11, Nr 13, Nr 15 tillhör Kavalleriet.
Skarrie Nr 1 tillhör Marsvinsholm.
Hus Nr 5, 6, 8, 9, 10 är ”öde” enligt mantalslängden.
I 1734-års lag: den som genom brand förlorar hus, boskap, säd, foder, har rätt att
begära brandstod hos häradsrätten”. Varje hemman i häradet var skyldigt att bidra till
brandstodskassan. Förmodligen var reglerna desamma eller liknande 1719.
Det fanns 4 olika ersättningsnivåer ”Ranger.”
1765
Lorents Gillbergs beskrivning i ” Beskrifning öfwer Malmö Hus Län uti Hertig-
dömmet Skåne” står följande mindre text:
”Björka socken och by har ½ krono indelt helt hemman, 1 1/6 skatte helt hemman,
Utsockne Frälse 2 ¼ helt hemman Tullesbo och 7 gatuhus samt sandig och mager
åker, gott höbol (ängsmark), björk och furuskog, torvjord och fiske i ån.
Skarrie Utsockne Frälse 5/8 helt hemman Tullesbo.”
1765
Den första detaljerade kartan från Björka socken är storskifteskartan av Nils
Zackarias Neuman. Den omfattar en beskrivning av 17 gårdar/hus varav 10 med
namngivna brukare , 3 gatuhus som tillhörde Övedskloster, 3 som tillhörde Kyrkan
och 1 gatuhus som tillhörde Kronan.
1783
Branden i Ilstorps prästgård den 18 januari förstörde hela kyrkoarkivet, bl.a. I
lstorps och Björkas kyrkoböcker. Dock finns Katekisationslängden
1683-1737
bevarad.
1786
Björka fick sitt första skolhus. Var, har inte hittats. Troligen initierat av Ramels.
Läs mer om skolan under avsnitt 9.
1827-. Enskifte/Laga skifte där byns jordägare fick all sin uppsplittrade jord i ett eller max
1833 tre nya ägor men att också ett flertal av byinvånarna fick s.k. ”utflyttningsskyldig-
het”, dvs. de måste flytta huset/gården till de ny ägorna.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
5(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
1830
Kungliga Vitterhets Historiske och Antikvitets Akademien.
Citat: ”I en beskrivning över kyrkan omnämnes flera intressanta detaljer, såsom
tex. att då ännu (på medeltida sätt) på en bjälke under halvbågen mellan skeppet
och koret stod i bildhuggeriarbete Frälsaren jämte rövarna korsfästa. På sidan om
dem stod 4 smärre bilder”. Dokumentet har inte hittats.
1846
Nytt skolhus byggdes med anledning av 1842-års Stadga om Folkundervisningen.
Den fastställde både församlingens och barnens skyldigheter och statens åtagande
vad gällde lärarnas utbildning. Se foton under avsnitt 14. Bilder.
1859
Runeberg, HISTORISKT-GEOGRAFISKT OCH STATISTISKT LEXIKON ÖFVER SVERIGE.
Björka. en socken i Malmöhus län och Färs härad, 3 mil n. n. v. från Ystad, har en
areal af 1,828 tunnland, af hvilka endast 6 äro sjöar och kärr. Socknen består af 4
½ mant., har svag åker, ringa höbol, men någon torfjord och småskog. Socknen
anses, tillika med lllstorp, för den magraste i hela länet. Invånarnes antal var 161
st. 1805 och 200 st. 1840 samt 332 st. 1856. Socknen hade sistnämnda år fast
skola med 1 examinerad lärare, som undervisade 26 gossar och 24 flickor, medan
2 gossar och 1 flicka åtnjöto enskild undervisning. — Björka är annex till Illstorps
konsistoriella pastorat af 3:dje klassen i Färs kontrakt af Lunds stift.
1880
Den första affären (diversehandel) startades av Anders Andersson och som låg i
huset emellan den nya skolan och Algots affär, huset därefter.
1886
Bevattningskanalen, som byggdes av Övedskloster, togs i drift detta år och sköttes
först av ängsvattnaren Nils Klein, sedan av ängsvattnaren Erik Olsson tills den lades
ned 1946. Bevattningskanalen återinvigdes
2015-05-21. Den hade då till större
delen rensats upp och återställts i nästan ursprungligt skick, dock togs inte
akvedukten i drift utan vattnet leddes under ån. Läs mer under avsnitt 10.
1913
El till Sjöbo. Den första transformatorn byggdes under 1912.
När kom elen till Björka? Någon som vet?
1919
Den andra affären Ängstorpet, (också diversehandel) startades av Jöns Larsson.
Den låg på vägen ca mitt emellan Äskebäskan och Vressel och kallades senare
”Stannys affär”.
1923
Ny skola invigdes. Se foton under avsnitt 15 Bilder.
1938
Telefonens ankomst, eller tidigare. Anslutna telefoner var kopplade till Öveds
telefonstation som i sin tur var växelstation under Lund. I Björka fanns följande
abonnenter 1938: Algot Persson nr 28, Victor Nyman nr 29, Jöns Larsson Ängstorpet
nr 31a, Johannes Nilsson Lundhem nr 31b.
Öppettider vardagar, 7-21, okt-mars 8-21, helger 8-20.
1939
Samt under 1940 byggdes Sveriges första krigsflygplats här i Björka och som fick
namnet ”Fält 1.” Sövde blev ”Fält 2.” Se under Flygplatsen avsnitt 8.
1939
Transformator fanns på flygfältet. Hade även församlingen tillgång till el?
1955
-1956 moderniserades flygplatsen med en cement/asfalt rullbana (start/land-
ningsbana) på 2000 meter och 35 meter bred. Ytterligare modifieringar gjordes
1962 efter det att flygbasen anpassats, 1960, till Bas 60-systemet som i sin tur
uppgraderades igen 1968.
1970
Förrådsplats i Björka Skola för Södra skånska infanteriregementet.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
6(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.0 Kartor
Kartorna, eller delar därav, är hämtade från nedanstående arkiv.
Krigsarkivet Stockholm (Riksarkivet)
Skåne 1684 - Kungsboken, SE/KrA/0437/1 (1684)- där Björka finns med.
Detta är den första korrekta och riktigt detaljerade kartan över hela Skåne som visar land-
skapets utseende ritades av Gerhard von Buhrman och var avsedd för krigsmakten och för
att utgöra underlag för skattelängderna och jordeböckerna. Han tecknade även av ett
femtiotal slott och herresäten i Skåne 1680.
Kartan finns på krigsarkivet i Stockholm där det finns ytterligare ca 250 skannade kartor
från Skåne. Ingen av dessa finns med här.
Lantmäterimyndigheternas arkiv
Lantmäteristyrelsens arkiv
Storskifte 1765
Storskifte 1765
- Akt nr: 12-BJÖ-1
- Akt nr: L 21-2-1, Björka församlin
- Akt nr: L 21-2-1, Björka by
Enskifte/Laga skifte 1826-1833
Enskifte/Laga skifte 1826-1833
- Akt nr: 12-BJÖ-2
- Akt nr: L 21-2-2
Hela socknen samt bykarta
Riksarkivet
Skånska rekognoseringskartan 1812-1820
- 0052 C 14a, Björka församling
Lantmäterimyndigheternas arkiv
Topografiska kartan 1864, Kartblad Ystad
- J243-2-1, Björka församling
Kartrummet Stockholms Universitet
Häradsekonomiska kartan 1910-1915
- Sjöbo 1915, Björka församling
Lantmäterimyndigheternas arkiv
Ekonomiska kartan 1971
- Kartblad 2D5C Björka (Övedskloster, Öved)
- Kartblad 2D4C Björka (Vressel, Övedstorp)
SGU, Sveriges Geologiska Undersökning
- kartdel över Björka församling
Lunds Universitet
- ”flygkarta” 1947 över Björka församling
Lantmäteriet
- ”flygkartor” 1957 och 1975 över Björka församling
Riksantikvarieämbetet
- ”dagens karta” över Björka församling
Notering 2020-01-29.
Dagens kartor
NOTERA att fr.o.m januari 2020 har bl.a. Lantmäteriet, Riksantikvarieämbetet, SGU och
allra andra som visar dagens kartor samma karta men med andra sökalternativ än vad som
anges i denna rapport.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
7(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.1 Skåne 1684 där Björka finns med (från Kungsboken 1, Krigsarkivet)
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
8(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.2 Skiftesformer
Enligt 1734 års lag kunde nytt skifte inte äga rum om inte alla jordägarna i byn samtyckte
till detta. 1757 kom en förordning som kallades storskifte vilket gjorde det möjligt för varje
delägare att begära skifte vilket även omfattade de övrigas ägolotter, alltså ett försök att
samla ihop böndernas jord till större stycken. Trots detta hade de flesta bönderna
fortfarande många åkerlappar var. Gustav IV Adolf kom därför med förordningen om
enskifte vilket innebar att varje bondes jord om möjligt skulle föras ihop till ett enda stycke.
Under Karl XIV Johans regering kunde skiftet genomföras mera planmässigt. 1827 kom
lagen om laga skifte men den kom att utföras vid olika tidpunkter runt om i landet.
Målsättningen var att varje gård skulle ligga i närheten av ägorna som skulle vara
sammanhängande.
3.2.1 Storskiftet med kartor
Storskiftet inspirerades av en jorddelningsreform i England. Reformen inleddes av riksdagen
i lantmäteristadgan 1749, senare i förordning från 1757, då skiftesvitsord infördes (dvs.
skifte skulle genomföras om en markägare i byn begärde detta). Storskiftet som
genomfördes 1758-1827 medförde en omskiftning av åker och äng till färre, större tegar.
Målet som uppsattes 1762 - högst fyra skiften i åker och lika många i äng per gård - nåddes
inte alltid ens vid förnyade storskiften. Byarna blev kvar oförändrade. Från 1783 kunde
enskild gård begära fullständig separation och utflyttning från byn, ett förebud till enskiftet
1803. Sådan utskiftning föregicks av ägogradering, med vägning av yta mot jordens godhet.
Utmarken, som inte finns med på kartorna användes som betesmark men var även en viktig
resurs för byinvånarna. Här kunde de hämta bränsle och virke, utvinna torv men även tjära,
träkol och andra skogsbaserade produkter.
Alla som ägde eller var brukare av gården finns noterade i skiftesprotokollet.
I Björka genomfördes Storskiftet 1765 med kartan från samma år och blev registrerat vid
Färs Härads sommarting i Sjöbo 1765-06-19.
3.2.2 Enskiftet med kartor
Enskifte benämns det skiftessystem för jord som genomfördes i Sverige mellan 1803 och
1827. Det innebar att man försökte sammanföra varje gårds jordegendomar till en enda
enhet, ett enda skifte. Redan i slutet av 1700-talet (1783-1787) hade Rutger Macklean på
Svaneholms slott i Skåne beslutat och trots hårt motstånd från bönderna genomfört
storskiftet på sitt gods. Enligt regeln: en bondgård på varje skifte, medförde enskiftet att
de gamla byarna blev uppsplittrade. Bönderna fick i många fall flytta eller bygga nya gårdar
inom de nya skiftenas gränser. Då skiftesreformen visade att produktiviteten öka-de,
utfärdades 1807 en förordning om enskiftets genomförande i hela riket, med undantag för
Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län samt Finland. Då storskifte
och enskifte praktiserades parallellt i landet uppstod svårigheter att konsekvent genomföra
enskiftesreformen. År 1827 utfärdades därför en stadga om laga skifte.
Enskiftet innebar i regel att även utmarken ingick och fördelades mellan gårdarna. En mindre
del av utmarken bevarades till allmänning.
Enbart ägarna av gårdarna finns med i enskiftesprotokollet.
Många enskiften startades först 1827 och samordnades då med Laga skiften och finns re-
dovisade som enskifte, ibland som enskifte/laga skifte.
Skiftet i Björka genomfördes gemensamt med Omma.
Kungörelsen om skiftet lästes upp i Björka kyrka 1826-03-13.
Enligt enskiftesprotokollet pågick skiftet i Björka mellan 1826-03-31 och 1832-11-22.
I Björka uppmättes kartan 1826 och blev i enskifte fördelad 1827-06-29/30 och 1827-07-
30 och 1828-03-14 och 1830-08-02.
Färs Härads Ägofördelnings Rätt fastställde ägorna 1833-07-30
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
9(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.2.3 Laga skiftet med kartor
Laga skifte ersatte tidigare skiften och genomfördes mellan 1827 och 1928 och innebar att
marken maximalt fick innehålla tre enheter, skiften. Några fick ”utflyttningsskyldighet” dvs.
gården flyttades från byn till de nya ägorna, andra fick stanna kvar på sin gård på bytomten.
Flytten fick bönderna i byn sköta själv, man hade 6 år på sig att flytta gården. Det normala
bidraget till flytten var i Färs 1 Rdr och 16 skilling (idag ca 5000 kr). På de gamla gårdarnas
plats kunde det byggas gathus. Det räckte att en bonde i byn begärde laga skifte för att en
ansökan om skifte skulle vara giltig och omfatta alla. Laga skifte kunde överklagas. Kartan
med respektive gårds jordtilldelning fastställdes genom dom-stolsbeslut där endast ägarna
av gården redovisades.
I princip skulle skiftet omfatta all mark. Vid skiftesförrättningen skulle en ägogradering äga
rum för att åstadkomma en rättvis fördelning av jorden. Den jordägare som vid skift-
tesförrättningen tilldelades sämre jord kunde kompenseras genom att få en större areal.
Tvistemål rörande skiftena skulle i första instans handläggas av en nyinrättad domstol,
ägodelningsrätten, och i andra och sista instans av Högsta domstolen.
Utflyttningstvånget, dvs. böndernas skyldighet att flytta ut från byarna och bosätta sig på
de nya skiftena, som införts med enskiftet, skulle enligt 1827 års stadga bestå. Även om en
del ändringar vidtogs under årens lopp i 1827 års skiftesstadga och en ny skiftesstadga
utfärdades 1866 förblev principerna från 1827 års stadga gällande till 1928. Resultatet av
denna skiftesreform blev att laga skifte genomfördes i så gott som hela landet. Den 1 januari
1928 ersattes 1866 års skiftesstadga av 1926 års jorddelningslag som gällde till år
1972 då nuvarande fastighetsbildningslag trädde i kraft. Med den lagen avskaffades
begreppet laga skifte i svensk fastighetsrätt.
Då enskiftet i Björka sammanföll med startåret för Laga skifte blev sammanslagning av
böndernas jordtegar till ett område benämnt enskifte för Björka. När det gällde fördelning
av jorden fanns det ingen skillnad mellan enskifte och Laga skifte.
När sedan enskilda bönder styckade av tomter skedde detta under Laga skifte regle-mentet.
Det första Laga skiftet genomfördes redan 1834-04-14 då Ola Nilssons tilldelade 11:2
delades i två lika stora delar, 11:5 och 11:6. Han delade området med sin broder Jöns som
tyvärr dog innan delningen blev lagförd så halva området tillföll då Jöns hustru änkan Elna
Andersdotter.
Kommentarer till Enskiftesprotokollet och kartorna.
Det finns två st Enskifteskartor, en förmodligen ”arbetskarta” AKT Nr: BJÖ-12-2 som även
innefattar Omma, en renritad karta Akt Nr: L21-2:2 även den inkluderande Omma.
Hädanefter finns inte Omma med i kartutdrag eller beskrivningar.
BJÖ-12-2 är totalt på 88 sidor, dock inte numrerade i löpnummerordning, och som inne-
håller enskiftes beskrivningen, jordfördelningen genom möten med alla Björkas
jordägare närvarande och med deras signering av mötesprotokollen. Det som
bestämdes vid ett möte kan ha ändrats vid nästa möte tex. genom böndernas
protester så hela protokollet måste läsas inte bara sammanfattningar.
Kartan är mycket svårläst, förmodligen på grund av fuktskador, men alla hus
och gårdar är inritade och alla de gamla jordtegarna är nummermärkta men
kan tyvärr inte alltid med säkerhet tydas. Dessutom finns jordägarnas nya
områden inritade och R Nr märkta.
L21-2-2 är på totalt 9 sidor och en renritad karta med en sammanfattning av enskiftes-
protokollet. På kartan finns endast de hus och gårdar som fick kvarstanna inom
bykärnan samt de gamla jordtegarnas nummer. Jordägarnas nya områden finns
naturligtvis inritade men endast märkta med enskilda bokstäver, som även
fanns i arbetsdokumentet, men saknar R Nr märkningen i sammanställningen
men som kan utläsas från beskrivningen.
De utflyttade gårdarna och husen finns inte med på kartan då ägarna hade 6 år
på sig för husflytten.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
10(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.3.1 Storskifteskartan 1765 Kartan visar alla Björkas ägor. Numren hänvisar till respektive gårdsnummer. Icke numrerade områden är
gemensamma. Kartan är ju svår att läsa i denna förstoring men på nästa sida finns byn uppförstorad med
alla husägarna namngivna.
Texten här till vänster på kartan.
År 1765 den 19 Juni vid Färs Härads laga
Sommarting i Siöbo blef denna Geometriska
Charta jemte de hithörande handlingar för
Tings Rätten upvist och som dervid
ingenting war at påminna så blef
derå samma enligt Kongl. Maijts
nådiga Stadga af de 17 Au-
gusti
1763 behörigen
stadfästad. ut supra
På Tings Rättens
vägnar
Jonas Ingman”
Lantmäteriets akt:
12-BJÖ-1 sid.1 och 2
Numren på kartan är
de olika gårdarnas
jordtegar. De har alla
en bit av den bästa och
den sämsta jorden och
en bit av all jord som
finns däremellan.
Jordägarna har ca 12-14
olika jordbitar inom för-
samlingens gränser samt
del i den ”odugelig” samt
annan ej uppdelad jord.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
11(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Storskifteskartan 1765 renritad och med en gårds ägor blåmarkerade
Kartan visar Björkas jord, som tillhörde 15 gårdar, där alla
hade sin jord uppdelad så att alla fick en bit av den bästa
jorden osv i förhållande till gårdens storlek. Det kunde finnas
flera familjer på samma gård genom arv. Här visas i blått
jorden som tillhörde Björka Nr 1, senare Lundhem som blev
flyttad till sin nuvarande plats omkring 1882.
Alla gårdarna hade lika många jordbitar
utspridda inom hela Björka socken men
de variarade i ytstorlek beroende på
Björka skog = Snaben
gårdens ursprungliga storlek.
Varje gård hade 13 smala jordstycken,
för Nr 1 var minsta bredden ca 16 m
och största bredden ca 155 m. Sedan
fick varje gård också 6 mindre bitar.
Sedan fanns det ”Odugelig” mark där
Björkaborna fritt kunde hämta bränsle,
virke, utvinna torv ha djuren på bete.
Storskiftet, som var tänkt att ge varje
Odugelig
gård max fyra skiften, blev aldrig ge-
nomfört som tänkt.
Odugelig
Marken blev dock ordentligt uppmätt
vars mätning senare blev ett bra under-
lag till enskiftet och Laga skiftet.
Den ljusa delen mitt på kartan upptill är
byn där alla gårdarna låg utom Skarrie
som inte finns med på denna karta.
De lite mörka linjerna är vägarna inom
Björka sockeen.
Den ljusa delen till höger högst upp är
Björka skog, Snaven, på kartan be-
nämnd Snaben.
Skarrie
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
12(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.3.1.1 Björka by 1765
Boende i byn, * är jordägare, koll med ML, jordeböcker.
- Nr 1* Anders Svensson
½ Mtl Frälse utsockes Tullesbo
- Nr 2* Jöns Svensson
½ Mtl till Övedskloster
Lars Persson
- Nr 3* Jöns Olsson
1/8 Mtl till Övedskloster
- Nr 4* Måns Rasmusson
1/8 Mtl till Övedskloster
- Nr 5
Öde
gatuhus tillhör Ramel
- Nr 6
Bengt Svensson
tillhör Cronan
- Nr 7*
Knut Olsson
¼ Mtl Frälse under Tullesbo
- Nr 8
Öde
gatuhus tillhör Ramel
- Nr 9
Hans Olsson
gatuhus tillhör Ramel
- Nr 10
Bengt Åkesson
tillhör Kyrkan
- Nr 11* Nils Skarin
½ Mtl Beneficie hemman
- Nr 12* Nils Persson
¼ Mtl under Övedskloster
- Nr 13* Nils Andersson
2/3 Mtl Crono ograverat
Mårten Jönsson? i ML Jöns Mårtensson
- Nr 14* Ola Nilsson
¼ Mtl under Övedskloster
- Nr 15* Sicilia Nordman
½ Mtl Crono trumpetare
- Nr 16 i ML fr. 1789
tillhör Kyrkan
- Nr 17 i ML fr. 1790
tillhör Kyrkan
- Kalthus Inget hus, markområde?
Frälsegrund
--------------Ej med i Storskiftet------------------------------
- Skarrie 1
Nils Larsson
⅜ Mtl från Jordeboken 1766
- Skarrie 2
Lars Olsson
¼ Mtl från Jordeboken 1766
Husens placering ej inritade
på de nummermarkerade
områdena.
Kartan på sidan 15 kan ge en
uppfattning om var husen låg.
Utdrag ur Lantmäteriets akt:
L21-2:1 bykärnan
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
13(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.3.2 Enskifteskartan 1826-1833, lagfäst 1834 (Den ljusa delen är Björka)
Det fanns inga andra gårdar eller gatuhus annat än de som fanns i bykärnan.
På nästa sida finns byn uppförstorad och med bättre markerade hus.
Sidan därpå punkt 3.3.3, en mycket bättre karta med bl.a. fastighetsnummer
och ägare. All jord är nu uppdelad så att varje jordägare endast har en
sammanhängande jordlott.
Lantmäteriets akt: 12-BJÖ:2 sid. 1 och 2.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
14(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.3.2.1 Enskifteskartan med Gatuplatsen 1826 = Bykärnan
Kartan är otydlig och svärläst så de läsliga numren och några från den renritade kartan finns
med. De små numren utanför byn är jordbitarna som tillhörde respektive gård innan skiftet,
blå nummer är gårdens nummer. Nummer med ? osäkra, bara ? har inte kunnat verifieras.
I rapporten (§ 19 Litt. B) skall finnas uppgifter om de numrerade husen i Björka
men Litt B innehåller
bara Omma.
Protokollet nämner även
oregistrerade huslägen-
heter och gatuhus.
5 st av varje.
Här är beskrivningen på Björka gata från
enskiftesprotokollet sid. 87 (taxeringsprotokollet).
177.
№ 5 Grund Kalthus kallad med № 13 o 15 hagar.
178.
№ 15 Hage Norr om Gården.
179
№ 13, 12, 14, 11 Hagar, Gårdstomter.
180.
№ 9 Gatuhage och hustomt.
181.
№ 4, 7, 1, 3 Lyckor (små åkerjordar). ?
182
Kronohuset № 6 och 13 Husplats.
183
Kyrkohus och hage.
184.
Soldattorpet med hage, dragontorp, finns ej?
185.
Hus med Hageplats № 15, 13, 14, 17 hagar.
186.
№ 13 och 11 hus vid hagar.
187.
№ 3 hage.
188.
№ 13 hus och hage.
189.
№ 15 hus och hage.
190.
№ 13 hus och hage vid grinden.
191.
№ 2 Hage och lycka med ängen.
192.
№ 1 Hage norr om Gården.
193.
Kyrkhusen vid kyrkan.
194.
Floen (träsket) södra delen.
195.
Floen (träsket) norra delen.
196.
Övriga, öppna gatan.
Noteringar
1. Vid 14? 4. Både 14 och 4 går
att urskilja på kartan. Inte helt
logiskt att Nr 4 är här. Det står
säkert 14 men 14 stäm- mer
inte heller med 1765-års karta.
Både Nr
14 och
4 hade
utflyttningsskyldighet och blev
utflyttade.
Båda tillhörde Övedskloster.
2. ? under 181 är på kartan
märkt med 7 och 4 som inte
heller är logiskt då Nr 7 och 4
tillhörde Övedskloster med ut-
flyttningsskyldighet.
? har inte tillhört ÖK och har
alltid legat på samma ställe.
I husförhören är
? = Nr 4
och Nr 7. Märkligt?
3. Det saknas en karta var
Övedskloster placerade sina
gårdar Nr 1, 2,
3,
4,
7 och
12 och 14.
Gatuhusen blev kvar en tid
på sin gamla plats.
Var Nr
12 och
14 flyttades
går att härleda fastän Nr
14
revs och byggdes upp igen
som nya Nr 2 då även gamla
Nr 2 revs.
Del av Lantmäteriet akt:
Nr
1 som hade utflyttnings-
Bykärnan från 12-BJÖ:2
skyldighet blev kvar till
1882
förstorad och förtydligad.
då det revs och flyttades till
Lundhems nuvarande plats.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
15(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.3.2.2 Boende i Bykärnan 1826.
I Enskiftetsprotokollet, som handlar om sammanslagning av jordägarnas mindre jordlotter
till en sammanhängande jordlott, finns alla jordägarna namngivna och i det renskrivna
protokollet finns även Övedsklosters brukare angivna. Inga familjemedlemmar finns
angivna.
I protokollet från 1827-07-30 begärde de som fått utflyttningsskyldighet att få kvarbo på
sina gårdar i bykärnan vilket INTE beviljades.
”§ 35. Sedan delägarna begärt sina Skiften dels till qvarboende och utflyttning och deras begäran till
det mesta warit att på stället qvarbo med planerne dragne intill gårdarne och ehure delägarna blifvit
wisade orimligheten af att alla skola kunna på gårdana qvarbo, och upmanade, att sjelfwa utse och
bestämma ägolotterna till hwarje jordägare, förblefwo delägarna likawäl envist wid deras gjorde
begäran om qwarboende; funno Gode Män och Förrättningsman nödigt, då godwillig förening ej kunde
härom winnas att förena sig om följande planläggning: (här räknas åter upp fördelningen av jorden
till alla ägarna samt att) De uti Björka nuvarande numrerade Gatuhusen № 6, 10, 16, 17 o 18
komma att qwarligga inom byegatan å deras gamla tomter och bibehålla de gårdstomter och hagar,
de förut ägde.”
§ 36. Sedan förestående afhandlingar och öfwerenskommelser, samt sluteligen denna upgjorde
planläggning blifwit för delägarne upläsne, erindrades den af delägarne, som härmed är missnöjd, att,
jemlikt Kongl. Majts Nådiga Enskiftesstadga af den 24 Juli 1812 sine beswär hos Konungens Höga
Befallningshafware inom fjorton dagar härefter anföra. Sålunda wara anfört och beslutat, samt upläst
och erkändt, intygas ut supra På Ämbetets wägnar O.M Örström.”
Hittade inget om överklagande om att flytta gårdarna.
Utdrag från det 88-sidiga protokollet BJÖ-12-2: (från L21-2-2 protokollet) kyrkböckerna)
Rad
Nr
Jordägare (Brukare)
Nytt
Flytta till
Anm.
mtl
Nr
nya ägor
(fr. kyrkböckerna)
1
1 ½
Övedskloster, (Åbo Anders Nilsson)
18:1
Ja
(Åbo Nils Jönsson)
( Åbo Påhl Andersson)
2
2 ½
Övedskloster, Åbo Pehr Persson
18:1
Ja/Nej1
3
3 ⅛
Övedskloster, Åbo Per Andersson
18:1
Ja
4
4 ⅛
Övedskloster, Nämndeman Anders Andersson
18:1
Ja
5
7 ¼
Övedskloster, Nämndeman Anders Andersson
18:1
Ja
Enbart jord?
6
12 ¼
Övedskloster, Åbo Nils Mårtensson
18:1
Ja
7
14 ½
Övedskloster, Åbo Nils Nilsson
18:1
Ja
8
5
Övedskloster Gatuhus, Ola Jönsson
18:1
Ja
Flytt avslaget2
9
8
Övedskloster Gatuhus, Öde
18:1
Ja
Flytt avslaget2
10
9
Övedskloster Gatuhus, Rotesoldat Ola Ond
18:1
Ja
Flytt avslaget2
11
10
Kyrkan, utplånad Akt 1265-742, Lars Jönsson, Åstrad
10:1
Nej
Husplats 183
Andersson
(Åbo Nils Jacobsson?)
12
16
Kyrkan, utplånad Akt
1265-742, Isaak Jengvall,
16:1
Nej
Husplats 183
Rotekorpral H. Björk
13
11
Skatte Beneficie hemman, Åbo Ola Nilsson
11:2
Ja
14
11
Skatte Beneficie hemman, Åbo Jöns Nilsson
11:3
Ja
15
11
Skatte Beneficie hemman, Åbo Per Nilsson
11:4
Ja
16
13
Skatte ograverat, ägare Christen Jeppsson
13:2
Ja
17
13
Skatte ograverat, Åbo Anders Jeppsson
13:3
Nej
Husplats 190
18
13
Skatte ograverat, ägare Lasse Larsson i Omma
13:4
Nej
Husplats 190
19
15 1/24
Skatte ograverat, Åbo Nils Nilsson (Inget hus anges)
15:2
Ja
Husplats 189, 185
20
15
Skatte ograverat, Åbo Hindric Jeppsson (2 skift)
15:3
Ja
Husplats 189, 185
21
15 7/24
Skatte ograverat, ägare Lasse Bengtsson
15:4
Nej
Husplats 189, 185
22
6
Gatuhuset, Åke Jönsson
6:1
Nej
Husplats 182
23
17
Gatehus
Nej
24
18
Gatehus finns nämnt i protokollet, ej på ritningen
Nej
1) Gården hamnade inom det tilldelade området och behövde då inte flyttas.
2) Sid. 64 i protokollet anges att gatuhus 5, 8, 9 skall bli kvar på gamla tomten.
§15 i protokollet: ”Byns holme vid Bron förblir samfält för tillgång för Kreatur till åen = R.
N:r Björka s.3.” (sid. 55).
Sid.109. ”Lertag fig 58 = R.N:r Björka s:1 = ½ tunnland.”
Dito. ”Vägarna = Björka s:2.”
Dito ”Skola och fattighus, Dragontorp, Soldattorp med hage, Utplånade (Akt 1265:12).”
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
16(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.3.2.3 Beskrivning av gårdarnas skick 1826.
Denna beskrivning indikerar om gården kan flyttas eller en ny gård måste byggas på de nya
tilldelade ägorna. Dock står det inte vad som gjordes.
Beskrivningarna börjar i enskiftesprotokollet på sidan 47 (fol. 15).
№1.
”½ Mantal under Övedsklosters Säteri nyttjas af Landtbönderna Pål Andersson och
Anders Nilsson, gården som har en mycket rymlig tomt med Stugulängan i dåligt
stånd, men uthusen af något bättre beskaffenhet, har
2ne hagar med några frukt
och vilda träd, med
2ne mindre hagar söder om gården med åtskilliga frukt och
vilda träd.”
№2.
”½ Mantal under Övedsklosters Säteri nyttjas af Landtbonden Per Persson gården i
bättre stånd har en hage öster från gården med många fruktbärande träd och flera
vilda och någon humleplantering.”
№3.
”⅛ Mantal under Övedsklosters Säteri brukas af åboen Per Andersson gården består endast
af 3ne länger hvaraf den norra Stugulängan i dåligt stånd äfvensom uthus längorna hvilka äro
i samma stånd med Stugulängan. En hage utan träd.”
№4.
”⅛ Mantal under Övedsklosters Säteri brukas af Landtbonden nemndemannen
Anders Andersson har Stugulängan i försvarligt stånd, äfvensom uthuslängorna i
bättre stånd samt en hage med några frukt träd och flera vilda.”
№7.
Saknas i sammanställningen. Det fanns förmodligen ingen gård utan endast jord.
№12.
”¼ Mantal under Övedsklosters Säteri brukas af samma åbo som på №3 har gården i pass-
abelt stånd, men dåligt underhållen, en hage med få träd.”
№14.
”½ mantal under Övedsklosters Säteri brukas af Landtbonden Nils Nilsson Gården
af fyra längor i gott stånd med en liten hage med få frukt trän och flera vackra
alen träd.”
№11.
Mtl Krono Skatte ograverat äges af åboen Per Nilsson Gården af
3ne mindre
länger alla i försvarligt stånd, har en vagnsport och Hugghus på västra sidan af
gården, en hage Norr och en öster om gården med många större och mindre frukt-
bärande och vilda träd.”
№11.
Mtl Krono Skatte ograverat äges af åboen Jöns Nilsson har Stugulängan i bättre
stånd äfvensom uthuslängan och vatten i söder hvar hage med Plommonträd.”
№11.
Mantal Krono Skatte ograverat äges af åboen Ola Nilsson har en Stugulänga i
sämre stånd en uthuslänga af äfven lika beskaffenhet. Har hagen tillsammans med
föregående åbo.”
№13.
Mantal Krono Skatte ograverat äges af åboen Christen Jeppsson gården i för-
svarligt stånd med en hage öster om gården med flera frukt och vilda träd.”
№13.
delt mantal af föregående hemmans natur äges af åboen Lasse Larsson har
endast
2ne länger med en port i väster hvaraf Stugulängan i försvarligt men uthus-
längan i dåligt stånd har en liten hage med få träd uti.”
№13.
mantal af föregående hemmans natur har Stugulängan af medelmåtlig beskaff-
enhet, men uthuslängan af sämre stat har en hage söder om gården med få träd.”
Ingen ägare anges men det är Anders Jeppsson.
№15.
mantal Krono Skatte ograverat äges af åboen Hindric Jeppsson har gården i för-
svarligt stånd med en hage med många vilda träd.”
№15.
mantal Krono Skatte ograverat äges af åboen Lasse Bengtsson har gården i
sämre stånd med en liten hage med flera fruktträn söder om gården.”
№13.
mantal Krono Skatte ograverat äges af föregående åbo har gården af bättre beskaffenhet
än föregående utan hagar och träd.”
№15.
1/24 mant af samma natur åboen Nils Nilsson utan åbyggnad å hemmannet.”
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
17(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.3.3 Enskifteskartan med jordindelningen (En del fält har färgmarkerats för att lättare kunna urskilja varje område)
(Tyvärr inte så bra på utskriften)
S = Samfält (vid de 2 blå pilarna)
T = Torvmossarna (skarpgul färg)
U = Kyrkans ägande i Björka (rött) + Kyrkan under G
A. Nr 18:1 Övedsklosters (ett skifte Flyttar)
Nr 1, 2, 3, 4, 7, 12, 14, Gatuhus 5, 8, 9
B. Nr 11:2 Ola Nilsson (ett skifte Flyttar)
C. Nr 11:3 Jöns Nilsson (ett skifte Flyttar)
D. Nr 11:4 Per Nilsson (ett skifte Flyttar)
E. Nr 13:2 Christen Jeppsson (ett skifte Kvarbor)
F. Nr 13:3 Anders Jeppsson (ett skifte Kvarbor)
6:1
G. Nr 13:4 Lasse Larsson (ett skifte Kvarbor)
H. Nr 15:2 Nils Nilsson (två skiften Flyttar)
I. Nr 15:3 Hindric Jeppsson (två skiften Flyttar)
K. Nr 15:4 Lasse Bengtsson (ett skifte Kvarbor)
U. Nr 5:1 Kyrkan enbart jord, Hultan
Nr 10:1 Kyrkan enbart Jord, Kyrkoskogen
Nr 5
Gatuhus vid kyrkan, ”utplånad”
Nr 10
Gatuhus vid kyrkan, ”utplånad”
(”utplånad” enligt Akt 1265-742, ej hittad)
? Nr
6:1 Gatuhus, svart pil (saknar jord, Kvarbor)
A t.o.m. K äger del i vägar och samfällighet. Vägar från
byn inkl. samfällighet anges till 10 alnar bred = 5,94 m.
A t.o.m. K äger också del i två torvmossar
Noteringar (även noterade tidigare)
Nr 2 Gården hamnade inom det tilldelade området
och behövde därför inte flyttas.
Nr 5, 8, 9 Sid. 64 i protokollet, skall dessa gatuhus bli
kvar på gamla tomten.
Nr 6, 10, 16, 17, 18 Sid 69 i protokollet, skall dessa gatu-
hus bli kvar på gamla tomten.
Nr S1 Sid 109 i protokollet, samfält ”Lertag fig 58.”
Nr S2 Sid 109 i protokollet = ”Vägarna.”
Nr S3 Sid 55 i protokollet: ”Byns holme vid Bron
Akt 1265:12 ref sid 109 i protokollet
förblir samfält för tillgång för Kreatur till åen.”
Lantmäteriets akt: 21-2:2, förtydligad.
”Skola och fattighus, Dragontorp, Soldattorp
med hage (Regementsnr 25), utplånade”
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
18(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.3.3.1 Bykärnan efter enskiftet 1834
Det här är bydelen av den renritade arbetskartan, som användes vid det första skiftesmötet med
alla jordägarna närvarande. I detta och möten därefter har några ändringar blivit genomförda
som då inte finns med på den renritade kartan men som finns noterade i protokollet. Kartan till
vänster är från akt L21-2-2.
Nu är inte heller jordtegarnas nummer i skiftet längre viktiga utan nu gäller den nya jordens
fastighetsnummer tex. 13:3.
I första mötet, dag 2, 1826-03-31 med jordägarna, anmälde dessa följande avvikelser (sid 35):
№ 11. Här har Ola Ok köpt en huslägenhet som skall vara en gammal onumrerad GH-plats.
№ 11. Här är en huslägenhet som åboen Ola Nilsson sålt till husmannen Anders Berglund.
№ 13. Åboen Lasse Larsson har sålt en huslägenhet till åboen Nils Nilsson å № 15.
№ 13. Här har Ingar Svensdotter ett hus.
№ 13. Åboen Lasse Larsson anmäler att han på sin äga i byn byggt ett gathus.
№ 15. Åboen Nils Nilsson har sålt en huslägenhet till husmannen Per Rasmusson och ett hus till
Isak Tengvall änkan.
№ 15. Ytterligare en huslägenhet har sålts till åboen Jöns Mattsson.
№ 17. Gatuhus som äges af pigan Kerstin Persdotter (finns ej på någon karta).
№ 18 Gatuhus som äges af Måns Jacobsson (finns ej på någon karta).
Alla dessa ändringar/tillägg finns inte någon karta.
Dessutom fick följande gatuhus bli kvar på sina ursprungliga tomter.
Gatuhus № 5, 8, 9 som tillhörde övedskloster, finns ej på kartan.
Gatuhus № 6 som ägs av Åke Jönsson, finns på kartan
Gatuhus № 10 som tillhörde kyrkan. Huset till vänster, söder om kyrkan, finns på kartan.
Gatuhus № 16 äges av kyrkan, huset till höger, söder om kyrkan, finns på kartan (Byggt 1779).
Gatuhus № 17, 18, ägare se ovan. finns ej på kartan (Nr 17 byggt 1780, Nr 18 finns?).
När jorden blivit uppdelad finns också följande samägda husplatser, de är inritade på kartan:
190
№ 13: Christen Jeppsson
Anledningen till delade husplatser är förmodligen en tillfällig
№ 13: Anders Jeppsson
bostad medan gården flyttades till det nya jordområdet.
№ 13: Lasse Larsson
№ 11 ägarna fick inte samma möjlighet utan fick lösa det på
----------------------------------------
annat sätt.
185 V № 15: Nils Nilsson
Det nämns inte heller något om gårdarna ägda av Övedskloster.
189 Ö № 15: Henrik Jeppsson
№ 15: Lasse Bengtsson
Se Noteringar sidan 3.3.2.1 Enskifteskartan med Gatuplatsen 1826 = Bykärnan
Lantmäteriets akt: 21-2:2, bykärnan uppförstorad och förtydligad.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
19(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.3.4 Enskifte gårdsutflyttningar № 11 och 15.
Totalt var det 5 ursprungliga gårdar som måste flyttas ut från bykärnan eller byggas nya, 3 från № 11 och 2 från № 15.
Kartan, ritad 1826, är enskiftestilldelningen registrerad 1834 med gårdarna kopierade från Häradsekonomiska kartan 1915.
Del av Lantmäteriets akt:21-2:2, förtydligad.
Ägarna 1826
F?
A.
18:1. Övedskloster, ett skifte, utflyttar alla sina hus och gårdar utom en (gul ring vid G-A).
B.
11:2. Ola Nilsson, ett skifte, utflyttar. Bror med Jöns.
1834 genomfördes laga skifte så att området delades i två lika stora delar, 11:5 och 11:6.
C.
11:3. Jöns Nilsson, ett skifte, utflyttar. Bror med Ola.
D.
11:4. Per Nilsson, ett skifte, utflyttar.
H.
15:2. Nils Nilsson, två skiften, utflyttar.
K.
15:4. Lasse Bengtsson, ett skifte, kvarstannar (gul ring, ljusgrön yta).
I.
15:3. Hindric Jeppsson, två skiften, utflyttar.
E.
13:2. Christen Jeppsson, ett skifte, kvarstannar. (gul ring, ljusbrun yta). Äger även jord i Vressel, andra sidan ån.
F.
13:3. Anders Jeppsson, ett skifte, kvarstannar, bara jord? ingen gård? eller gården på 190 inom område A.
G.
13:4. Lasse Larsson, ett skifte, kvarstannar. (gul ring, ljusbrun yta)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
20(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.3.5 Boende Enskifte gårdar under Övedskloster.
Efter skiftningen, enligt kyrkoböckerna, slogs vissa gårdar ihop till en gård, separerades igen,
en revs, en revs till och byggdes ny, nummer ändrades mm. För att få ordning på
förhållandena har husförhörs-böckerna gåtts igenom för att notera brukarna, arrendatorerna,
m.fl. uppgifter från laga skiftet 1833 tom ca 1940. Detta för att eventuellt kunna verifiera var
Övedskloster placerade sina gårdar på den tilldelade marken. Kartan finns bara på
Övedsklosters Gods och är inte tillgänglig. En del uppgifter är hämtade från ”Syningsprotokoll”
1880-1887 som inte alltid överensstämmer med kyrkböckerna
Följande Gårdar var Övedsklosters: Nr 1, 2, 3, 4, 7, 12, 14 samt Gatuhusen Nr 5, 8, 9.
Gård Nr 1
Brukare,
Anm.
Gård Nr 2
Brukare,
Anm.
arrendator
(revs 1882)
arrendator
1826-1833
Anders Nilsson
Laga skift, två brukare,
1826-1827
Pehr Persson
Laga skifte, gården
Påhl Andersson
Gården flyttas
flyttad????
1833-1836
Påhl Andersson
En brukare
1827-1866
Anders Andersson
1837-1842
Lars Påhlsson
Son till Påhl Andersson
1866-1868
Christian Jönsson
1842-1852
Hindrick Pehrsson
1866-1882
Um Anders Andersson
Ingen Arrendator?
1852-1876
Per Andersson
Nya Nr 2
Nr 14? revs. Nybyggd gård som blev Nya Nr 2
1876-1889
Anna Hansdotter
Pers änka
1885-
1889-1903
Anders Lasson
Inflyttad fr. Nr 4/7
1889-1905
Nils Andersson
Inflyttad fr. Nr 14. Se not
1903-1925
Johan Jönsson
1905-1913
Son Per Nilsson
1925-1951
Johannes Nilsson
18:1 Lundhem
1914-1921
Gustav Viktor Nilsson
1952-1987
Ivan Andersen
1921-1929
Per Gustavsson
Fr. Brandstad till Vomb
1990-
Göran Levin
18:3 Lundhem
1829-1935
Olof Mårtensson
Gift med Pers Gustavs
dot. Anna Beata Persson
1935-1953
Per Carlsson
Min morfar
Kan Övedskloster ha en annan numrering på gårdarna än vad som står i kyrkboken??????
Nr 1:Övedskloster skrev ett arrendekontrakt med Anders Lasson 1882-03-14 på 10 år. När Anders
flyttade till Nr 1 så utflyttade änkan Anna Hansdotter med familj till Nr 7.
Arrendeproblem: Enligt kontraktet 1909-01-19 överläts detta 1911-08-01 till Magnus Nilsson som sedan
avvek från orten, vart är inte känt. 1913 03-14 återgick kontraktet på 8 år till Johan Jönsson.
Nr 2: Um= Undantagsman. Övedskloster skrev ett arrendekontrakt med Nils Andersson 1882-03-14 på
10 år. Nils Andersson lämnar nödigt underhåll till Anders Andersson och hustrun så länge de leva.
(protokollet anger att de bor på Nr 4). Nr 2 revs redan 1882.
NOT: I syningsprotokollet noterades att Nr 2 revs 1882 när Anders Andersson dött. 1885 byggdes en
ny gård i.st. för Nr 14 som blev kallat Nya Nr 2. Från 1889-03-16 finns inga boende på Nr 14. Om Nya
Nr 2 är min morfar, Per Carlssons arrendegård så är det märkligt att större delen av gården revs redan
ca 1930 pga. dåligt skick.
Gård Nr 3
Brukare, arrendator
Anm.
Gård Nr 12
Brukare,
Anm.
arrendator
1826-1833
Per Andersson
Laga skifte protokoll
1826-1833
Nils Mårtensson
Laga skifte
Anders Nilsson (-29)
Kyrkbok 1818-1833
Kyrkbok 1818-1833
Finns inte?
1833-1835
Jöns Olsson
1836-1845
Lars Larsson
till Silvåkra
1845-1850
Mårten Jönsson
Enl. inflytt.längd
1851-1852
Hindrich Persson
Brukas av Nr 1.
1852-
Änk. Sissa Olsdotter
Brukas av Nr 1
1856-1889
Nils Hansson
Inflytt, fr. Åsum
1889-1900
Nils Hansson
Inflytt. 89-03-16 fr. Nr 3
1900-1921
Son Jöns Nilsson
1921-1941
Nils Andersson
Flyttar till Brukshusen
I kyrkböckerna är Gård 3 och 12 sammanslagna till en enhet men inte i laga skifte. I syneprotokollen
1880-1887 finns inte Nr 3 med. 1883-1894 förvirrande kommentarer i kyrkboken. För Nils Hansson
noterad under Nr 12 står att Nr 12 är Nr 14 enligt 1886-års Mantalslängd samt att gamla Nr 14 är nu
Nya Nr 2. Dessutom finns det ett arrendekontrakt på 10 år för Nils Hansson på Nr 12 undertecknat
1882-03-14. Det finns både ett hus och en gård i Snaven med Nr 12. Nils Andersson finns med i
Mantalslängden 1941 undertecknad 1940-11-20 men inte i SCB-s avskrift för samma år. Bortglömd?
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
21(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Gård Nr 4
Brukare, arrendator
Anm.
Gård Nr 7
Brukare,
Anm.
Revs 1884
arrendator
1826-1833
Nämndeman
Laga skifte. Flyttade
1826-1833
Finns ej
Laga skifte
Anders Andersson
1833 till Nr 2
1833-1835
Um And. Andersson
Dog 1939 på Nr 4
1836-1848
Måns Jacobsson
Flyttar till Nr 13
1848-1869
Son Lars Månsson
Kom fr. Sandbäck
Flyttar till Kärrstorp
1870-1884
Anders Lasson
Inflyttad fr. Nr 15
1889-1900
Änk. Hanna Hansdotter
Inflyttad från Nr 1
1884-1889
Anders Lasson
Flyttar till Nr 1
1885
Ny gård byggd kallad
Nr 4 finns ej längre
1900-1903
Ingen boende
Nya Nr 2
Se Nr 2
1903-1929
Jöns Jönsson
Fr. Öved 1903-11-03
1929-
Finns ej
I kyrkböckerna är Gård 4 och 7 sammanslagna till en enhet men i laga skifte finns inte gård 7.
Um= Undantagsman. Gh=Gatuhus
Nr 4. Min morfars (Per Carlsson) bror Nils blev dräng här 1879-80. Nr 4 finns inte från 1882.
I syningsprotokollet noterades att husen revs 1882 när Anders Lasson bodde där. I kyrkböckerna an-ges
1889 för Anders flytt till Nr 1 från Nr 4 vilket antagligen inte är korrekt. Det måste ha varit från Nr 7
Nr 7. Finns plötsligt 1889. Nr 7 finns inte från 1929.
Gård Nr 14
Brukare, arrendator
Anm.
1826-1833
Nils Nilsson
Laga skifte.
1833-1838
Nils Nilsson
1838-1862
Jöns Andersson
1862 till Nr 13
1862-1889
Nils Andersson
1862 fr. Nr 2. Anders Anderssons son
Se Nr 2= Nya Nr 2
Änkan Kersti Persdotter 1883-1889 till
Nya Nr 2 1889 där hon dog.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
22(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.3.5.1 Enskifte gårdsutflyttningar Övedsklosters ägande.
Övedskloster tilldelades ett stort område för alla deras gårdar, som №1, №2, №3, №4, №7, №12, №14. Gatuhusen
№ 5, 8, och 9 fick stanna
kvar på sina ursprungliga byplatser. Kartan (ej tillgänglig) som visar var husen placerades finns bara på Övedsklosters Gods men husen finns med
på senare kartor men är svåra att härleda till den ursprungliga platsen. På kartan från 1915 finns endast 4 av gårdarna inritade.
Nummerna som anges vid gårdarna är de som fanns vid enskiftet.
Nr.1
Saknas
Nr.12
Nr. 14 sedan
Nya Nr.2 som ersatte Nr.14
Del av Lantmäteriets akt: 21-2:2, förtydligad.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
23(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.3.5.2 En jämförelse mellan olika dokument
Gård Nr 1, senare, Lundhem verkar inte ha flyttas förrän ca 1882 då till sin nuvarande position. Gård Nr 2 revs 1882. Båda dessa gårdar är tydligt utmärkta på
enskifteskartan. Gård Nr 2 hade utflyttningsskyldighet men är på kartan märkt som kvarboende. För gård Nr 3 finns ingen entydlig information, den är dessutom
inte med i Husesyns protokollen. Gård Nr 4 revs 1884, var denna låg är inte helt klarlagt. Gård Nr 7 inte heller helt klart var den låg, fanns inte med i
Husesynsprotokollen. Gård Nr 12 flyttades till Snaven närmast Omma. Lite märkligt att när Gård Nr 4 revs ser det ut som om Gård Nr 14 också revs och att den
nybyggda gården för Nr 4 blev kallad Nya Nr 2, gården där min morfar med familj bodde mellan 1935-1953.
Lokalkarta över Björka från tiden ca 1840-1900 saknas men kan finnas på Övedskloster. (Generalstabskartan från 1864 stämmer inte).
Laga skifte 1826-1833
Husförhör 1833-
Husesyn 1880-1887
Kommentarer mm
Alla husen skulle flyttas
(Protokoll se 4.1.4.1)
1882-03-14 skrev Anders Lasson ett 10 års kontrakt på Nr 1 på kar-
Nr 1 - Lundhem
tan märkt med Litt. A (kartan saknas).
Nr 1
Påhl Andersson 33-36
Nr 1
Enligt kyrkoboken bodde änkan Anna Hansdotter bara på Nr 1 och då
Anders Nilsson
Son Lars Påhlsson 37-42
Påhl Andersson
Per Anderssons änka
fr. 1876-03-29 tom 1889-03-16 då familjen, Anna och barnen, flyttade
3 Arr. 42-89
till Nr 7 som inte fanns! Se Nr 7.
(Anna Hansdotter).78-89
Anders Lasson 89-03
1882-03-14 skrev Nils Andersson ett 10 års kontrakt på Nr 2, på kar-
Nr 2
Nr 2 - Revs 1882
Nr 2 - Revs 1882
tan märkt med Litt. B (kartan saknas).
Pehr Persson 26-27
Anders Andersson 25-82
Per Anderssons änka
Undantagsmannen Anders Andersson bodde här enligt kyrkoboken
Christian Jönsson 66-68
(Anna Hansdotter). ?????
fram till sin död 1882-08-13. Anders änka Kersti Persdotter flyttade in
Sammanslagna
1883-11-03 till Nr 14.
Nr 3
Nr 3 eller Nr 12
Nr 3. Ej i Husesyn
Per Andersson-31
Finns ej separerade
Inga
Anders Nilsson-29
Nr 3+Nr 12
1882-03-14 skrev Nils Hansson ett 10 års kontrakt på Nr 12 på kar-
Jöns Olsson 33-35
Nr 12
Nr 12
tan märkt med Litt. D (kartan saknas).
Lars Larsson 36-45
Nils Mårtensson 26-33
Nils Hansson 56-89
3 Arr. 45-56
1883 noteras att ”Husen äro väl underhållna”.
Nils Hansson 56-89
1889-03-16 flyttade Nils Hansson till Nr 14 enl. kyrkboken.
Sammanslagna
1884 ”Husen håller på att nedrifvas för att bygga nya längor”.
Nr 4
Nr 4 Revs 1884?
Nr 4 Revs 1884
1885 ”Husen nybyggda.” Men var? Är det Nya Nr 2?
Anders Andersson -35
Måns Jacobsson 36-48
Anders Lasson 70-89
Son Lars Månsson 48-69
Fanns boningshuset kvar till 1889-03-16 då Anders med familj flytt-
Anders Lasson 70-89
ade till Nr 1 enligt kyrkoboken. Kolla på Nr 1.
Nr 7 Hus finns.
Nr 7. Hus finns inte?
Änk. H.Hansdotter 89-00
Nr 7. Ej i Husesyn.
1882-03-14 skrev änkan Hanna Hansdotter ett 10 års kon-
Finns ej, bara jordareal
Jöns Jönsson 03-29
Änk. Hanna Hansdotter
trakt på Nr 7, på kartan märkt med Litt. C (kartan saknas).
Finns ej från 29-
89-00
Nr 7 återuppstod 1889!
Änkan Kersti Persdotter hitflyttad här till Nr 14 fr. Nr 2 och flyttar
Nr 14
Nr 14
Nr 14 - se Nr 2 fr. 1885
åter till Nr 2 (Nya Nr 2?).
Nils Nilsson -38
Jöns Andersson 38-62
Nils Andersson 63-89
Enligt kyrkboken är från 1895 Nr 14 = Nya Nr 2, därefter finns inte
Nils Andersson 62-89
Nils Hansson 89-95
längre några boende på Nr 14.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
24(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.4 Skånska rekognosceringskartan 1820
En militär karta som är mycket detaljerad för att kunna användas av trupper för rörelser i fält. Gårdarnas antal och placering är mindre
noggrann. Förutom Skarrie finns alla hus och gårdar inom bykärnan.
Del av Riksarkivet: 0052 Topografiska kåren C14a 14-2
Husägare/brukare 1820 hämtade
från Mantalslängden (antal perso-
ner som betalar mtl-penningar).
1. Pål Andersson
¼ mtl.
(4)
Nils Jönsson
¼ mtl.
(5)
2. Per Persson
½ mtl.
(5)
3. Nils Nilsson
⅛ mtl.
(4)
4. Anders Andersson
⅛ mtl.
(5)
5. Ola Jönsson
Gatuhus
(1)
6. Åke Jönsson
Gatuhus
(3)
7. Brukas av Nr 4
¼ mtl.
(2)
8. Öde
Gatuhus
(0)
9. Rotesold. Ola Ond
Gatuhus
(1)
10. Utan åbo
Gatuhus
(3)
11. Ola Nilsson
mtl.
(2)
Jöns Nilsson
mtl.
(2)
Per Nilsson
mtl.
(5)
12. Nils Mårtensson
¼ mtl.
(3)
13. Christen Jeppsson
mtl.
(7)
Lars Larsson Omma
mtl.
(7)
Anders Jeppsson
mtl.
(2)
14. Nils Nilsson
mtl.
(6)
15. Pastor B.Gullander
¼ mtl.
(7)
Nils Holmberg Omma ⅛ mtl.
(0)
Lasse Bengtsson1
⅛ mtl.
(2)
16. Isac Tengvall
Gatuhus
(1)
Corpral H. Biörck
(1)
17. Brukas av nr 15
????
(6)
Sk1. Br. av Övedskloster
⅜ mtl.
(0)
Sk2. Skogv. Jöns Larsson
¼ mtl.
(3)
1) Brukas av Övedstorp
Sk = Skarrie
I beskrivningen från 1815 : ” Vid Björka, en stark trä Bro, farbar för Cavallerie och Fält Artillerie. Jemna och sandiga ägor. Utgör 51/4 mantal, med Skarje,
inberäknadt, och äro inga andra, bÿar eller lägenheter som tillhöra denna församling. Folkmängden är 197. Mankön 87 och Quinkön 110. Soldater 5. Utur tjenst
gången 1. Bönder på egna hemman 5. På andras hemman eller Frälse, bönder lydande under Öfveds Closter 8. Arbetsföra Backstugu boer och Inhysesmän, 15.
Bondedrängar 11. Fattiga 2 quinkön,. Ungefarliga tunneland af öppen jord 350. af hvilken besås ¼. och afkastningen 3de och 4de Kornet af säd, men af Potatoes
som mycket sås 8de a 9. Kornet. Hästar. äro 96. Oxar 20. Kohr 34. Ungboskap 42. samt fåhr 70. Uti denna socken är svagt gräsbete och litet höbohl.”
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
25(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.5 Generalstabskartan 1864 (den första av ett antal revideringar)
Militär karta som beskriver landskapet med höjdförhållanden, vägar, bebyggelse och översiktlig markanvändning samt de hus som fanns vid
kartans datering. Kartan har uppdaterats ett flertal gånger även in på 1900-talet. Kartan finns inte i högre upplösning, Björka utklippt.
Ofylld
= Gård. Fylld
= Gatuhus.
En viss osäkerhet råder om husens placering.
Vänstra övre gula ringen: Felinritat eller okänt Hus.
Högra övre gula ringen: Felinritad eller okänd Gård.
Nedre gula ringen: Ett okänt Hus? Till vänster står ST som
betyder SoldatTorp.
Letar efter en karta med bättre upplösning så att bykärnan
kan synas lite bättre.
Del av Lantmäteriets akt: J243-2-1. Den lite mörkare delen är Björka församling.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
26(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.6 Häradsekonomiska kartan 1915
Kartan baseras på laga skifteskartorna där beskrivningen
innehåller namnet på ägarna av jordbruksfastigheten men
även på andra hus.
Röd rektangel
= Gård. Röd fyrkant
= Gatuhus.
https://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/M_ekonomiskakartor.htm
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
27(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.7 Ekonomiska kartan 1970-71
Kartan baseras på flygfotografier. Den var en register-
karta och redovisar fastigheterna och registerbeteckning-
arna med stor noggrannhet.
Bostadsbyggnader, tomt och trädgård samt åkermark,
dikning och brukningsvägar inom odlingsområdena, visas
detaljerat.
Kartan är sammanfogad av Lantmäteriets akter:
Björka J133-2d4c73 och S. Åsum J133-2d4d73
Se under 4.3 Björkas befolkning 1940
Kartan är där förstorad på de ställen där det finns hus
och gårdar.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
28(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.8 Dagens karta
Ref: Riksantikvarieämbetet, sök på
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Knappa in under:
Fritext: Björka
Län: Skåne
Kommun: Sjöbo
Klicka på
för att gömma sökresultatet.
Klicka på knappen ”Kartinställningar”.
Kryssa i ”Socken”.
Kryssa av ”Fornlämningar geografi”.
Nu finns Björka med socken-
gränser inritade.
Förstora kartan så syns även
fastighetsgränserna samt
markeringarna för fornläm-
ningar, ring med ett R.
Notering 2020-01-29.
Riksantikvarieämbetet har en ny hemsida med en
annan grundkarta. Så här söker man, obs att de två
första måste anges.
Under: ”Ange geografiskt onråde” ange Björka.
Under: ”Filtrera på kategori” välj Alla kategorier.
Välj ”Stäng” som stänger söksidan.
Under:
Välj Infolager tex inte geometrier.
Under:
Välj Fastighetsgränser ellet tex Ortofoto
som är Satellitbilder.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
29(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.9 SGU, Sveriges Geologiska Undersökning
Blåstreckad linje = Björka socken.
Gul ”linje” = Björka ån.
Källa
Isälvssediment, sand och grus.
Nästan hela Björka socken.
Isälvssediment, sand. I södra delen.
Kärrtorv, i norr och söder samt söder om
Lundhem.
Svämsediment, ler-silt.
Landningsbanan
Norr om Björka ån, i söder vid Klingälvsån.
Flygsand, allt med brun bakgrund som är
mönstrad med olika tecken.
Urberg, som inte syns, är huvudsakligen lag-
rad mellan 850 - 34 miljoner år sedan och
består av kalksten, dolomit och marmor.
Djup till berget: längs ån 10-20 m,
ca norr on landningsbanan 20-30 m,
ca söder om landningsbanan 30-50m.
Under istiderna täcktes största delen av norra
Europa av inlandsis. När isen smälte bildades stora
mängder vatten som forsade fram genom isen i isälvar.
Isälvarna följde ofta dalgångar i berggrunden. Det
strömmande vattnet i isälvarna tog med sig löst materi-
al som stenar, grus, sand m.m. När vattnet närmade
sig iskanten minskade strömhastigheten och materialet
sjönk till botten och bildade isälvssediment. Dessa
sediment är främst uppbyggda av sand och grus.
Finkornigt material (lera och silt) transporterades längre
ut från iskanten och sedimenterade på botten av sjöar
och hav. I områden som var nedpressade under havs-
ytan skedde inlandsisens reträtt genom smältning samt
genom att isberg bröts loss. I stora delar av Sverige
drog sig iskanten successivt tillbaka från söder mot
norr. Inlandsisen rörde sig dock under reträtten hela ti-
den från norr mot söder. Materialet som isen tran-
sporterade avsattes som morän. De vanligaste och mest
kända isälvsavlagringarna är rullstensåsarna.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
30(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.10 ”Flygkartor” 1947, 1957, 1975 och Dagens karta
Dessa är kartor över hela socknen är i första hand för att visa naturens förändringar.
Pga. av att krigsflygplatsen var hemlig fick den inte visas på foton, därför är den ”utsuddad”
på alla flygfoton fram till efter kriget men i verkligheten bara på 1947-års karta.
3.10.1 Flygfoto 1947
Krigsflygplatsen
Byggd 1939-1940
Den blåstreckade linjen är Björkas sockengräns.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
31(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.10.2 Flygfoto 1957
År 1955/1956 anlades en rullbana (start-landningsbana) på 2000 meter och 35 meter bred
samt söder om rullbanan en taxibana, 10 m bred.
Inga flygplanshangarer eller andra installationer är färdigställda.
Den blåstreckade linjen är Björkas sockengräns.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
32(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.10.3 Flygfoto 1975.
Flygplatsen som byggdes 1955/56 har nu varit i drift ca
10 år. Överst syns också
fiskedammen.
Den blåstreckade linjen är Björkas sockengräns.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
33(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
3.10.4 Flygfoto idag.
Under år 1994 hölls den sista övningen vid basen, och år 1998 upphörde all flygning.
Till höger ligger Sjöbo golfbana.
Den blåstreckade linjen är Björkas sockengräns.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
34(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
4. Hus och befolkning
Beträffande husnumren så tillkom dessa runt 1690-talet, lite olika för olika socknar. Numren
fanns fram till Laga skifte där husen vid skiftet fick samma nummer men med tillägget tex.
5 upphöjt till 1. Husens placering, om man måste flytta, finns inte inritade på Laga skiftes
kartan då man hade 3 år, ibland 5 eller 6 år, på sig att flytta huset.
Efter skiftet då en del hus måste flyttas eller byggas nya på den tilldelade marken kunde de
ibland få nya nummer. Ett exempel är när fadern och sonen genom "arv" delat marken men
de bodde i samma hus (gård). Nya hus tillkom genom arvsskiften, försäljning av tomter mm
och till slut fanns det ett antal hus på tex. Nr 5 med tillägget 1, 2, 3 osv. men tilläggen står
inte i kyrkböckerna utan kan lättast hittas i Färs häradsrätts arkiv 1657 -1966 under
Lagfartsböcker som är skannade från 1875.
4.1 Husen i Björka socken (Koll med ML och jordeböcker)
Björka by från storskifteskartan 1765
* är noterade som jordägare
- Nr 1*
Anders Svensson
½ Mtl Frälse utsockes till Tullesbo
- Nr 2*
Jöns Svensson
½ Mtl till Övedskloster
Lars Persson
- Nr 3*
Jöns Olsson
1/8 Mtl till Övedskloster
- Nr 4*
Måns Rasmusson
1/8 Mtl till Övedskloster
- Nr 5
Öde
gatuhus tillhör Ramel
- Nr 6
Bengt Svensson
tillhör Cronan
- Nr 7*
Knut Olsson
¼ Mtl Frälse under Tullesbo
- Nr 8
Öde
gatuhus tillhör Ramel
- Nr 9
Hans Olsson
gatuhus tillhör Ramel
- Nr 10
Bengt Åkesson
tillhör Kyrkan
- Nr 11*
Nils Skarin
½ Mtl Benefisie hemman
- Nr 12*
Nils Persson
¼ Mtl under Övedskloster
- Nr 13*
Nils Andersson
2/3 Mtl Crono ograverat
Mårten Jönsson
- Nr 14*
Ola Nilsson
¼ Mtl under Övedskloster
- Nr 15*
Sicilia Nordman
½ Mtl Crono trumpetare
- Nr 16
finns ej i ML
tillhör Kyrkan
- Nr 17
finns ej i ML
tillhör Kyrkan
- Kalthus
Inget hus, markområde?
Frälsegrund
Skarrie 1
Nils Larsson
⅜ Mtl från Jordeboken 1766
Skarrie 2
Lars Olsson
¼ Mtl från Jordeboken 1766
Anm: Nr 16 och Nr 17 som saknar jord och tillhör kyrkan men finns med i jordeboken har
av lantmätaren N. Z. Neuman inte noterats vid Björka storskifte 1765.
Utsockne Kalthus, finns på kartan men finns inte nämnt i texten, vilket förmodligen
inte är något hus utan kanske bara namnet på markområdet.
4.1.1 Numrerade och namngivna hus
Numrerade hus, när fanns dessa? Kollar tom ca 1830 när Laga Skifte genomfördes och
annan numrering infördes, dock inte alltid.
Nr 1 - Nr 15 Husen blev numrerade först ca 1692 men kan ha funnits sedan tidigare.
Nr 16 - Nr 17 Nya hus som finns numrerade från 1779 och 1780, fanns ej tidigare.
Skarrie Nr 1
Finns numrerat från ca 1692 men har funnits sedan tidigare.
Skarrie Nr 2
Numrerat från ca 1692 tom 1788, men fanns tidigare
Onum. gh (a)
Finns från 1764 tom 1787. (ligger mellan Nr 2 och Nr 3).
Onum. gh (b)
Finns från 1724 tom 1775. (ligger efter Nr 15 vid bron).
------------------Andra Husnoteringar------------------------------------------------------------------------
Nr 5 gatuhus Öde mellan 1699 och 1775 men inte 1700-1701.
Nr 6 gatuhus Öde mellan ca 1730 och 1759
Nr 8 gatuhus Öde 1692 och fram till ca 1830 (ej 1697), huset är dokumenterat i mantalslängderna.
Nr 9 gatuhus Öde mellan 1709 - 1726, bebott 1724, öde 1748 till ca 1758.
Nr 10 gatuhus Öde mellan 1705 - 1726, bebott 1727-1728, öde igen mellan 1742 till ca 1748.
Onum. gh (a) Obebott 1771 - 1776. Huset finns inte efter 1787.
Onum. gh (b) Obebott 1744 - 1748 samt 1764. Huset finns inte efter 1775.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
35(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Skarrie Nr 2
Finns inte efter 1788.
Namngivna hus och eventuella områden inom socknen fram till ca 1915.
Namnen har hämtats från kyrkböcker, kartor, mantalslängder, jordböcker eller annan
dokumentation. Notera att det inte alltid är samstämmighet mellan dessa.
X = huset finns
Ej kollat före 1651
1651 1672 1765 1820 1834 1867 1915
Anm.
Brukshusen
-
-
-
-
x
x
x
Hålestället (Björka 18)
-
-
-
-
x
x
x
Per Carlsson, mf3
Kalthus
-
-
x
Kyrkohus 1670-1683?
-
x
x
Lundhem
-
-
-
-
x
x
x
Snaven (mot Björka)
-
-
-
-
x
x
x
Snaven (mot Omma)
-
-
-
-
x
x
x
Skarrie 1
x
x
x
x
x
x
x
Skarrie 2 (tom 1788)1
x
x
x
Södra Svansjö2
-
x
x
x
x
x
x
Ängstorp
-
-
-
-
x
x
x
Stannis affär
1) Efter 1788 har Skarrie Nr 2 betecknats både som Nr 1, Nr 1 o 2 samt Nr 2 och efter
1934 både som 3:1 och 3:2. Efter 1788 var inte Skarrie Nr 2 bebott utan brukades av
Nr 1.
2) Har alltid, så även idag, tillhört Ilstorps församling trots att gården finns angiven i
Björka kyrkböcker några gånger. Felskrivning av prästen då Ilstorp och Björka var
gemensamt pastorat. Gården brann ner i början på 1930-talet. Återuppbyggdes igen,
då närmare vägen till Ilstorp.
Ägdes då av min morfars syster Elnas man, Nils Hansson.
3) mf = min, Leif Nyströms morfar.
4.1.2 Noteringar från Jordeböcker
Jordeboken 1690-1732 (Brandstods Jordebok över Frosta och Färs Härader 1719)
Under Björka står följande:
Hus Nr 1, 2, 3, 4, 7, 12 och 14 tillhör Övedskloster.
Hus Nr 11, 13 och 15 tillhör Cavalleriet.
Skarrie Nr 1 tillhör Marsvinsholm.
Skarrie Nr 2 tillhör Övedskloster.
Jordeboken 1832 (Hemman anslagna till Postföring)
Färs härad finns inte med.
Jordeboken 1881 (finns följande bl.a. infört efter 1881)
Skarrie Nr 2 finns fortfarande nämnt.
Hus nr 5 har nr 16 i 1825 års jordebok.
Hus Nr 5 och 10 är 1887 kyrkohus och är utlagda till begravningsplats.
Genom Kungl. Kammarkollegii skrifvelse den 1 mars 1887 / Ank. bref W.742/1887/ har
förordats att vid hvardera af lägenheterna nr 5 och 10 Björka skall antecknas: ”Utlagt till
begrafningsplats.”
Kyrkogården. Införd jäml. Kungl. Kammarkollegii skrivelse den 23 febr 1922 (Bd nr 1795).
Hultan och Kyrkoskogen tillhör Björka kyrka. Brukas af Kyrkoherden i Ilstorp mot landgille.
Genom Kungl. Kammarkollegii skrifvelse den 1 mars 1887 / Ank. bref W.742/1887/ har
förordats, att i jordeboken skall bland kronoegendomarna under allmän disposition införas
N1 Hultan med anteckning: ”Björka kyrkas. Brukas af Kyrkoherden i Ilstorp mot jordgille”
samt N1 Kyrkoskogen likaledes med anteckning ”Björka kyrkas. Brukas af Kyrkoherden i
Ilstorp mot land gille.” (Landgille = årlig avgift, kvar sedan den danska tiden).
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
36(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Björka nr 18. ”Sedan ägodelningsdommaren i Färs här. domsaga genom beslut den 16/4
34 förordats att ½ mtl Björka 1, ½ mtl Björka 2, ⅛ mtl Björka 3, ⅛ mtl Björka 4, ¼ mtl
Björka 7, ¼ mtl Björka 12 och ½ mtl Björka 14 i Björka socken skulle sammanläggas till
en fastighet har K. Kammarkoll. förordat att den nybildade fastigheten skall benämnas
Björka No 18 (Se Bd 9/36 34)”. (angivet årtal är 1834).
Skarrie 1 och 2. ”Enligt Kungl. Kammarkollegii förordnande den 15 december 1932 skola
3/8 mantal Skarrie nr 1 och ¼ mantal Skarrie nr 2 sammanläggas till en fastighet och
benämnas Skarrie nr 3. Bd nr 2528/1932.”
4.1.3 Noteringar från Enskifte protokollet 1827 (finns bl.a. följande inskrivit)
№ 11. Härstädes har Ola Ok köpt en huslägenhet som skall vara en gammal onumrerad
gatehusplats.
№ 11. Härunder lyder en huslägenhet som åboen Ola Nilsson försålt till husmannen
Anders Berglund
№ 13. Åboen Lasse Larsson har försålt en huslägenhet till åboen Nils Nilsson å № 15.
№ 13. Ingar Svensdotter har ett hus under № 13.
№ 13. Åboen Lasse Larsson anmäler slutligen, att han å sitt hemman äga i byn uppbyggt
ett gathus.
№ 15. Åboen Nils Nilsson har försålt en huslägenhet till husmannen Per Rasmusson o Isak
Tengvall änkan och ett hus å № 15.
№ 15. Anmältes äfven en huslägenhet som är från detta hemman försålt till åboen Jöns
Mattsson.
№ 17. Gatehus som innehafves af pigan Kerstin Persdotter.
№ 18 Gatehus som innehafves af Måns Jacobsson.
”Rotesoldathuset under Regements Numret 25 är ock i byn beläget ock en därtill
hörande hage.
Till Skole- och fattighus uttages 12 kappland som lägges vid soldattorpet som
behålles.”
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
37(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
4.1.4 Noteringar från Övedsklosters Gods
I Björka församling ägde Övedskloster följande Gårdar och hus.
Gårdarna Nr 1, 2, 3, 4, 7, 12, och 14 samt gatuhusen nr 5, 8, och 9 och Skarriegården.
I kyrkböckerna finns Nr 1, Nr 2, Nr 3/Nr 12 samslagna liksom Nr 4/Nr 7, Nr 14, Skarrie.
För dessa gårdar och hus var Övedskloster underhållsansvariga men enligt arrende-
kontrakten skulle arrendatorn ”Utan afseende på det skick, hvaruti åbyggnaderna å
lägenheten vid tillträdandet befinnas, skall arrendatorn desamma i laggiltigt skick underhålla
samt varje år före den 1:ste Juni hafva dem verkställt erforderlig rappning och hvitmening
samt vid afträdet lemna dem till de delar som af honom underhålles i fullt laggildt skick.
Skulle arrendatorn brista i honom åliggande underhållsskyldighet eger jag på hans
bekostnad låta verkställa erforderligt reparationsarbete. Åbyggnaderna skall till sitt fulla
värde brandförsäkras och arrendatorn avlägga avgift derföre, men inträffar eldsvåda
återuppbyggas de af mig, som sjelf lyfter brandstodsersättningen.”
Överskloster gjorde varja år besiktningar på alla hus och gårdar. Här är några noteringar
om nödvändiga reparationer som var Övedsklosters ansvar.
4.1.4.1 Besiktningsprotokoll 1880-1887 (avskrifter)
Byggnadssyn, husesyn som protokollen kallas fanns inte före 1880 eller efter 1887.
Förklaringar: På den här tiden var 1 aln = 59,4 cm, 1 fot = 29,7 cm, 2 fot = 1 aln.
Löshult = horisontala bjälkar mellan de lodräta bjälkarna i ett korsvirkeshus.
Par Span = takbjälkar.
Tolfter bräder = 12 st bräder normalt 7 aln långa.
Ryggträn = högst upp på takstolen för att hålla kvar halmen.
Fönsterluft = öppningen för fönstrets montering.
10 alnar fot=bräda 5,94 m lång och 29,7 cm bred)
Gård Nr 1 under Övedskloster (4-längad gård)
År
Arrendator. Behövlig reparationsåtgärd
Not
1880
Per Anderssons änka (Anna Hansdotter).
apr
Boningslängan: behöfver 3 st bjelkar 10 alnar, och därtill loft 3½ tolft bräder, samt till väggar
2500 st Tegel, och 2 st invändiga dörrar, samt timmer till samma länga 8 st Stolpar, 24 alnar
fot, 24 alnar löshult, och golf i köket 675 st Tegel.
Rekommendationer till 1881:
Västra logelängan: behöfver en större reparation.
Östra fähuslängan: behöfver lika med västra, ty allt är bristfälligt.
Södra längan: behöfver helt ny undantagsstuga, kök samt en spiskammare.
1881
Per Anderssons änka (Anna Hansdotter).
mar
Timmer och tegel till Boningslängan är bekommet förra året, men ej ditsatt, och timret ligger
okantat.
Västra Logelängan: behöfver ombyggas i afseende att den ej kan lagas utan mycken stor
kostnad.
Östra Stall- och Fähuslängan: reparation å väggar och tak samt mycket bristfällig invändigt
och 4 st sparrar a 8 alnar och 45 par ryggträn.
Södra längan: är mycket bristfällig.
1882
Per Anderssons änka (Anna Hansdotter).
feb.
Allt hvad som är bekommet är ditsatt. Annars behöfs efter förra årets protokoll, men
behövs frångräfning af jord vid norra sidan, tillsagt dem om samma;
Stall- och Fähuslängan är godt inredt och passar för lägenheten.
1883
Per Anderssons änka (Anna Hansdotter)
maj/jun
Husen är i ordentligt skick.
1884
Per Anderssons änka (Anna Hansdotter).
apr/maj
Reparationer å väggarne.
1885
Per Anderssons änka (Anna Hansdotter).
jun
I stallet: 3 st bjelkar å 11 alnar, snestufver och fotträd till Logelängan, 36 alnar löshult till
wästra längan samt 1000 Tegel till ytterväggen. Behöfs reparation i s.k. Undantagsstugan.
1886
Inget protokoll dvs. ingen besiktning, inget sidnummer saknas.
1887
Per Anderssons änka (Anna Hansdotter).
apr
Husen hvitmenas.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
38(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Gård Nr 2 under Övedskloster (4-längad gård)
Arrendator: Per Anderssons änka Anna Hansdotter.
År
Behövlig reparationsåtgärd
Not.
1880
Rekommendationer till 1881:
apr
Boningslängan: oduglig.
Östra stall och Fähuslängan dito.
Västra logelängan: Behöfver en större reparation.
Södra undantagslängan: Behöfver å östra gafveln väggar.
1881
Östra, Västra och Norra Längorna: äro mycket dåliga å väggar och tak så reparation är
mar
snart försent.
Södra Undantagslängan: är dåligt underhållen, östra gaflen bör sättas ny både upp och
nere, äfven behöfs reparation á väggar och tak för fortsatt beboende.
1882
Hela gården är förfallen eller en mycket stor reparation.
2:1
feb.
Nr 2. Nedrifven.
1883-
Gården finns inte längre.
1887
2:1. I kyrkboken står Anders Andersson som dog 1882-08-13, änka Kersti Persdotter.
1882-03-10 skrev Nils Andersson på ett 10-års kontrakt på Nr 2, där även husen ingick.
Dessa hus var rivna i februari 1882 enligt samma Övedsklosters syneprotokoll.
Enligt kyrkoboken flyttade Nils Andersson med familj till Nr 2 från Nr 14.
Övedskloster och kyrkan verkan använda olika nummer på samma hus!!!!!!!!!!!!
Gård Nr 4 under Övedskloster (4-längad gård)
Arrendator: Anders Lasson
År
Behövlig reparationsåtgärd
Not.
1880
Boningslängan behöfver reparation, neml. 5 st nya bjelkar á 11 alnar samt loft á 10 tolfter
apr
bräder, 5 st dörrar, 8 st Stolpar á 4 alnar, 25 alnar fotträn, 5 st fönsterlufter, och tegel till
väggar behöfs 1750 st .
Östra fähuslängan behöfver ny inredning, neml. en bjelke a 12 alnar och ett underlag á 12
alnar och 8 st Stolpar á 5 alnar, samt krubbor till samma behöfs 200 st Tegel; till en vägg
behöfs 12 alnar fot, 4 st Stolpar á 4 alnar och tegel till samma väggar 675 st.
Södra Stallängan: behöfs 3 st dörrar.
Västra Logelängan: behöfs 2 st dito.
1881
Hvad som är utskrifvit för förra året finns qvar, men ej ditsatt.
mar
Boningshuset södra sidan behöfver att inmuras med 200 st Tegel och till taket 25 par
ryggträn. Alt utlemnas d. 15 Juli 1881
1882
Hvad som är bekommit är ditsatt, behöfs golf i stugan; Husen för öfrigt i godt skick.
feb.
1883
Husen är väl underhållna.
maj/jun
1884
Husen håller på med att nedrifvas för att bygga nya Längor
apr/maj
1885
Nr 4. Husen Nybyggda.
jun
1886
Inget protokoll dvs. ingen besiktning, inget sidnummer saknas.
1887
Inga noteringar alls för husen, de var ju nybggda 1885.
apr
Gård Nr 12 under Övedskloster (3-längad gård+ en stuga)
Arrendator: Nils Hansson
År
Behövlig reparationsåtgärd
Not.
1880
Boningslängan: behöfver reparation å ett hus vid stugan ett loft å 2½ tolft bräder samt 5
apr
fönsterlufter, 2 st dörrar, och till väggar behöfs 1600 st Tegel samt 1 Bjelke á 11 alnar, samt
en gafvel av timmer, neml. fot á 11 alnar och 6 st stolpar, 11 alnar löshult och till ett golf
250 st Tegel.
Bakugnen oduglig men äfven takstolen till densamme behöfs 400 st tegel.
Västra logelängan: en gafvel av timmer; 10 alnar fot; 6 st Stolpar och 10 alnar löshult och
en dörr.
Norra stallängan: behöfver en större reparation, halva längan överflödig.
Undantagsstugan: behöfvs en rörledning till kakelugnen, dertill åtgår 75 Tegel och till ett golf
375 st Tegel. 2 st fönsterlufter, samt 30 par ryggträn till hela gården.
1881
Hvad bekommet är för förra året, är ditsatt af både timmer och tegel. Skorstenen oduglig,
mar
åtgår 3000 st. tegel samt till takstol å densamma behöfs 4 st. span a 6 alnar och 4 st.
Stolpar á 3 alnar och 1½ tolft läkten; detta är antecknat för förra året. men inte fått.
1882
Behövs efter förra årets protokoll med tillägg att Skorsten och Bakugn äro odugliga, behöfs
feb.
25 par Ryggträn.
1883
Behöfs 25 par Ryggaträ samt en Bjelke i Logelängan á 11 alnar.
maj/jun
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
39(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
1884
Enligt förra årets protokoll Fol. 39. Ytterligare 13 alnar fot och 13 alnar löshult samt lagning
apr/maj
å tak och väggar.
1885
Enligt 1883 o 84 års syn; Ytterligare en bjelke till Logan á 12 alnar och 950 Tegel.
jun
Husen för öfrigt i godt skick.
1886
Inget protokoll dvs. ingen besiktning, inget sidnummer saknas.
1887
Begär 500 Tegel till ny bakugn.
apr
Gård Nr 14 under Övedskloster (4-längad gård)
Arrendator: Nils Andersson
År
Behövlig reparationsåtgärd
Not.
1880
Bakugn oduglig och äfven skorstenen odugelig, dertill behöfs 2000st Tegel; dito behövs 7 st
apr
bjelkar a 11 alnar; loft till stuga och kök samt ett hus vid stugan, dertill 7½ tolft bräder
samt tre st invändiga dörrar och 2 st utvändiga, ett golf i Huset a 500 st Tegel, 6 st
fönsterlufter; till alla byggnaderna behöfs 35 par ryggträn, samt till väggar vid stugan och
huset 2350 Tegel.
Västra, Södra och Östra längerne äro ordentliga (för 1881).
1881
Till Boningslängan är bekommet för förra året efter protokollet, men ej ditsatt;
mar
Uthusen äro annars i behof af mindre reparationer å väggar och tak.
Ytterligare detta år lemnas 600 tegel.
1882
Nils Andersson.
feb.
Ditsatt allt hvad som är bekommet; Husen är någorlunda bra.
1883
Husen äro väl underhållna; dock äro Portarna dåliga. Behöfs 25 par Ryggaträ.
maj/jun
1884
Bör uppläggas å taket 40 par ryggaträ samt lägga golv i en liten kammare.
apr
För öfrigt äro Husen väl underhållna
maj
1885
Husen äro i gått skick.
jun
1886
Inget protokoll dvs. ingen besiktning, inget sidnummer saknas.
1887
Inga noteringar alls för husen,
apr
1882-03-10 skrev Nils Hansson på ett 10-års kontrakt på Nr 14, där även husen ingick.
Enligt kyrkoboken flyttade 1889 Nils Hansson med familj till Nr 12 från Nr 3. Samma år
flyttade Nils Andersson (1889) till Nr 3 från Nr 14, även märkt Nya Nr 2.
Övedskloster och kyrkan verkan använda olika nummer på samma hus!!!!!!!!!!!!
Gård Skarriegården under Övedskloster (3-längad gård)
Arrendator: Per Hansson
År
Behövlig reparationsåtgärd
Not.
1880
Boningslängan: Behöfs till loft i Stugan samt vid och i köket och ett hus vid Stugan 11 tolfter
apr
bräder och 2 st fönsterlufter, så kan gamla loftet användas till gaflar; samt till väggar 1800
st Tegel. Bakugn och skorsten oduglig och der åtgår 1000 st Tegel. Tegel samt ett golf i ett
hus vid Stugan och ett annat golf 750 st Tegel.
Logelängan: God, endast fattas hvittning.
För 1881; Stall- och fähuslängan behöfver en större reparation samt äfven tillbyggnad å 10
alnar och dertill behöfs 6 st bjelkar 10 alnar samt 75 alnar fot och 20 st stolpar å 4 alnar,
60 alnar löshult och tillbyggnader 4 par Span å 7 alnar, 4 tolfter läckten, 30 par ryggträn
samt tillsamma ny stallinredning till 2 Hästar och 4 Kor och 2000 Tegel till väggar.
1881
Hvad tegel som är bekommet för förra året finns qvar, men ej ditsatt. Det öfviga är infört i
mar
förra årets protokoll till 1881.
1882
Allt hvad som är bekommet är ditsatt, behöfs tillbyggnad i östra längan för foder, der åtgår
feb.
5 st bjelkar á 10 alnar, 10 st span á 7 alnar, 5 st hanband á 4 alnar och 14 st stolpar a 3½
aln samt 36 alnar löshult och 36 alnar fotträn och dertill 5 tolfter läckten, åtgår 2100 st.
tegel.
1883-
Inget mer finns antecknat för Skariegården.
1887
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
40(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
4.2 Befolkning
Befolkningen i Björka församling fram till 2018. Uppgifterna är hämtade från:
- SCB för Björka mellan 1810-2017. (fr. Tabellkommissionen till 1958 hos SCB).
- Björka församlings ”Fokmängdens antecknande på Landsbygden” 1800 och 1805.
- Björka mantalslängder från 1766 tom 1795, där ”allt vad liv ägde” noterades.
4.2.1 Statistik 1766-2017
Årtal
Män
Kvinnor
Totalt
Ökning
Anm.
2019
2018
2017
58
54
112
-2
2016
57
57
114
7
2015
56
51
107
2
2010
-
-
105
10
2005
-
-
95
9
Saknas, så det är ett extrapolerat värde.
2000
-
-
86
6
1999
-
-
80
16
1990
-
-
64
-8
1980
-
-
72
3
1970
-
-
69
-42
1960
-
-
111
-32
1950
-
-
143
-42
Flygplatsen byggdes om med en 2 km’s bana.
1940
-
-
185
-14
1937
-
-
199
35
Flygplatsen byggdes 1939-1940, 1 x 1 km.
1930
-
-
164
-28
1920
-
-
192
-23
1910
-
-
215
-8
1900
-
-
223
-51
1895
-
-
274
-25
1890
-
-
299
-74
Mellan 1881 1885 emigrerade 57 personer.
1880
-
-
373
20
Bevattningskanalen togs i drift 1886.
1870
-
-
353
2
1860
168
183
351
19
1855
165
167
332
9
1850
164
159
323
48
1845
135
140
275
38
1840
120
117
237
27
1835
104
106
210
29
1830
88
93
181
-42
Vad orsakade nedgången?
1825
114
109
223
19
1820
102
102
204
27
1810
70
107
177
16
1805
77
84
161
7
1800
74
80
154
-13
1795
-
-
167
5
Från ML
1790
-
-
162
0
Från ML
1785
-
-
162
7
Från ML
1780
-
-
155
20
Från ML
1775
-
-
135
10
Från ML
1770
-
-
125
-11
Från ML
1766
-
-
136
Från ML, då alla är räknade.
Mellan 1849 och 1916 emigrerade 121 personer från Björka församling varav 87 st till
Nordamerika, 28 st till Danmark, 1 st till Norge, 5 st till Tyskland.
som var:
- födda i Björka och emigrerade från Björka.
- födda i Björka och utflyttade till andra församlingar och som emigrerade därifrån.
- födda i andra församlingar, inflyttade till Björka och emigrerade från Björka.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
41(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
4.2.2 Grafiskt - befolkningen och emigrationen
Högsta invånarantalet 1880 med 387 personer, lägsta 1990 med 64 personer.
Björka Befolkning 1766-2017
380
360
340
320
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1765 1780 1795 1810 1825 1840 1855 1870 1885
1900 1915 1930 1945 1960 1975
1990 2005
2020
Årtal
Exempel på antalet skolpliktiga barn i Björka mellan 7 och 14 års ålder:
1855 noterades 64 barn, 1880 - 73 barn, 1888 - 48 barn, 1950 - 8 barn.
Diagram på alla som emigrerat med anknytning till Björka.
Emigranter från Björka
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1845
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
År
Högsta antalet emigranter 1881 var 27 personer, 1882 med 12 st.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
42(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
4.2.3 Personlista över emigrationen
Följande personer födda i Björka och emigrerat härifrån eller födda och utflyttade från
Björka men emigrerat från andra församlingar eller födda i andra församlingar och
inflyttade till och emigrerat från Björka mellan 1849-1916.
Sorterad på utflyttningsår.
Rad
Förnamn
Efternamn
FödDatum
FödFörs
Utfl
Utfl Förs
Utfl Län
Dest
1
John
Edman
1822-08-24
Björka
1849-00-00
Sireköpinge
Malmöhus
Danmark
2
Anders
Larsson
1840-05-15
Björka
1862-10-23
Röddinge
Malmöhus
Danmark
3
Johan Magnus
Edman
1822-08-24
Björka
1868-03-17
Pelarne
Kalmar
Amerika
4
Karna
Persdotter Jönsson
1851-03-13
Björka
1868-04-16
Björka 13
Malmöhus
Danmark
5
Johanna
Jönsdotter Johansson
1848-12-07
Björka
1868-04-17
Björka 13
Malmöhus
Danmark
6
Elna
Nilsdotter
1853-06-22
Björka
1869-04-30
Björka 11
Malmöhus
Tyskland
7
Anna
Jönsdotter
1853-09-06
Östraby
1869-05-05
Björka 15
Malmöhus
Amerika
8
Elna
Jönsdotter
1828-07-31
Björka
1870-06-28
Hammarlunda
Malmöhus
Amerika
9
Anna
Nilsdotter
1845-08-09
Björka
1872-05-17
Lunds stadsförs
Malmöhus
Tyskland
10
Elna
Nilsdotter
1853-06-22
Björka
1873-00-00
Brandstad
Malmöhus
Amerika
11
Anders
Olsson
1853-07-02
Björka
1874-10-23
Västerstad
Malmöhus
Tyskland
12
Anna
Hansson
1848-12-14
Björka
1875-11-23
M. Sankt Petri
Malmöhus
Tyskland
13
Nils
Larsson
1847-03-18
Björka
1876-04-06
Grevie
Kristianstad
Amerika
14
Anders
Svensson
1854-09-20
Björka
1876-05-01
Gudmuntorp
Malmöhus
Danmark
15
Anna
Persdotter Jönsson
1855-12-04
Björka
1878-04-23
Björka 13
Malmöhus
Danmark
16
Johanna
Jönsdotter Johansson
1848-12-07
Björka
1878-10-22
Björka 13
Malmöhus
Danmark
17
Ola
Ringius Persson
1857-11-04
Öved
1880-09-07
Björka 15
Malmöhus
Amerika
18
Anders
Persson Andersson
1851-09-08
Ilstorp
1880-09-11
Björka 1
Malmöhus
Amerika
Kristoffersson
19
Adolf
1874-04-23
Björka
1880-09-27
Björka 11
Malmöhus
Amerika
Langman
Kristoffersson
20
Oscar
1863-01-29
Vomb
1880-09-27
Björka 11
Malmöhus
Amerika
Langman
21
Kristoffer
Langman
1836-07-27
1880-09-27
Björka 11
Malmöhus
Amerika
22
Anna
Olsdotter
1836-07-20
Åsum
1880-09-27
Björka 11
Malmöhus
Amerika
23
Lars
Andersson Olsson
1846-11-23
Björka
1881-01-26
Björka 11
Malmöhus
Danmark
24
Karna
Nilsdotter Olsson
1856-09-27
Vomb
1881-03-31
Björka 11
Malmöhus
Amerika
Cecilia
25
Nilsdotter Olsson
1865-01-31
Vomb
1881-03-31
Björka 11
Malmöhus
Amerika
Christina
26
Knut
Nilsson Olsson
1872-01-13
Björka
1881-03-31
Björka 11
Malmöhus
Amerika
27
Aron
Nilsson Olsson
1869-07-01
Vomb
1881-03-31
Björka 11
Malmöhus
Amerika
28
Sigrid
Nordström
1875-02-15
Björka
1881-03-31
Björka 11
Malmöhus
Amerika
Dorothea
29
Nordström
1832-04-18
Åhus
1881-03-31
Björka 11
Malmöhus
Amerika
Elisabeth
30
Elna Sofia
Nordström
1834-04-20
Åhus
1881-03-31
Björka 11
Malmöhus
Amerika
31
Nils
Olsson
1832-06-17
Åsum
1881-03-31
Björka 11
Malmöhus
Amerika
32
Anders
Månsson
1859-07-31
Björka
1881-04-13
Östraby
Malmöhus
Amerika
33
Otto Herman
Hansson Lindahl
1876-07-17
Öved
1881-04-14
Björka 13
Malmöhus
Amerika
34
Hans
Nilsson Lindahl
1852-01-21
Veberöd
1881-04-14
Björka 13
Malmöhus
Amerika
Anna Maria
35
Olsdotter
1845-07-15
Slimminge
1881-04-14
Björka 13
Malmöhus
Amerika
Dorotea
36
Elin
Ottosdotter Persson
1876-11-21
Björka
1881-04-20
Björka 13
Malmöhus
Amerika
37
Sissa
Persdotter
1843-04-14
Västerstad
1881-04-20
Björka 13
Malmöhus
Amerika
38
Otto
Persson
1837-12-05
Öved
1881-04-20
Björka 13
Malmöhus
Amerika
39
Kjerstina
Jönsdotter
1821-04-23
Björka
1881-04-22
Harlösa
Malmöhus
Amerika
40
Hanna
Andersdotter
1851-04-07
Björka
1881-04-27
Björka 13
Malmöhus
Amerika
41
Nils
Mårtensson Ros
1853-01-29
Benestad
1881-04-27
Björka 13
Malmöhus
Danmark
42
Maria
Olasdotter Olsson
1880-12-20
Björka
1881-04-27
Björka 13
Malmöhus
Amerika
43
Olof
Olasson Olsson
1878-09-19
Vomb
1881-04-27
Björka 13
Malmöhus
Amerika
44
Ola
Olsson
1839-09-29
Vomb
1881-04-27
Björka 13
Malmöhus
Amerika
45
Per
Olsson
1832-11-07
Björka
1881-04-30
Tolånga
Malmöhus
Amerika
46
Elna
Persdotter
1865-12-04
Björka
1881-04-30
Tolånga
Malmöhus
Amerika
47
Hanna
Nordström
1858-08-03
Harlösa
1881-05-24
Björka 15
Malmöhus
Danmark
48
Ola
Nilsson
1855-01-16
Björka
1881-10-15
Ö. Kärrstorp
Malmöhus
Tyskland
49
Mathilda
Siversson
1858-12-10
Björka
1881-10-24
Malmö Karoli
Malmöhus
Danmark
50
Karna
Nilsdotter
1856-09-07
Åsum
1882-03-30
Björka 13
Malmöhus
Amerika
51
Hanna
Nilsdotter
1880-02-22
Åsum
1882-03-30
Björka 13
Malmöhus
Amerika
52
Nils
Nilsson
1854-00-00
Vollsjö
1882-03-30
Björka 13
Malmöhus
Amerika
53
Nils
Nilsson
1850-07-26
Björka
1882-04-05
Södra Åsum
Malmöhus
Amerika
54
Anders
Pålsson
1843-12-07
Sövde
1882-04-06
Björka 11
Malmöhus
Amerika
55
Nils
Nilsson
1855-02-06
Åsum
1882-04-13
Björka 13
Malmöhus
Amerika
56
Johan
Larsson Jönsson
1880-06-11
Björka
1882-08-17
Öved
Malmöhus
Amerika
57
Elna
Nilsdotter
1853-05-23
Björka
1882-09-04
Hedvig Eleonora
Stockholm
Amerika
58
Per
Nilsson
1878-12-24
Björka
1882-09-28
Björka 11
Malmöhus
Amerika
59
Anna
Nilsson
1881-06-07
Björka
1882-09-28
Björka 11
Malmöhus
Amerika
Fortsättning på nästa sida.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
43(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Fortsättning på emigranterna.
Rad
Förnamn
Efternamn
FödDatum
FödFörs
Utfl
Utfl Förs
Utfl Län
Dest
60
Kristina
Nilsson
1851-11-11
Ilstorp
1882-09-28
Björka 11
Malmöhus
Amerika
61
Hanna
Nilsson
1875-07-08
Sövde
1882-09-28
Björka 11
Malmöhus
Amerika
62
Anna Gustafva
Liljedahl
1862-05-08
Björka
1883-01-02
Malmö Karoli
Malmöhus
Danmark
63
Lars
Persson Hansson
1866-06-18
Björka
1883-04-09
Björka Skarrie 2
Malmöhus
Amerika
64
Henrik
Persson Hansson
1868-09-10
Björka
1883-04-09
Björka Skarrie 2
Malmöhus
Amerika
65
Anna
Bengtsdotter Persson
1853-09-05
Björka
1883-04-13
Björka 13
Malmöhus
Danmark
66
Johanna
Svensdotter
1864-07-11
Björka
1883-04-16
Björka Skarrie 2
Malmöhus
Amerika
67
Anders
Mårtensson
1865-12-07
Björka
1883-06-19
Öved
Malmöhus
Amerika
68
Anna Gustafva
Liljedahl
1862-05-08
Björka
1883-11-21
Malmö Karoli
Malmöhus
Danmark
69
Elna
Jakobsson
1847-04-03
Vomb
1884-01-03
Björka 13
Malmöhus
Amerika
70
Jöns
Nilsson
1845-04-11
Everlöv
1884-01-03
Björka 13
Malmöhus
Amerika
71
Per
Hansson
1840-10-10
Björka
1884-05-12
Björka eft. Sock
Malmöhus
Amerika
72
Elna
Henriksdotter
1843-02-13
Björka
1884-05-12
Björka eft. Sock
Malmöhus
Amerika
73
Bengta
Persdotter Hansson
1870-12-14
Björka
1884-05-12
Björka eft. Sock
Malmöhus
Amerika
74
Sissa
Persdotter Hansson
1880-12-18
Björka
1884-05-12
Björka eft. Sock
Malmöhus
Amerika
75
Nils
Persson Hansson
1875-08-28
Björka
1884-05-12
Björka eft. Sock
Malmöhus
Amerika
76
Hans
Persson Hansson
1878-06-12
Björka
1884-05-12
Björka eft. Sock
Malmöhus
Amerika
77
Carl Johan
Sivardsson
1852-12-26
Björka
1884-05-20
Reslöv
Malmöhus
Amerika
78
Kersti
Mårtensdotter
1865-12-07
Björka
1884-10-24
Dalby
Malmöhus
Amerika
79
Marie
Hansdotter Östberg
1862-12-11
Välinge
1884-11-13
Björka 13
Malmöhus
Danmark
80
Emma Christina
Sifversson
1865-06-24
Björka
1885-04-25
M. Sankt Petri
Malmöhus
Danmark
81
Lars
Andersson
1846-11-23
Björka
1885-05-30
M. Sankt Petri
Malmöhus
Amerika
82
Kjerstin
Persdotter
1864-08-03
Björka
1887-02-17
Öved
Malmöhus
Amerika
83
Lars
Nilsson
1852-09-28
Björka
1887-02-22
Björka 13
Malmöhus
Amerika
84
Elna
Larsdotter
1838-05-11
Björka
1887-05-24
Sövde
Malmöhus
Amerika
85
Kerstina
Jönsdotter
1821-04-23
Björka
1887-07-11
Västerstad
Malmöhus
Amerika
86
Kerstina
Jönsdotter
1821-04-23
Björka
1887-07-11
Västerstad
Malmöhus
Amerika
87
Nils
Persson
1867-11-16
Björka
1887-10-14
Björka 15
Malmöhus
Amerika
88
Ingrid
Jönsdotter
1867-02-18
Björka
1887-10-24
Skarhult
Malmöhus
Danmark
89
Nils
Nilsson
1867-11-09
Björka
1887-10-24
Revinge
Malmöhus
Amerika
90
Nils
Andersson Olsson
1878-07-11
Björka
1888-03-10
Södra Åsum
Malmöhus
Amerika
91
Anders
Nilsson
1867-07-15
Björka
1888-04-06
Veberöd
Malmöhus
Amerika
92
Nils
Nilsson
1866-11-17
Björka
1888-04-16
Björka 11
Malmöhus
Amerika
93
Oliva
Sifversson
1861-01-16
Björka
1888-04-24
Björka 15
Malmöhus
Danmark
94
Magnus
Nilsson
1861-03-02
Björka
1888-06-06
M. Sankt Petri
Malmöhus
Danmark
95
Anna
Mårtensson
1862-12-20
Sövde
1888-10-27
Björka 15
Malmöhus
Amerika
96
Johan
Nilsson
1869-09-15
Björka
1889-02-28
Veberöd
Malmöhus
Amerika
97
Per
Nilsson
1871-05-02
Björka
1889-03-25
Västerstad
Malmöhus
Amerika
98
Henrik
Nilsson
1862-03-19
Björka
1889-03-27
Björka 14
Malmöhus
Amerika
99
Sven
Svensson
1871-12-31
Björka
1889-04-08
Björka Skarrie
Malmöhus
Amerika
100
Hilma Maria
Wiberg
1871-03-23
Björka
1889-10-30
V. Sönnarslöv
Kristianstad
Danmark
101
Fredrik
Persson Fredriksson
1869-07-11
Vollsjö
1889-11-14
Björka 15
Malmöhus
Danmark
102
Svante
Björk
1855-03-03
Björka
1890-03-11
Gbg Oscar Fredrik
Gbg/Bohus
Amerika
103
Anders
Larsson Ljunggren
1864-07-01
Björka
1890-10-24
Björka 13
Malmöhus
Danmark
104
Anders
Nilsson
1870-09-20
Björka
1890-10-24
Björka 14
Malmöhus
Amerika
105
Anna
Olsdotter Persson
1861-12-28
Björka
1890-10-24
Björka 11
Malmöhus
Danmark
106
Mathilda
Nilsdotter
1873-01-05
Björka
1890-10-25
Östraby
Malmöhus
Amerika
107
Per
Olsson
1865-02-03
Björka
1890-11-04
Stehag
Malmöhus
Amerika
108
Bothilda
Bengtsdotter
1866-10-27
Björka
1891-02-05
Björka 13 Fattig
Malmöhus
Danmark
109
Karna
Persdotter
1870-03-31
Björka
1891-03-13
Vomb
Malmöhus
Amerika
110
Johanna
Nilsdotter
1868-10-18
Björka
1891-04-25
Kalmar stadsförs
Kalmar
Amerika
111
Hans
Bengtsson Frisk
1861-07-01
Björka
1893-05-05
Gårdstånga
Malmöhus
Danmark
Helsingborgs
112
Maria Charlotta
Källqvist
1865-01-01
Björka
1893-09-04
Malmöhus
Danmark
stadsförsamling
113
Jöns
Nilsson Ekman
1873-04-18
Björka
1893-12-23
Björka 14
Malmöhus
Amerika
114
Maria
Olsson
1872-06-17
Björka
1895-09-20
M. Sankt Pauli
Malmöhus
Danmark
115
Vilma Maria
Gustafsson
1871-03-23
Björka
1896-05-08
Björnekulla
Kristianstad
Amerika
116
Ludvig Albert
Eriksson
1851-05-24
Björka
1902-06-04
Ramsjö
Gävleborg
Norge
117
August
Rudolf
1883-11-12
Björka
1902-06-10
Silvåkra
Malmöhus
Nordamerika
Maria J
118
Svensson Blomberg
1897-11-11
Björka
1904-03-15
Söderåkra
Kalmar
Amerika
Viktoria
119
Anna
Persson
1871-09-16
Björka
1905-04-26
M. Sankt Petri
Malmöhus
Amerika
120
Emma L.
Andersson
1885-08-17
Björka
1906-12-10
Revinge
Malmöhus
Danmark
121
Alfred
Rudolf
1887-08-12
Björka
1907-03-03
Gödelöv
Malmöhus
Nordamerika
122
Matilda
Persson
1890-11-25
Björka
1916-10-31
Livgarde Till Häst
Stockholm
Amerika
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
44(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
4.3 Björkas befolkning 1915 i bykärnan, från HäradsEkonomiska Kartan.
När fanns husen?
Här fanns 4 gårdar a - c samt 16 gatuhus 1 - 16, där de blåa nummerna
1915-1947-1957- 1975-2019
på kartan är endast en referens och inte aktuella husnummer.
---------------------------------------
a.
x
x
x
x
x
b.
x
x
x
x
x
Gårdsägare och arrendatorer 1915 var:
c.
x
x
x
x
x
a 15:4 Nils Lasson, arrendator Otto Nilsson samt 1 avstyckad äga K
d.
x
x
x
x
x
på nästa sida, Nils Andersson.
1.
x
-
-
-
-
b 13:19 Per Andersson samt 1 avstyckad äga med gatuhus 2.
2.
x
x
x
x
x
c 13:12 Anders Hanssons änka, Anna Nilsdotter samt 4 avstyckade
3.
x
x
x
x
x
13:18 ägor med 4 gatuhus 3-6.
4.
x
x
x
x
x
d 13:4/5 Nils Karlsson (min morfars Per Carlssons bror), samt 12
5.
x
x
x
x
x
avstyckade ägor med 9 gatuhus 8-16.
6.
x
x
x
x
x
---------------------------------------------------------------------------
7.
x
x
x
x
x
Husägare och boende var:
8.
x
-
-
-
-
1 S3 Samfälld Björka by, tvättplats. Samfällden finns kvar än idag.
9.
x
x
x
x
x
2 13:2 Per Fredriksson, kronohus tom 1879.
10.
x
x
x
x
x
3 13:14 Bengta Nilsson och Agda Larsson
11.
x
x
x
-
-
12.
x
x
x
x
x
4 13:10 Nils Larssons änka?????
13.
x
-
-
-
-
5 13:11 Björka kommun, fattighuset.
14.
x
x
x
x
x
6 13:16 Per Andersson
15.
x
x
x
x
x
7 13:24 Per Carlsson (min morfar), boende handlaren Johan Clausen,
16.
x
x
x
x
x
hustru, 3 barn, 1914-1916.
17.
x
x
x
x
x
8 13:
?????
18.
x
x
x
x
x
9 13:9
Nils Klein (13:22).
10
6:1 Carl Persson (min morfars Per Carlssons far).
Bor här 1902-1921.
11 16:1 Maria Nilsson som är Haralds moder.
12 13: Nils Blixt.
13 13:8 Johanna Andersson
14 13:7 Johanna Andersson, ”Verners”, Otto Nilssons moder.
15 13:15 Nils Andersson?
16 13:5 Björka kommun, gamla skolan
--------------------------------------------------------------------
Vid 1 över bron mot gränsen till Vressel, kartan till höger
17 18:2 Ängsvattnare Nils Klein, bilden till höger.
------------------------------------------------------------------------
Vid vägen mot Vressel, nordvästra hörnet av socknen
18 11:10 Nils Jönssons/Elna Persson. Jöns Larsson (1919)
Blev senare ”Stannys affär”.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
45(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Björkas befolkning 1915, längs vägarna, från HäradsEkonomiska Kartan.
A.
11:11. Äg. Nils Persson, husen A1, B.
A2. 11:12. Äg. Nils Olsson.
B.
11:11. Vem bodde här?
C.
11:3. Jöns Hansson.
D. 11:x. Hans Olsson (Stenbergs hus?).
E1. 11:x. Smeden Karl Strömbeck.
E2. 11:x. Skräddaren Nils Andersson 1911-
1925? Huset brann ned 1925?
F.
11:4. Per Nilsson.
G. 11:4. Ola Nilsson änka, arr. Alfred Olsson.
H. 15:2. Nils Lantz, kartnr 35.
I.
15:x. Ingen boende. Per Nilsson brukare.
L.
15:3, Jöns Mårtensson, kartnr 30.
J.
15:7. August Nilsson, Hildingsro Nr 1.
G. 11:4, Ola Nilssons änka = Anna Nilsdotter
M. 15:2, Nils persson, kartnr 28.
K.
15:4. Nils Andersson, kartnr 31.
Alfred Olsson är deras son som tog över gården.
N. 11:20, Huset finns 1947, vem bodde här?
OBS: 1915 var det inte vanligt med fastighetsnr
När fanns husen?
O. 11:21, Äg. Anders Andersson (1920), huset revs när?
utanför bykärnan, utan avstyckningar registrera-
1915-1947-1957-1975-2019
P. 11:22, Äg. Disponent Per Persson (1920).
des på fastighetens huvudnummer, tex 15:2.
---------------------------------------------------
Då avstyckningarna var vanliga inom bykärnan
Q. 11:17, Äg. Anders Bengtsson (1920).
A1.
x
x
x
x
-
som också inkluderade förändringar av tomten
A2.
x
x
x
x
x
R. 11:7, Johanna Mårtensson.
blev det under relativt kort tid ett flertal nya nr
B.
x
x
x
x
x
S. 11:13, Lars Andersson Lundstedt, arr. Karl Jönsson.
tex 13:4 - 13:28 beroende på det antal hus som
T. 15:5, Jöns Månsson.
det finns.
C.
x
x
x
(uthus)
X= inget fastighetsnummer har hittats.
D.
x
x
x?
-
-
U. 15:6, Anders Rasmussons änka, Bengta Persdotter
E1.
x
x
x
x
x
E2.
x
-
-
-
-
F.
x
x
x
x
x
G.
x
x
x
x
x
H.
x
x
x
x
x
I.
x
x
-
-
-
J.
x
x
x
x
x
K.
x
x
x
x
x
L.
x
x
x
x
x
M.
x
x
x
x
x
N.
-
x
x
-
-
O.
x
-
-
- Q x
P.
x
x
x
x
x
Q.
x
x
x
x
-
R.
x
x
x
x
-
S.
x
x
x
x
-
T.
x
x
x
x
-
U.
x
-
-
-
-
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
46(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Björkas befolkningen 1915 i Brukshusen,
Björkas befolkningen i Skarrie-området 1915
från HäradsEkonomiska Kartan.
a. 11:13 Kristen Persson.
b. 11:14 Anders Månsson.
c. 11:8 Nils Bengtsson (till vänster i dubbelhuset).
d. 11:15 Håkan Andersson. (till höger i dubbelhuset).
e. 11:16 Äg. Nils Bengtsson (1920).
f. 11:9 Sven Andersson.
g. 11:17 Nils Perssons änka. Alfred Andersson (1920)
h. 11:18 Per Persson.
i. 11:xx Hittade ingen, ägs av Lars Lundstedt?
j.
11:19 Lars Andersson Lundstedt.
k. 13:21 Hans Nilssons änka Maria Mårtensson.
l.
13:27 Jöns Persson.
m.13:28 Karl Persson.
n. 13:xx Jöns Larssons änka Elna Larsdotter.
o. 13:xx Jöns Andersson.
p.
3:1 Friherre H. O. Ramel.
Arr. Magnus Hansson.
När fanns husen?
1915-1947-1957- 1975-2019
---------------------------------------
De uppgifter som finns angivna i beskrivningen till Häradsekonomiska
a.
x
x
x
x
-
b.
x
x
x
x
x
kartan stämmer mer överrens med Lagfartsböckerna 1920-1930.
c.
x
x
x
x
x
För hus i. finns inga boendeuppgifter eller fastighetsnummer då det
d.
x
x
x
x
x
tillhörde kartnummer 15. Inte heller finns några uppgifter om när huset
e.
x
x
x
x
x
revs.
f.
x
x
x
x
x
För hus n. finns inget tidigt fastighetsnummer, avstyckat från 13:5.
g.
x
x
x
x
x
För hus o. finns inget tidigt fastighetsnummer, avstyckat från 13:5.
h.
x
x
x
x
x
i.
x
-
-
-
-
j.
x
x
x
x
x
k.
x
x
x
x
x
l.
x
x
x
x
x
m.
x
x
x
x
x
n.
x
x
x
x
x
o.
x
x
x
x
x
p.
x
x
x
x
x
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
47(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Björkas befolkning 1915 på del av Övedsklosters område, från HäradsEkonomiska Kartan.
q. 1b arr. Johan Jönsson.
Gården flyttades hit 1882 och var före
flytten benämnd Nr 1.
r. 1c arr. Gustav Nilsson
Gården flyttades hit 1882 när gård Nr 2
och gård Nr 14 revs som båda sedan
blev Nya Nr 2.
s. 1d tillhör arr. J. Nilsson.
Undantagsmannen Nils Hansson kan ha
bott här, fader till Jöns Nilsson nedan.
Han dog här 1916-04-13, ålder 82 år.
t. 1d arr. Jöns Nilsson.
Gården flyttades hit, osäkert när, men
troligen ca 1882 när de andra gårdarna
flyttades. Var före flytten kallad Nr 12.
Nils Andersson var nog den siste
arrendatorn. Mangårdsbyggnaden revs
Troligen omkring 1950.
----------------------------------------------------
Först när gårdarna såldes fick de ett fastig-
hets nummer.
När fanns husen?
1915-1947-1957- 1975-2019
---------------------------------------
q.
x
x
x
x
x
r.
x
x
x
x
x
s.
x
x
x
x
x
t.
x
x
(enb. Uthus)
-
-
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
48(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
4.4 Björkas befolkning 1940 (de som kunde verifieras)
Bas är ekonomiska kartan från 1970, där ett antal fastighetsbeteckningar är inskrivna, dock inte alla. Här har jag nummersatt alla husen totalt
76 st vilket även inkluderar hus byggda efter 1941.
= hus som inte finns 2017,
= hus byggda efter 1970,
= nu kända släktingar.
Personuppgifterna är hämtade från 1941 års mantalslängder samt Färs Härads Lagfartsböcker 1875-1933 (AD) samt Fastighetsböckerna 1933-
1980-talet (SVAR). De är kollade i kyrkböckerna och delvis mot ”Svenska gods och Gårdar” från 1944 samt även från Björkas Gravregister där
så behövs. Byggår, när huset byggdes första gången är satta efter Lagfarts- och Fastighetsböcker.
Byggår före 1875 är osäkra år och bör kollas i köpebrev och fastebrev som finns avskrivna i Domböckerna, där sådana finns. DOCK EJ KOLLADE.
Lite koder: K= Kartnummer, F= Fastighetsnummer, Hh=hushållerska, h =hustru, - = ej kollad, Ekman = kursiv stil, boende efter 1940, Understrukna förnamn= tilltalsnamn,
Ush = Utan stadigt hemvist, Åfs = Å församlingen skriven
Kartan 1970
Tidigt
Bygg
Noteringar till
Boende 1941
Född
Födförs.
Död
Dödförs.
Noteringar
K. Nr
F. Nr
F. Nr
år
de vänstra kolumnerna
1
Kyrkan
(1)
10:1
10
?
Torp, var?
Kyrkan
2
18:9
18:1
Gård utflyttad vid Laga skifte
Per Carlsson (min Morfar)
1863-07-15
Öved
1953-08-09
Björka
Gåva dec. 1961 till Lilly Levin.
Nr 14
ca 1830. Dåvarande gård Nr
Hh. Maria Jönsson
1882-05-02
Ullstorp
1973-05-16
Spjutstorp
Gåvobrev 1980-08-18 till Carina
Nr 2
14 i Björka by. Nr 14 revs
s. Algot Jönsson (Marias)
1909-01-14
Lunds st.
1985-01-26
Öved
Agneta Levin.
d. Ella Doris Alfhilda
1915-07-19
Vomb
2015-07-08
S.Åsum
s. Per Ernfrid
1917-11-19
Vomb
2002-06-01
Ö.Kärrstorp
d. Olga Margareta Astrid
1922-02-23
Vomb
2015-12-11
Spjutstorp
3
18:4
18:1
Snaven mot Omma
Nils Andersson
1879-08-22
Björka
1956-09-15
Björka
Nr 12
Gård utflyttad vid Laga skifte
h. Anna Persdotter
1885-12-20
Björka
1942-11-14
Björka
ca 1830. Flyttad gård 12.
s. Evert Nilsson
1909-10-29
Björka
1991-09-14
Björka
4
18:13
18:3
Snaven mot Björka
Nils Persson
1900-09-01
Vomb
1984-04-17
S. Åsum
18:4
Gård utflyttad vid Laga skifte
Hh. Nellie Jeppsson
1914-02-12
Hammarlunda
1999-04-16
Eslöv
ca 1830.
d. Elsa Persson
1934-07-27
Lunds st.
-
5
18:8
ÖK
Avst. fr. Övedskloster 1959
Huset byggt 1959?
Köpt av Bengt Dahl 1959
2:81
6
18:11
18:2
1952. Avst. fr. 18:2. Fr. 1964
Sven-Olle Lembo
1932-02-05
Lunds Lt
1999-05-03
Skilda 1977-02-15
Infl.efter Erik Olsson
h. Inga Elisabet
1932-06-14
Lunds Lt
7
18:2
10
Reg. 1952 på Ängsvattnare
Ängsvattnare Erik Olsson
1894-03-31
Vomb
1975-03-22
S. Åsum
Se även 11:9 och 11:23 som
Erik Olsson. Inflyttad fr. Vomb
h. Gerda Hermina Svensson
1893-11-26
Lunds st.
1971-06-03
S. Åsum
ägs av Erik. Rad 54,55
1907
d. Elly Dagmar Olsson
1924-12-30
Björka
Avst. 1863 är 18:11
s. Erik Sven Olle
1932-02-05
Björka
8
18:3
18
1840
Lundhem
Johannes Sigfrid Nilsson
1893-06-24
Vomb
1965-05-20
S. Åsum
Nr 1
Flyttades till nuvarande plats
h. Elida Maria Nilsson
1903-12-31
S. Åsum
1997-06-27
S. Åsum
1881.
d. Elsa Magda Linnea
1926-03-04
Björka
-
d. Greta Margit Viola
1927-07-20
Björka
-
d. Brita Nancy Charlott
1929-06-15
Björka
-
s. Nils Erik Johan
1931-11-25
Björka
-
s. John Evert Ragnar
1934-11-25
Björka
-
s. Nils Åke Ivar
1936-05-18
Björka
-
s. Knut Henry Sigfrid
1940-08-18
Björka
-
9
18:10
1961
Avst. fr. 18:3 1961
Evert Rosendahl
h. Valborg
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
49(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Kartan 1970
Tidigt
Bygg
Noteringar till
Boende 1941
Född
Födförs.
Död
Dödförs.
Noteringar
K. Nr
F. Nr
F. Nr
år
de vänstra kolumnerna
10
13:58
13:4
Nils Persson Blixt
1860-04-22
S. Åsum
1939-04-18
Björka
h. Gertrud f. Johansson
1860-01-06
Ö. Ingelstad
1956-02-01
Björka
11
16:1
16:1
Soldattorp.
Johan Nilsson
1875-02-04
Vomb
1946-12-31
Björka
Maria omgift, Johan 1915
Detta är troligen 16:1 som nu
Äg. h. Maria Nilsson
1875-06-13
Öved
1960-12-07
Björka
Per Nilsson f. 1866-07-17
är rivet, var det 1971
s. Johan Harald (till Maria) og
1906-12-25
Björka
1975-08-11
Björka
d. 1913-08-24.
12
13:39
6:1
1833
Hedvig 1974, d. Signe 1982
Hedvig Karlsson, Nr 13
1902-06-11
Björka
1981-11-25
Björka
Torp
13
13:22
13:4/5
1896
Avst. fr. 13:4 och 13:5. Köpt
Malte Jöns Mårtensson
1878-07-22
Öved
1954-03-25
Björka 11:23
Bouppt. 1957 till Johanna sedan
13:9
Malte Mårtensson 1930
h. Johanna Klein
1874-04-15
Oderljunga
1965-01-01
Sjöbo 6:111
sålt 1958 till Helmer Ekelund
Infl. 1939 fr. Björka 15
Inflyttade 1936 fr. Björka 15
Carl Anton Nilsson
1912-08-24
Ilstorp
1984-05-13
Ystad
utflyttade 1938 till Veberöd.
h. Jenny Albertina Persson
1912-10-26
Brandstad
2003-10-03
S. Sandby
s. Nils Allan
1936-11-10
Lunds Lt
-
d.Tyra Ann Mari
1938-08-10
Lunds Lt
-
Inflyttade 1942 fr. Skolan
Johan Viktor Nyman
1901-12-12
Öved
1962-03-18
S. Åsum
utflyttade 1951-08-10 till
h. Thyra Ingborg Nilsson
1902-10-01
Öved
2005-04-30
Ystad
Sandbäck
d. Tyra Astrid Torborg
1927-09-22
Lunds Lt.
2017-10-15
Åhus Krist.
d. Greta Ingegärd
1934-10-15
Lunds Lt.
-
-
14
13:4
<1757
Flyttades ej vid Laga skifte.
Anders Larsson
1885-01-16
S. Åsum
1945-09-06
Björka
Dödsboet efter Anders Larsson
13:5
1850-t
Min morfars far Carl Jönssons
h. Hedvig Karlsson
1902-06-11
Björka
1981-11-25
Björka
sålde gården till Fritz Y. Olsson
gård köpt 1879-01-12 av
d. Signe Margareta
1922-04-05
Björka
2008-06-19
Kungsbacka
1946-02-22. Köpt sedan av Kjell
Jacob Månsson
tj. Agnes Elisabeth Lindgren
1907-04-12
Björka
1979-08-20
Kungsbacka
Hansson 1957.
13:5
1935
Avst. 13:7, 8, 11, 21, 22, 23,
1947 sålt till Fritz Olsson
24, 30, 31, 32, 33, 40, 42.
1948 till Kungl. Maj:t, Kronan
1981
Avst. 13:54, 13: 55
1957 till Kjell Hansson
15
13:25
13:24
1922
Skolan. Avst. fr. 13.24.
Ekmans utf. 1930 till 11
Skolan såld 1952 till Kungl.
Köpt av Björka kommun 1919
Nymans inf. 1926?
Maj:t och Kronan
13:23
13:5
Avst. fr. 13:5. Köpt av Björka
Sista delen på rad 16 efter
Skolan såld 1952 till Kungl.
kommun 1918/19. Reg. 1920
skolan.Björka kommun.
Maj:t och Kronan
16
13:24
13:5
1894
Avst. fr. 13:5. Köpt av min
f.d. kommunalord.
Sålt på auktion 1959 till Alfred
morfar Per Carlsson 1894.
Per Alfred Nilsson og.
1877-04-21
Björka
1957-09-03
Björka
Andersson och h. Hilda
Köpt 1925-02-08 av Nilsson.
Hh. systern Maria Nilsson og.
1874-11-18
Björka
1957-10-23
Björka
Inneboende Toffelmakare
Nils Henriksson
1882-07-08
Villie
1971-10-24
Björka 11:24
Infl. 1932 från Västerstad.
h. Ida Augusta Persson
1887-08-31
Tryde
1978-05-08
Fosie, Malmö
1975-10-03 flytta Ida augusta
d. Ida Ester Linnea
1915-02-09
Östraby
2002-08-12
Fosie
till Fosie där dottern bodde.
17
13:7
13:5
Avst. fr. 13:5. 1965 som
Änka Johanna Nilsson
1858-11-14
Björka
1946-05-12
Björka
Köpt 1979 av Eric Herman
13:8
13:5
gåvobrev till ägaren
äg. Otto ”Verner” Nilsson
1896-10-04
Björka
1979-08-06
Björka
Carsten René Herrvik.
Otto ”Verner” Nilsson bodde på dagens Björka Byaväg 246 (Björka 13:53). Var kommer ordet ”Vernor” ifrån. Det finns inte i kyrkböckerna eller annan dokumentation. Någon som vet?
18
13:30
13:5
<1873
Affären, Avst, fr. 13:5, 13:12
Algot Persson
1902-01-01
Ö.Sallerup
1999-01-01
Björka
2018. Huset kvar inom släkten.
13:12
1939
Köpt 1937 av Anders Larsson
h. Agnes Viktoria Andersson.
1899-02-12
Hyllie
1970-06-30
Björka
Ägare idag Leif Frändin, Algots
och Hedvig Karlsson.
s. Per Olle Ingvar
1931-06-19
Lunds st.
2014-09-05
Limhamn
sonson.
19
13:15
13:7
1850
Utbr. fr. 13:7, 1980
Fritz Lindgren
1900-07-13
Brandstorp
1973-04-10
S. Åsum
Nils Henriksson, skomakare
Skomakare
h. Ester Linnea Karlsson
1899-02-12
Örkelljunga
1977-05-22
S. Åsum
h. Ida Augusta f. Persson
Infl. 1940-07-06, utfl. 1967
s. Stig Arne
1929-09-12
Maria Helsing.
Infl.
20
13:54
13:5
1840??
Gamla skolan
Kjell Hansson
Gåvobrev fr. Kjell Hansson till
Avst. fr. 13:5, köpt 1957 av
församlingen 1982. Sålt vid. till
Kjell Hansson
Percy Ljunggren 1981-11-25
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
50(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Kartan 1970
Tidigt
Bygg
Noteringar till
Boende 1941
Född
Födförs.
Död
Dödförs.
Noteringar
K. Nr
F. Nr
F. Nr
år
de vänstra kolumnerna
21
13:11
13:5
1880
Avst. fr. 13:5. Köpt av Björka
Erik Göransson
köpt 1965
kommun 1919
Egund Olsson
köpt 1977
22
13:32
13:2A
1904
1938. Avst. fr. 13:5. Köpt av
Nils Karlsson
1874-09-04
Blentarp
1949-06-07
Björka
Sålt 1965 till Erik Göransson
13:5
Anders o Hedvig Larsson.
h. Kerstin f. Svensson
1875-08-31
Balkåkra
23
13:55
Avst. fr. 13:5, köpt 1957 av
Björka Församlingshem
Gåvobrev fr. Kjell Hansson till
Kjell Hansson
församlingen 1981-11-25
24
13:31
13:2A
1790?
Avst. fr. 13:5, 13:12, 1937
Allan Gustav Persson
1900-05-08
Björka
1982-07-21
Björka
Sålt 1958 till Elly Andersson
13:14
25
13:26
13:12
1834?
Avst.fr. 13:12, 1930
Nils Person
1876-05-19
Björka
1952-06-05
Björka
Boupp. 1952 Hilma Persson
1881
Arvsskifte 1917
h. Hilma Mårtensson
1875-06-05
Öved
1974-03-17
Björka
Sålt 1974 Erik, Irma Spure
(25)
13:29
18:18
Ägarna raden ovanför
Nils och Hilma
Sålt 1974 Kurt Wressman
26
13:57
13:12
Björkdala. Fastighet 13:12
Gösta Valdemar Andersson
1912-07-14
Fränninge
2004-09-13
Slottstaden
Malmö
13:18
och 13:18 sammanslagna
Hedvig Inez Evelina
1919-08-31
Vollsjö
2002-06-16
Skilda 1955-03-16
1954. Gunnar Schuman och
Bengtsson
Hedvig omgift Mårtensson
h. Alma Schuman
1966-30-12
27
13:56
13:19
<1694
Mariehem 13:19 köpt 1918
Gustav Olsson
1879-07-08
Östraby
1971-02-05
Björka
Kongl.Maj:t och Kronan köpte
13:38
av Gustav fr. Per Andersson.
h. Maria Olsson
1880-08-07
Ö. Kärrstorp
1944-08-18
Björka
Marken 1938. Gården blev då
Ny gård
Flyttades ej vid Laga skifte
d. Marta Agnes Ingborg og.
1906-03-11
Ö. Kärrstorp
1986-10-27
Björka
13:38.
1884
Gården brann ner 1882.
d. Anna Hulda Teresia og.
1911-11-30
Östraby
1986-01-15
Björka
Malmö stad köpte gården 1967
13:19
Ingar bor hos Gustav Olsson
Nils Larsson
1856-01-13
Öved
1895-11-24
Björka
Ingar dog på Björka 13:31 på
Väverska
h. Ingar Larsson
1860-06-05
S. Åsum
1948-10-16
Björka
kartnr. 24
28
15:34
15:4
Köpt 1921 av Nils Karlsson/
Albert Gottfrid Månsson
1898-10-11
S. Kverrestad
1977-03-07
Södra Åsum
Kungl. Maj:t delköp 1939 av Nils
Kerstin Karlsson som 1941
h. Agnes Matilda Nilsson
1901-11-17
Katslösa
1988-10-30
Södra Åsum
Karlsson blev 15:10.
sålde till Albert Månsson som
Kungl. Maj:t delköp av Albert
1953 sålde till And. Jonasson
Månsson 1942 blev 15:15.
29
13:20
13:2
1863
Åtorpet. Avst. fr. 13:2.
Skomakare Anders Sterner
1863-11-12
Brandstad
1946-12-01
Maria.
Axel Holmbeck köpte huset
Kronohus tom 1879.
Skild 1919-09-25.
Helsingborg
1949-11-02. Stig Bengmark,
Infl. 1916 fr. Björka 15:34
Utfl. 1946-10-29 fr. 13:19??
köpte 1957-04-05
30
13:49
1954
Köpt 1954, före detta år
Gunnar Schuman,
skilda
1923-09-03
Sövde
2010-08-14
Sjöbo
Till Nils Gunnar Schuman 1973
13:12, Se rad 26
h. Alva Schuman,
1974
1925-08-02
Veberöd
-
genom bodelningsavtal
d. Ulla Viola Elisabet
1948-07-04
Björka
-
s. Bernt Erik Lennart
1953-01-08
Björka
-
31
15:26
15:3
Stall
Köpt av Elin Schuman 1936
Anders Schuman
1891-03-22
Brandstad
1974-11-05
Björka
Arvskifte 1881 till Erik Schuman
1800
h. Elin f. Nilsson
1893-08-14
S.Åsum
1982-02-25
Björka
av 15:26
s. Erik Reinhold
1926-10-04
Sövde
1993.08-04
Björka
d. Adine Gertrud
1929-03-12
Sövde
1991-12-28
Björka
32
15:29
1860
Sammanslagn. av 15:25 och
Gunnar Ashågen
15:18. Köpt 1949
h. Gunnel Ashågen
33
15:28
1790?
Sammanslagn. av 15:19 och
Sture Davidsson
del av 16:4. Köpt 1952
h. Inga Davidsson
34
11:42
11:4
Utbruten 1967 fr. 11:4
Fiskdammen, Malmö stad
Avst:11:28, 29, 32, 33, 36, 37,
IV
1923
loge/stall
41 och 42
35
15:7
15:4
1839
Hildingsro. Avst. fr. 15:4.
August Nilsson
1871-08-20
Björka
1960-06-16
Björka
Bouppt. 1966 till Nils Nilsson
Laga
Köpt 1912 av Nils Lasson och
h. Mathilda Mårtensson
1871-06-11
Öved
1966-07-25
Björka
skifte
Malena Nilsson
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
51(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Kartan 1970
Tidigt
Bygg
Noteringar till
Boende 1941
Född
Födförs.
Död
Dödförs.
Noteringar
K. Nr
F. Nr
F. Nr
år
de vänstra kolumnerna
36
15:32
15:2B
Köpt av Olof Jönsson 1936
Johan Olof Jönsson
1892-01-16
Harlösa
1978-02-24
Björka
Sålt 1970 till Sven Nilsson och
h. Hildur Maria Liljedahl
1896-01-06
Tirup
1970-01-02
Björka
Iris Nilsson
d. Anna Lisa
1919-03-08
Lund
1994-10-04
Lidingö
d. Iris Eleonore
1922-10-15
Lund
2006-05-09
N. Nöbbelöv
s Bengt-Ove
1928-03-21
Björka
2007-12-05
Trelleborg
37
11:41
11:4
Köpt 1945, överfört fr. 11:4
Nils Nilsson
1919-05-09
S. Åsum
1980-02-01
Björka 11:4
rum 8 som saknas.
h. Astrid Nilsson
1918-09-22
Sövde
2007-10-11
S. Åsum
Avst. 1969 fr. 11:4
s. Sven-Erik (+ 3 barn till)
1942-08-28
Lund St.förs.
38
11:4
11.4
1863?
Fastebr. Nils Nilsson 1864.
Alfred Olsson
1888-09-17
Björka
1970-12-24
Björka
Arrenderades av Thure Nilsson
Köpt de 5 barnens arv 1923
Hh. Marta Martine Jonsson
1887-07-26
Tryde
1963-02-16
Björka
h. Anna Jonsson 1940-1946.
(61)
(11:43)
11:4
Inflyttade från Eslöv 1913.
Karl Jönsson
1876-05-12
Ö. Strö
1967-06-11
Björka 11:4
1968 fick Karla, Gösta och
Andra uppgifter saknas.
h. Selma Karolina Larsson
1886-09-16
Björka
1948-07-09
Björka 11:4
Sylvia köpa 1/96 mtl av 11:4
Huset äges av Lars Andersson
d. Karla Viktoria
1912-08-08
Lund
som såldes 1975 till Stig Arne
som är far till Karls hustru
s. Bror Sigvard
1914-11-07
Lund
Andersson kallat 11:43.
Selma som ärvde 2/96 mtl av
s. Karl Gösta
1917-02-19
Lund
Tidigare avst. 11: 32, 11:33.
11:4 från fadern 1936.
s. Ernst Gustav
1919-03-19
Lund
Se rad 61.
Vilket hus är det
d. Karin Sylvia
1922-07-09
Lund
d. Linnea Ingeborg
1924-01-25
Lund
39
11:45
11:42
1850-t
Avst. fr. 11:4
Nils Albert Nord
1898-01-09
Vomb
1981-11-26
Södra Åsum
11:43
h. Karolina Nilsson
1894-10-04
Sövde
1889-09-30
Södra Åsum
40
11:3
11:3
1828-33
Gård utflytt. Laga skifte 1830
Sten Einar Ekman
1892-11-28
Björka
1955-03-18
Björka
Sålt 1939 till Kungl. Maj:t och
Laga
11:3, 11:5 avst. 1892
h. Oliva Olsson
1891-01-16
Östraby
1941-07-27
Björka
Kronan
Skifte
Avst. 11:7, 11:25, 11:26,
d. Anna Elga
1918-03-13
Björka
1921-10-12
Björka
Avst. gjorda 1939
11:30, 11:34, 11:39, 11:40
s. Sven Assar
1923-05-01
Björka
1989-05-29
Björka
11:5
11:5
1915
Köpt av Sten och Oliva
41
11:33
1947?
1947. Avst. fr. 11:4 (finns ej)
Gotthard Markskog
1909-01-30
Gårdstånga
1976-02-06
Björka
h.Rut Kristina Magnusson
1913-06-19
Östersund
2004-01-24
Slottstaden
d.Karin Irene
1940-08-12
V. Skrävlinge
42
11:40
11:3
1965
1965. Avst. fr. 11:3
Sven Assar Ekman
1923-05-01
Björka
1989-05-29
Björka
h. Ingrid Beata V. Nilsson
1924-05-26
Södra Åsum
1985-03-03
Björka
d. Ingrid Margareta
1948-03-31
Björka
43
11:39
11:3
1966
1966. Avst. fr. 11:3
Georg/Svea Norrman
Köpebrev 1964-12-9/14
44
11:44
11:10
1869
Ängstorp
Jöns Larsson
1873-05-12
Öved
1956-09-29
Björka
Jöns Larsson var kommunalord.
Köpt 1920 av Jöns fr. Elna
h. Karna Persson
1872-03-17
S.Åsum
1946-04-04
Björka
1940.
Persson och Nils Jönsson
d. Stanny Larsson og.
1904-06-03
Vomb
1998-05-15
S. Åsum
Arvsskifte 1952 till Stanny
s. Rickard Ferdinand g.
1909-11-30
Vomb
1989-10-31
Staffanstorp
Flyttade 1940 till Simrishamn
45
11:24
11:11
1883
Myrtorpet
Nils Persson
1856-12-27
Vomb
1933-05-12
Björka
Fastigheten såldes 1945 på
Arvsskifte 1933 efter Nils
ä. h. Christina f. Bengtsdotter
1862-01-07
Vomb
1944-12-25
Björka
auktion efter hustrun Christinas
Persson.
Oscar Ekvall Malmö g.
1883-04-27
Björka
1977-04-24
Möllevången
död. Köpare Ture Nilsson som
11:24 + avst. del fr. 11:11
Nils Nilsson Malmö g.
1884-11-04
Björka
1971-11-24
Sankt Pauli
sålde till Inga, Kerstin,( Karin,
Köpbrev fr.1883.
Per Alfred Nilsson Malmö g.
1888-11-10
Björka
1963-04-20
Möllevången
Greta) Johansson 1946.
Einar Ekman godman för
Johan Emil Persson Malmö og
1896-12-16
Björka
1965-03-11
Sankt Pauli
1982 gjordes en ny uppdelning
Ester (sinnessjuk).
Karl Nilsson Vomb g.
1899-09-04
Björka
1980-08-12
S. Åsum
efter skrivna testamenten av
Dito brodern Nils för Mathilda
Karin Elin Persson Vomb
1895-02-20
Björka
1978-03-02
Ilstorp
alla, 1975.
Enbart h. Christina, Karl och
Ester Olivia Persson Björka
1904-07-29
Björka
1963-01-08
Björka
Ester bodde hemma 1940.
Mathilda Cronquist Amerika
1890-07-25
Björka
-
-
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
52(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Kartan 1970
Tidigt
Bygg
Noteringar till
Boende 1941
Född
Födförs.
Död
Dödförs.
Noteringar
K. Nr
F. Nr
F. Nr
år
de vänstra kolumnerna
46
11:12
1863
Fastebrev 1864, Nils Nilsson
Alfred Andersson
1894-11-07
Ö. Ingelstad
1979-05-15
S. Åsum
Nils Olsson sålde 1958 till
11:11
11:11 köpt 1927
h. Hilda Schuman
1899-05-20
Sövde
1987-12-11
S. Åsum
Valdemar Andersson
11:12 köpt 1928
s. o.ä. Emil Henry (Hildas)
1919-11-07
Sövde
2013-09-03
Sjöbo
h. Gunborg Nilsson
Sålt till Nils Olsson 1940
Nils Olsson änkling 1940
1867-12-09
Everlöv
1964-12-25
Björka
Familjen inflyttad 1939-04-29
Gunnar Sigvard Svensson
1911-08-02
Villie
1996-06-20
Genarp
Familjen flyttade 1941-04-14 till
fr. Genarp, först till Björka 15
Agnes Alfrida Jeppsson
1919-09-10
Hammarlunda
2006-06-02
Skurup
Genarp.
K.Nr 36 sedan hit 1940.
s. Bengt Gunnar Åke
1937-06-07
Lunds Lasarett
d. Berit Ann-Mari
1939-10-27
Lunds Lasarett
47
11:6
11:2
1940 bodde här
Nils Persson
1883-07-25
Björka
1958-02-08
Björka 11:18
Sålt 1939 Kungl. Maj:t &Kronan
Revs
1863
Vem ägde huset?
Hh. Matilda Månsson f.
1885-05-25
Vomb
1956-02-14
Björka
Änka 1916 efter Göran Månsson
när?
Eriksson
48
11:13
Revs
1863
Fastebrev 1864 dvs, äg.1922
Kristen Persson
1857-11-10
Björka
1943-07-31
Björka
Sålt till Kungl. Maj:t 19550323.
efter
utflyttad Laga skifte äg.1944
Hanna Larsdotter
1864-12-13
Vomb
1944-04-13
Björka
1975
gård
äg.1945
Gunnar Schuman
1923-09-03
Sövde
2010-08-14
Sjöbo
Se också rad 30
49
11:14
11:6
1863
Fastebrev Nils Frank 1864
Nils Andersson
1879-08-22
Björka
1956-09-15
Björka
Till Ernst Nilsson
Kpbrev 1921-02-21 till
Anna Persson (mors h.syster)
1885-12-20
Björka
1942-11-19
Björka
Skifteshandling 1857-08-23
Anders Månssons,
Arvsskifte 1941-10-05
50
11:8
11:6
1863
Avst. fr. 11:6, 1881, bouppt.
Nils Bengtsson
1860-06-07
Brandstad
1938-11-28
Björka
Sterbhuset sålt 1946 till Arvid
½ hus
Fastebrev Nils Nilsson 1863.
h. Anna Olsson
1861-11-16
Öved
1938-10-21
Björka
Mårtensson
50A
11:15
11:6
1863
Fastebrev 1864 Nils Frank
Nils Persson
1900-09-01
Vomb
1984-04-17
S.Åsum
Köpt 1941-05-14
½ hus
Avst. fr. 11:6, 1881, bouppt.
Hh. Nelly Jeppsson
1914-02-12
Hammarlunda
-------------------------
Köpt 1926 av Björka kommun
d. Elsa Persson
1934-04-13
Lunds st.
-
-
Köpt 1957-12-10 av Elsa
Nils inflyttad från Björka 18
Bengt Nilsson
1938-04-13
Lunds st.
-
-
Köpt 1970-05-02 av Bengt
51
11:17
11:6
1904
Sålt 1935 av Klara Rosman
Mårten Hansson
1868-03-10
Tryde
1959-11-19
Öved
Såld igen 1956 till Ragnar
1863
h. Bengta Andersson
1871-01-02
Röddinge
1955-05-26
Björka
Jönsson
52
11:16
11:6
1863
Sålt 1930 av Johan Sandberg
Jöns Månsson
1867-01-03
Björka
1945-07-12
Björka 11
Sålt 1944 till Malte Månsson och
och Vendela Sandberg
h. Johanna Amalia Viktoria
1871-11-03
Örtofta
1954-01-15
Björka 11:16
Ellen Månsson
Fastebrev Nils Frank 1864.
Berg
52A
11:46
2002
Ev.2003
Acki & Kåre Kjellberg 2017
(53)
11:18
11:6
Köpt av fadern Per Persson
Nils Persson, og.
1883-07-25
Björka
1958-02-08
Björka 11:18
1921. Sonen Nils blev äg.
Hh. Matilda Månsson, f.
1885-05-25
Vomb
1956-02-14
Björka 11:18
1926.
Eriksson,
53
11:38
11:6
1863
Köpt 1960 av
Hans Göran Österlind
Köpt av Kretz 1973 é
11:18
1964 Ihopslagn.11:18, 11:19
Göran Österlind
11:19
54
11:9
11:6
1839
Sålt av Ellen Svensson 1933
Äg. ängsvattnare Erik Olsson
Bor på rad 7
äg. 1933-1940. Enbart mark
Avst. 1909 Fr. 11:6
Luise Brodén
äg. 1940-1948. Enbart mark
Fastebr. Karna Pålsdtr. 1840
Äg. Josef Maria Betschart
1882-11-16
Schweiz
1972-05-01
S. Åsum
äg. 1948-1953
Fastebr. Bolla Larsdtr. 1845
h. Magdalena Friedriche Rosa
1889-02-05
Tyskland
1954-08-23
Björka 11:9
Grünlisen
Luise Brodén Kjellberg
1915-01-02
St. Johannes
2005-06-22
Björka
äg. 1953-1955
Sture Alfred Ekberg
äg. 1955-
55
11:23
11:6
Nybygt
Sålt av Ellen Svensson 1933
Samma ägare som för K. Nr
1993
Avst. 1913 fr. 11:6 + 11:9
54
11:9 och 11:23 delades 1921
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
53(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Kartan 1970
Tidigt
Bygg
Noteringar till
Boende 1941
Född
Födförs.
Död
Dödförs.
Noteringar
K. Nr
F. Nr
F. Nr
år
de vänstra kolumnerna
(56)
11:19
11:6
1863?
Köpt redan 1934 av Lars
Fredrik Larsson
1899-11-28
Sövde
1977-05-18
Björka 11
Köpt av Hans Österberg 1963
Andersson Lundstedt
Henning Larsson
1902-03-19
Sövde
1985-03-03
N. Skrävlinge
56
11:19
11:6
1863?
Ingår i 11:38. Sålt 1921 av
Lars Andersson Lundstedt
Köpt 1953 av Fredrik Larsson,
Anders Bengtsson till Lars
Henning Larsson, bor i Vomb
57
11:22
11:6
1904
Ägs av Skogsfogde Per
Disponent Per Perssons
1856-04-23
Hammarlunda
1927-03-04
Vomb
-
1863?
Persson i Vomb vars sterbhus
ä. Hilma Aurora f. Sjöstedt
1861-02-21
Långaröd
1937-02-27
Vomb
-
delades i 2 lika delar 1938
s. skogsfogde Bernhard
1893-12-25
Vomb
1973-03-17
Vomb
gift med Karin Bergquist
med samma personer i båda
d. Anna Alfrida g. i Djurslöv
1881-06-24
Hammarlunda
1953-03-28
St. Johannes
gift med Knut Olsson
delarna. 1965 ny uppdelning
d. Alma g. Öved
1882-06-20
Hammarlunda
1959-04-05
Björka 11:22
gift med Hans Pedersen
efter dödsfall.
d. Olga g. i Vomb Nygård
1888-06-26
Öved
1962-09-07
Landskrona
gift med Henrik Victor
Ingen av dessa bodde här.
d. lärarinnan Ruth Landskrona
1898-01-23
Vomb
1984-09-27
Landskrona
og.
d. Hilma Elvira Klostersågen
1902-12-18
Vomb
1985-10-27
Harlösa
gift med Lövqvist
Boende på 11:22
Nils Olsson
1867-12-09
Everlöv
1964-12-25
Björka 11:12
Mellan 1899-1940. Se rad 46
h. Ingrid Persson
1864-01-08
Villie
1940-02-02
Björka
Nils Sigvard Nilsson og.
1908-04-27
Revinge
1983-01-??
Hällestad
Mellan 1940-1941
(57)
(11:22)
11:6
(1904)
Boende på 11:22
Hans Pedersen
1881-05-30
Danmark
1964-10-14
S. Åsum
Mellan 1932-1959
(1863?)
h. Alma Persson (här ovan)
1882-06-20
Hammarlunda
1959-04-05
Björka 11:22
d. Gunhild
1908-08-30
Öved
1992-05-14
Maria, Helsb.
s. Hans Annard
1910-09-13
Öved
1993-03-02
S. Åsum
Omma 2
s. Bror Åke
1914-02-20
Öved
1993-05-30
Maria, Helsb.
d. Signe Hillevi
1918-10-29
Öved
2004-10-20
Hörby
s. Sune Torvald
1924-07-22
Öved
2012-08-09
Stoby, Hässl.
(58)
11:21
11:6
Enbart mark, hus Köpt 1929
Hjalmar Fältman
Husen 58 tom 63 finns inte efter det att nya vägen byggts.
58
11:20
Finns ej
1901
11:20 köpt 1928 av
Hjalmar Fältman
1894-10-11
Östraby
1974-04-13
Ö.Kärrstorp
Fältman flyttade till öved 1933-
2017
1863?
Sålt 1939 till
Nils Viggo Nilsson
1906-01-29
Skårby
1984-11-30
Gustav Adolf
10-21. Viggo Nilsson inflyttad
h. Olga Nilsson (3 barn)
1910-10-03
Genarp
1997-12-07
V. Skrävlinge
1935-11-15 och utflyttad 1936-
Sålt 1941 till
Sigfrid Nilsson
1908-09-15
Ilstorp
11-17 till Öved.
Sålt 1945 till
Karl Nilsson (bodde inte här)
Sigfrid Nilsson bodde här 1936-
Sålt 1945 till
Per Mårtensson
1940.
h. Anna Mårtensson
11:20
Den här familjen bodde på
Hugo Artur Hansson
1904-08-08
S. Åsum
1941-04-09
Björka
Noterad som ’Resande’
11:20 mellan 1938-08-23 och
h. Hilma Dorotea Karlsson
1909-12-24
Hällaryd (K)
2004-03-12
V. Skrävlinge
Gifta 1928-05-19
1945-01-26 då den flyttade
d. Gulli Harriette Inga britt
1928-12-03
Brandstad
-
-
till Ilstorp.
d. Gullvi Majken Ingegärd
1930-11-10
Brandstad
-
-
d. Britta Gunni Viola
1932-06-09
Brandstad
-
-
Huset flyttades närmare
s. Bertil Hartvig
1933-10-03
Brandstad
2003-04-06
Burlöv
Brukshusen när den nya
d. Gertrud Rosa Hillevi
1934-11-17
S. Åsum
-
-
vägen byggdes.
d. Gunnel Ally Dorotea
1938-06-12
S. Åsum
-
-
59
11:7
11:3,
1839
Fastebrev Hans Jönsson 1840
Hans Mårtensson
1860-06-03
S. Åsum
1915-01-16
Björka
Ägt av Jöns Hansson före 1901.
11:5
Köpt av änkan Johanna 1901.
Änka Johanna f. Bengtsson
1863-01-02
S. Åsum
1942-03-26
Björka
Johanna blev myndigförklarad i
Finns ej
Lugnet Nr 1. Avst. 1902 fr.
s. August Hansson fr. 1943,
1900-08-03
Björka
1966-03-12
Björka
2 domar 1916 och 1922.
2017
11:3, 11:5. Infl. 1885 fr. V.
gift 1942-12-26 med
Johanna var min mormor Maria
Sallerup till Björka 13.
Ebba Gunhild Olsson
1922-06-14
Caroli, Malmö
-
-
Jönssons väninna i Klostersågen
1898 till 11:7
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
54(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Kartan 1970
Tidigt
Bygg
Noteringar till
Boende 1941
Född
Födförs.
Död
Dödförs.
Noteringar
K. Nr
F. Nr
F. Nr
år
de vänstra kolumnerna
60
11:25
1938
Avst. fr. 11:3. Såld av Einar
Nils Johansson
1886-06-20
Öved
1972-02-25
Björka
f.d. hönseriägare
Ekman och Oliva Ekman 1936
h. Elin f. Nilsson
1884-06-11
Vomb
1967-03-21
Björka
Elin äger fastigheten
s. Gunnar Julius
1917-09-13
Hörby
61
11:43
11:4
1863
Avst. fr. 11:4 till 11:32, 11:33
Karla Kristoffersson
1912-08-08
Lunds st.
Bor Vattenverksv. 17D Malmö
Överfört fr. 11:4 rum 17.
Karl Gösta Karlsson
1917-02-19
Lunds st.
Bor 1950/60 på Björka Nr 11.
Fastebr. Nils Nilsson 1864
Karin Sylvia f.Karlsson Olsson
1922-07-09
Lunds st.
Bor 1960 Uppsalag.11 Malmö
(61)
11:4
Inflyttade från Eslöv 1913.
Karl Jönsson
1876-05-12
Ö. Strö
1967-06-11
Björka 11:4
1968 fick Karla, Gösta och
Andra uppgifter saknas.
h. Selma Karolina Larsson
1886-09-16
Björka
1948-07-09
Björka 11:4
Sylvia köpa 1/96 mtl av 11:4
Huset äges av Lars Andersson
d. Karla Viktoria
1912-08-08
Lund
som såldes 1975 till Stig Arne
som är far till Karls hustru
s. Bror Sigvard
1914-11-07
Lund
Andersson kallat 11:43.
Selma som ärvde 2/96 mtl av
s. Karl Gösta
1917-02-19
Lund
Tidigare avst. 11: 32, 11:33.
11:4 från fadern 1936.
s. Ernst Gustav
1919-03-19
Lund
Vilket hus är det
d. Karin Sylvia
1922-07-09
Lund
d. Linnea Ingeborg
1924-01-25
Lund
62
15:2A
Brukar jorden, Bor på 11:4
Nils Albert Nord
1898-01-09
Vomb
1981-11-26
S. Åsum
63
15:31
15:2A
1908
Avst. fr. 15:2. Ägare 1936
Nils Malte Månsson
1902-11-04
Björka
1985-09-22
S. Åsum
15:2 sålt till Kungl. Maj:t och
Jöns Månsson. Köpt av Malte
h. Ellen Kristina Svensson
1898-06-12
Uppåkra
1991-12-10
S. Åsum
kronan 1943.
Månsson 1938
d. Gunnel Lisbeth
1938-10-15
Lunds st.
-
-
20:1
13:4
1939
Flygplatsen. Sammanslagning
11:11, 11:13, 11:16, 11:27, 11:28, 11:29, 11:30, 11:31, 11:32, 11:34, 11:35, 11:36,
Sålt till Kungl. Maj:t och kronan
13:5
av 33 st. fastighetsdelar till
11:37, 11:38, 11:41, 11:42, 11:43, 11:44, 15:10, 15:11, 15:12, 15:13, 15:14, 15:15,
1939
flygplatsen 1939.
15:16, 15:17, 15:20, 15:21, 15:22, 15:23, 16:6, 15:7, 19:1.
13:4
1948
Till flygplatsen 1955
13:7, 13:8, 13:11, 13:21-13:24, 13:30-13:33, 13:40, 13:42, 1980; 13:54, 13:55
Sålt till ovanst. 1948.
13:41
1958
Till flygplatsen 1960
13:21, 13:22, 13:34-13:37, 13:39, 13:41, 13:51
Sålt till ovanst. 1957
64
15:27
15:24
Nytt hus
1858 köpt 15:24
Einar Nilsson
1962,sammanslagning av 15:24
15.4
1958?
1962 köpt del av 15:4
och del av 15:4
(64?)
15:6
15:4
1838
Köpt 1938 av dödsbo Anders
Osvald Nilsson
1901-09-25
Södra Åsum
1986-01-11
Veberöd
Delköp 1946 av Kungl. Maj:t
Rasmusson.
h. Gulli Mattsson
1902-10-02
St. Pauli
1989-04-04
Veberöd
som blev 15:17
Huset revs 1946????
s. Nils Otto Gunnar
1923-12-15
Ilstorp
2010-03-10
Brös.-Tranås
d. Ellen
1926-11-06
Ilstorp
1993-12-09
Revinge
s. Malte
1932-02-02
Björka
-
-
65
15:8
15:3
1844
Avst. fr. 15:3 Såld av J.G.
Johan Månsson Sjöberg
1880-10-16
S. Åsum
1958-04-20
S. Åsum
Skräddare bodde i Sjöbo
L. skifte
Jönsson och h. Maria Jönsson
h. Hilda Sjöberg
1884-04-30
Sövde
1960-08-05
S. Åsum
Ny äg. 1959 Stig Bengtsson
15:9
15:3
Enbard jord, inget hus??
Albert Karlsson
?
?
?
?
Köpt 1975 av Malmö Kommun
Köpt 1934
Elsa Karlsson
?
?
?
?
Alma Persson
?
?
?
?
66
13:52
1956
Avst. fr. 13:21
Gösta Svensson
-
-
-
-
½
1967
Köpte andra ½ huset
h. Elsa Svensson
-
-
-
-
13:52
Tage Nilsson
-
-
-
-
½
h. Ebba Nilsson
-
-
-
-
67
??:??
????
Se rad 69 härunder = 13:27
Finns 1975 men inte 2017
68
13:21
1897
Avst. fr. 13:4-5, 13:19,
Hans Nilsson
1842-06-23
Ilstorp
1906-02-10
Björka
Bodelning blev gjord 1922 med
13:18-19 och 13:52 (1967)
h. Maria Mårtensson
1832-05-04
St. Olof
1922-01-30
Björka
barnen som ägare., Kristian,
Familjen inflyttad fr. Ilstorp
s. Kristian Olsson og.
1869-01-17
Ilstorp
1955-06-21
Nils, Mårten, Hanna, Johanna.
1905 då Köpt av Nils Olsson
s. Kristian köpte huset 1926
h. Elna Kristiansson. Maria
som bytt namn till Kristian
omgift 1884 med Hans Nils.
Olsson.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
55(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Kartan 1970
Tidigt
Bygg
Noteringar till
Boende 1941
Född
Födförs.
Död
Dödförs.
Noteringar
K. Nr
F. Nr
F. Nr
år
de vänstra kolumnerna
(69)
(13:27)
(13:19)
1867
Infl. fr. Ilstorp 1903
Jöns Persson
1877-02-10
Blentarp
1958-05-10
Sjöbo 6:90
Bouppteckning 1927, huset till
Före
Infl. fr. Silvåkra 1902
h. Elna Persson (husäg. 1902)
1870-01-30
Björka
1927-04-23
Björka 13
sonen Per Joel. Sålt 1928 ill Carl
1938
Utfl. Till Ilstorp 1920
s. Per Joel
1903-11-21
Björka
o Johanna Andersson nu 13:28
Fastebr. Anders Jonsson 1868
69
13:27
13:19
1911
Avst fr. 13:19. Jöns familj
Jöns Nilsson Sjögren, soldat
1863-10-24
Ilstorp
1950-10-22
Björka
Se 13:27 efter rad 76
inflyttad f. Ilstorp 1938. Emil
h. Karna Nilsson
1860-07-07
S. Åsum
1940-05-10
Björka
Köpt 1951 Yngve o Ingar
återflyttad 1938 till Ilstorp
s. Emil
1900-05-15
S. Åsum
1950-11-01
Ilstorp Åfs
Sellberg
Kristian Olsson Inh. Arb.
1869-01-17
Ilstorp
1955-06-21
Björka
70
13:28
13:27
1937
Avst fr. 13:27, Bouppt. 1938
Karl Andersson
1866-06-15
S. Åsum
1934-04-25
Björka
Köpt 1952 Martin Elsa Olsson.
till Johanna. Gåvobrev till Karl
h. Johanna f. Olsson (Ust)
1877-01-05
Ilstorp
1952-05-24
Björka Ush
Bouppteck. 1977 Elsa Olsson
1941 (50%).
s. Albert Vilhelm, og
1898-09-20
S. Åsum
1979-08-21
S. Åsum
d. Elsa Maria
1911-06-19
S. Åsum
2000-05-17
S. Åsum
d Alma Johanna
1906-08-30
S.Åsum
1994-01-08
S. Åsum
13:28
Äg. 1938 Jöns/Elna Persson-
Nils Natael Månsson
1912-12-22
Sövde
1987-08-20
S.Åsum
Utflyttade 1941 till Övedstorp
Familjen inflyttade 1938 fr.
h. Ebba Linnea Persson
1915-03-25
Högestad
1969-11-17
Öved
Björka 11. Fr. Sövde 1936.
s. Nils Erik Gunnar
1939-01-18
Lunds Lt
-
-
d. Klara Viola Ingegärd
1940-12 29
Björka
-
-
71
13:47
13:40
1953
Köpte 1953 sammanslagning
Gunnar Johansson
-
-
-
-
Sålde 1963 till Ingvar och Edit
13:45
1954
av 13:40 och 13:45
Ellen Johansson
-
-
-
-
Sjöström
72
13:46
13:33
1949
Sammanslagning av 13:33
Ninni Larsson
1912-05-30
Källstorp
1995-03-21
Björka
Ninni köpte 13:33, 1949
13:40
1953
och 13:40
Bodde i Malmö tom 1990
och 13:40, 1953.
13:33-
13:5
Finns
1938 togs ett lån för att köpa
David Andersson
-
-
-
-
N.B. Andersson köpte huset
13:37
2017
13:33, 13:34, 13:35, 13:36,
h. Bengta Andersson
-
-
-
-
1949, samtidigt köpte Ninni
13:37. Sålt av Anders Larsson
Larsson samma hus 1949
och Hedvig Karlsson
Se rad 71, 72 och 73
73
13:40
13:5
1949???
Avst. fr. 13:5, 13:12
Alfred Didriksson
1873-07-21
Vitaby
1964-11-01
Björka
Ninni Larsson köpte huset 1953
Familjen med 7 barn
Anna Alfrida Alm
1893-12-11
Lunds st.
1966-12-12
Björka
samt enbart en del av jorden.
inflyttade 1934 fr. Skarhult.
s. Gösta Sigurd
1923-02-26
Bosjökloster
1998-03-19
Leksberg
Köpt av Gunnar Johansson 1954
Bertil är född i Björka.
d. Birgit Viktoria
1924-03-11
Skarhult
1968-04-07
Örjehult
s. Otto Leopold
1925-11-25
Skeglinge
1990-11-17
Skurup
s. Hans Sigfrid
1926-12-12
Skeglinge
1958-01-07
Karlskrona
d. Anna Brita
1928-12-27
Lunds Stadsf.
-
-
s. Stig
1931-04-06
Lunds Stadsf.
1981-09-10
S. Åsum
d. Maja
1931-04-06
Lunds Stadsf.
2014-04-21
Hyllie
s. Bertil
1936-09-28
Lunds Stadsf.
-
-
74
3:2
Finns ej
Ej i fastighetsregistret
Huset finns inte
Här bodde en lokförare
75
3:2
1931 avst. fr. 3:1.
Magnus Hansson
1883-09-10
Björka
1957-01-27
Björka
1948 dödsboet ef. Johanna köpt
3:1 och 3:2 hopslaget 1935
h. Johanna f. Andersdotter
1884-11-10
Björka
1943-09-10
Björka
av Harry Olsson/Ingegärd
och sålt av Hans Otto Ramel
s. Axel Elvir og.
1910-08-18
Björka
1986-05-15
St. Pauli
Olsson 1958, bouppt. 1974 till
d. Magda Gunborg
1918-01-27
Björka
1972-10-08
Tryde
Willian Olsson
d.s. Jan Erik Ingvar
1939-07-12
Lunds st.
1985-01-14
Lövestad
d. Ellen Ingegärd
1920-01-18
Björka
2009-02-09
Veberöd
76
-
Finns ej
Ej i fastighetsregistret
Huset finns inte
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
56(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Hus nummer 1-47, Snaven. kyrkan med byn, vägen mot Äskebäskan, husen mot gränsen till Vressel.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
57(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Hus nummer 48-76, Brukshusen, vägen mellan Veberöd-Sjöbo, Skarrie.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
58(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
4.4.1 Blixtahuset - Nils Persson Blixt
Ej kollat var och när etc. Nils barn flyttade, gifte sig eller dog.
1869-06-10 Gifta, drängen Per Nilsson Öved och pigan Kjersti Olsdotter Sjöbo Nr 1.
1860-04-22 Föddes Nils i Sjöbo, S. Åsum. 1854-08-23 föddes Ola, Kjerstis oä. Son.
Nils föräldrar, drängen Per Nilsson och hustrun Kjersti Olasdotter.
1860-10-23 Flyttade familjen till ett Kronohus i Skarrie på Björka Nr 13.
1862-11-06 Föddes Nils syster Bengta.
1864-06-12 Fadern tog sitt eget liv genom hängning.
1868-07-24 Nils halvsyster Karna föddes, dvs Kjersti Olsdotters oä. dotter.
-------------------Härefter är endast Nils medtagen---------------------------------------
1881-03-12 Nils soldat vid S. Skånska Infanteri Regementet Färs Kompani. Blev kallad Blixt.
1884-05-03 Nils Persson Blixt gift med Anna Carlsdotter f. 1863-10-03 i Ilstorp. Båda fr. Björka 13.
1885-02-11
- deras son Per Gottfrid föddes på Björka 11 (ej kollat vilket hus det var).
1886-10-02
- deras son Carl Ernst föddes På Björka 11.
1887-11-03
- familjen flyttade till Björka gatuhus Nr 16 som tillhörde kyrkan.
1889-06-22
- deras dotter Mathilda Charlotta föddes på Björka Gatuhus Nr 16.
1889-12-01
- Nils hustru Anna Carlsdotter dog av Nervfeber på Nr 16.
1889-12-31
- Nils och barnen familjen flyttade till Björka Nr 13 (ej kollat vilket hus det var).
1890-10-11
Nils Persson Blixt omgift med Emilia Adamsdotter f. 1864-05-02 från Ö. Sallerup.
1891-04-28
- deras son Anders föddes på Björka Nr 13.
- 1885-01-29 Emilias oä. dotter Christina Göransdotter född i Björka. Död 1895-01-11.
- 1888-01-19 Emilias oä. dotter Selma Carlsdotter född i Björka. Död 1894-06-16.
1894-02-10
- Nils Hustru Emilia Adamsdotter dog på Björka Nr 13, dödsorsak inte angiven.
1894
Nils Persson Blixt blev Kyrkovaktmästare.
1894-10-13
Nils Persson Blixt omgift med Gertrud Johansdotter f. 1860-01-06 i Ö. Ingelstad.
- 1886-04-08 Gertruds oä. dotter Hilda född i Kverrestad.
1895-09-26
- deras son Johan Viktor föddes på Björka Nr 13 (ej kollat vilket hus det var).
1897-01-31
- deras son August föddes på Björka 13.
1899-12-11
- deras dotter Anna föddes på Björka 13.
1903-11-01
- deras son Nils August föddes på Björka 13.
1911-05-12
- deras fosterdotter Ruth Viola Lundgren föddes i Öved.
1939-04-18
Nils Persson Blixt dog av ålderdomssvaghet.
1956-02-01
Nils hustru Gertrud Johansdotter dog av (saknas).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nils Persson Blixt finns inte noterad i Lagfarts- eller Fastighetsböcker.
I husförhörs- och Församlingsböcker finns han endast boende på Björka Nr 13.
I Mantalslängden 1941 är han noterad som ägare till 13:28 vilket troligen är felaktigt.
1860 flyttade Nils och hans föräldrar till ett gatuhus i Skarrie Björka 13
I Häradsekonomiska kartan från 1915 finns han noterad som ägare till en avsöndring av 0,040 ha
som ligger på kartans Nr 19 vars ägare är Nils Karlsson (min morfar Per Carlssons bror) med
fastighetsnummer 13:4.
I bouppteckningen anges bara Björka Nr 13. [Färs häradsrätt (L, M) FIIa:129 (1939) Bild 3240 / sid 17
(AID: v498157.b3240.s17, NAD: SE/LLA/10016)]
Nuvarande fastighetsnummer är 13:58.
Sedan 2018-05-25 är inte längre skannade Fastighetsböcker tillgängliga pga GDPR, Dataskydds-
förordningen, General Data Protection Regulation.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
59(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
4.4.2 Fastighet 15:2
Ekonomiska kartan 1970.
Norra delen
15:2 var ett smalt område som
sträckte sig från Björkas norra
gräns genom flygfältet till Björkas
södra gräns. Området (H) blev fast-
ställt vid enskifte/laga skiftet i dom-
stol 1834 och tillhörde Nils Nilsson.
På kartan är det områdena märkta
15:2 B och 15:2 C (se sidan 18).
Nils Nilsson blev tvungen att flytta
sin gård från bykärnan till 15:2 B
närmast landsvägen. (blå pilen).
Ägare halva Fastigheten 15:2 B
som 1976 blev 15:32
1834-1838 Nils Nilsson/Ingar Olsdotter
De bor på Nr 14?
Osäkert vem ägarna var
fram till 1865
1865-1868 Per Olsson/Malena Persdotter
1868-1879 Per Nilsson/Johanna Persdotter
1879-1902 Magnus Brink/Anna Persson
15:32
1902-1912 Per Nilsson/Kersti Nilsson
1912-1914 Olof Nilsson/Ingrid Berg
Ingrid min farmors syster
1914-1914 Olof Nilssons 3 barn
1914-1925 Nils Lantz/Hilda Lantz
1925-1932 Per Andersson
1932-1935 Ingar Jönsson
1935-1936 Elin Schuman
1936-1970 Olof Jönsson/Maria Jönsson
1970-1970 Olof Jönsson
1970-
Sven Nilsson/Iris Nilsson
--------------Ej kollat längre--------------
Fastigheten uppdelad
1976 i
15:31,
15:32 och 15:33.
--------------------------------------------
Ägare halva Fastigheten 15:2 A
som 1976 blev 15:31
Södra delen
18XX-1847 Malena Olsdotter
1847-1847 Per Jönsson/Hanna Andersdotter
1847-1862 Ola Månsson/Kerstina Persdotter
1862-1908 Måns Olsson
1908-1936 Jöns Månsson/
Bpt, hälften till barnen som
återköptes av Jöns Månsson
1936-1938 Nils Nord/Karolina Nord
1938-1943 Malte Månsson/Ellen Månsson
1943-
Avst. 15:15 Kungl. Maj:t
1956-
Avst. 15:20 Kungl. Maj:t
1964-
Malmö Stad (blev 15:33)
--------------Ej kollat längre--------------
15:31
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
60(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
4.4.3 SCB’s utdrag från församlingsböckerna
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
61(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
62(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
63(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
64(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
65(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
66(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
67(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
4.5 Björka 11 från enskiftet 1828-1833 samt 11:6.
Det är lämpligt att starta med Enskifte/Laga skiftet som visar hur åbonas (arrendatorer-
nas) ägor slogs samman till en eller max tre sammanhängande ägor. Vissa blev tvungna att
flytta sin gård ut från byn till de nya ägorna. Enskiftet i Björka genomfördes 1826.
Utdrag från Björka Enskiftesprotokoll 1826-03-31. (enskiftet genomfördes tillsammans med
Omma och finns i Lantmäteriets ’Akt nr 12-BJÖ-2’ om 88 sidor). Enskiftet fastställ-des i Färs
Häradsrätt 1933-07-30, därefter hade man 6 år på sig att ev. flytta gårdarna.
Det fanns 3 gårdar i byn på Nr 11 Björka vid tiden för enskiftet, 1826, nämligen:
(Ägor och Nr hänvisar till uppdelningen av ägorna)
Mtl
Typ av hemman
Ägare
Ägor
Nr
Anm.
1/6
Skatte Beneficie
Åbon Ola Nilsson
B
11:2
Måste flytta husen till B
1/6
Skatte Beneficie
Åbon Jöns Nilsson
C
11:3
Måste flytta husen till C
1/6
Skatte Beneficie
Åbon Per Nilsson
D
11:4
Måste flytta husen till D
Man fick placera huset var man önskade på de nya ägorna.
Mantal: har förändrats med tiden från att just räkna antalet män i olika register till att från 1700-talet bli underlag
för beskattning och räknades i regel på hur mycket säd som kunde sås på åkermarken, men även ängsmarken
ingick.
Beneficiehemman: Skänkta av kronan, och var till underhåll åt fattiga, välförtjänta officerare eller andra som
utmärkt sig, och som blev ägare till hemmanet och jorden men betalade skatt till kronan.
Gårdarna beskrevs så här i Enskiftesprotokollet:
Per Nilsson: ”Gården består av trenne mindre längor, alla i försvarligt stånd, har en
vagnsport och hugghus på västra sidan av gården, en hage norr och en
öster om gården med många större och mindre fruktbärande o vilda träd.”
Jöns Nilsson: ”Har stugulängan i bättre stånd ävensom uthuslängan som vatten, i söder
var en hage med plommonträd.”
Ola Nilsson: ”Har en stugulänga i sämre stånd en uthuslänga även av lika beskaffenhet.
Har hagen tillsammans med en föregående åbo (Jöns Nilsson).”
Det fanns också 2 gatuhus i byn på Nr 11 men eftersom dessa saknar jord är de således
inte med i Enskiftet. Från Kyrkböckerna boende i dessa hus är:
Sven Persson, hustrun Anna och Ola Or, hustrun Elna och 5 barn.
Innan Enskiftet blev genomfört skrevs ett köpebrev 1828-09-13 där Jöns Nilsson (bror till
Ola) gift med Elna Andersdotter blev ägare till 1/12 mtl som skulle frånskiftas Ola Nilsson
så att östra delen är hälften av hela ägan 1/6 mtl. Västra delen, också 1/12 mtl, behöll Ola
Nilsson själv. När enskiftet var genomfört begärde änkan Elna Andersson Laga skifte.
”Jag får allerödmjukats anhålla om Förordnande för Herr Commitions Lantmätaren
Svensson att verkställa Laga skifte mellan mig och min aflidne mans broder Ola Nilsson å
vårt ägande Skatte beneficie hemman № 111/6 mtl Björka.
Björka den 1 Julü 1833. Jöns I.N.S. Nilssons Enka. Elna Andersdotter”.
Västra delen som tillföll Ola Nilsson blev benämnd Björka 11:6, östra delen tillföll änkan Elna
Andersdotter och blev Björka 11:5.
Gårdarnas utflyttning från byn med dess utseende från 1915 års Häradskarta.
B, uppgifter saknas. C, ny mangårdsbyggnad 1885, ny ladugård från 1918-1923.
D, ny mangårds- och ekonomi byggnad 1827 vid flytten från byn.
Se även Bilaga 1 och Bilaga 2 (sist i detta avsnitt).
Björka 11:6 (det finns motsägande eller svårtolkade uppgifter i olika dokument)
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
68(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Vilka fler fastigheter finns det på senare tid med numer 11 som avsöndrats från 11:6?
I brukshusen till vänster är numren från
fastighetsregistret där gården 11:13 revs
efter 1875, osäkert när.
Det går att följa fastigheterna bakåt i tiden
via Fastighetsböckerna 1933 - 1980 och
Lagfartsböckerna 1875 - 1933.
(Alla fr. 11:6)
Finns inte numret i böckerna har ytterliga-
re avsöndringar gjorts och ett nytt num-
mer har erhållits.
Det kan då bli problem med nyare num-
mer då de äldre föregående nummerna
finns i avställda böcker. För Björka skall
de finnas i Volym D1!!! under fastighets-
böcker 1933 - 1980.
Bättre är då att starta med enskifte/laga-
skifte då fastigheterna fick sina beteck-
ningar som tex. 11 med ett tillägg som
11:6 (116).
Förutom Brukshusen finns det också be-
byggelse både på den norra och den södra
delen av 11:6.
Norra sidan Björka 11:6.
Södra sidan Björka 11:6.
Nr.
Lagfart1 Tid. Nr
---------------------------------------
11:44 är en avstyckning efter
Gården mellan Bruks-
11:2
1828-33 Enskiftet
Enskiftet, ca 1980.
husen/vägen till Sjöbo
11:3
1828-33 Enskiftet
11:4
1828-33 Enskiftet
11:5
1834
11:2 delat
11:6
1834
11:2 delat
11:7
1892
11:3+11:5
11:8
1863
Fr. 11:6
11:9
1887?
Fr. 11:6
11:10 1869
Fr. 11:6
11:11 1887
Fr. 11:6
11:12 1863
Fr. 11:6
11:13 1963
Fr. 11:6
11:14 1963
Fr. 11:6
Gården 11:6 revs efter 1976.
11:15 1863
Fr. 11:6
11:16 1864
Fr. 11:6
11:17 1863
Fr. 11:6
11:18 1863
Nu 11:38
11:19 1863
Fr. 11:6
11:20 1922
Fr. 11:6
11:21 1922
Bara mark
11:22 1922
Fr. 11:6
11:23 1887
Första huset
11:24 1933
Fr. 11:11
11:?? uppgifter saknas.
1) Årtalet anger när fastigheten, med eller utan hus, erhållit lagfart eller att det fanns ett Fastebrev.
Högra nedre bilden, 11: ”okänt hus”, fanns inte 1921 eller 1970 men både 1947 och 1957
och förmodligen både före och efter dessa årtal.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
69(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
B. Ola Nilsson
C. Jöns Nilsson
D. Per Nilsson
11:5. Elna Andersdotter
11:6. Ola Nilsson
A= Hela området
fram till Omma.
Brukshusen
A
De färgade områdena B, C och D är de som utgjorde Björka 11 efter Enskiftet 1826 med varsin ägare
per område. Område B ägdes av Ola Nilsson som sålde halva området 1828 till brodern Jöns.
11:6 äges av Ola Nilsson, 11:5 av Jöns Nilsson (hustrun Elna Andersdotter).
Blåa områdena är byggnationen efter Enskiftet. A= Björka 1, 2, 3, 4, 7, 12, 14 och gatuhusen 5, 8
och 9. (Övedsklosters ägande). E, F = Björka 13 (två ägare). H, I, K = Björka 15 (tre ägare).
U = Björka Kyrkohus 5, 10 samt hultan + kyrkoskogen. (Kyrkans ägande)
Gatuhusen 6, 10, 16, 17, 18 bibehåller sina gamla hustomter.
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
70(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Bilaga2.
På topografiska kartan från ca 1820 finns för På motsvarande karta från 1864 finns 4 st
Brukshusen i Björka socken inga hus inritade. hus.
1820
1864
1915
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
71(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
4.5.1 Björka 11:17 (se karta Brukshusen föregående avsnitt)
Björka 11:17 kan följas bakåt i tiden till ca 1863 med benämningen 11:6 , därmed inte sagt
att nuvarande hus byggdes så tidigt. Benämningen 11:17 tillkom 1922. (Se: Färs häradsrätt
(L, M) CIIIa:1 Bild 790 / sid 67 (AID: v834280.b790.s67, NAD: SE/LLA/10016).
Fastighetsböcker 1833-ca1980 i Inskrivningsmyndighetens i Ystads domsaga arkiv.
Rad
Köpebrev (K)
Köpare
Anm.
R-Nr
Bouppteckning (B)
1
1966-09-06 K
Lennart Werin, h. Signe Werin
11:17
2
1962-06-08 K
Sven Arne Grönqvist,
11:17
h. Ulla Grönqvist
3
1956-05-15 K
Ragnar Jönsson
11:17
4
1955-07-27 B
Dödsboet efter Bengta Hansson
11:17
5
1935-09-25 K
Mårten Hansson, h. Bengta Hansson
Se XIII-109:84, Lagfartsbok
11:17
Lagfartsböcker 1868-1933 i Färs Häradsrätt
Rad
Ref.
Mtl
R-Nr
Köpare
Säljare
Ref
Lagfart
5
7/3600
11:17
Mårten o Bengta Hansson
Klara Rosman, T. Rosman
83
1935-10-09
6
83
7/3600
11:17
Klara Rosman
Herbert o Hilma Wictor
79
1935-10-09
7
79
7/3600
11:17
Herbert o Hilma Wictor
Lovisa Öst
76
1930-10-24
8
76
7/3600
11:17
Lovisa Öst, född Larsson
Lars Österberg
64a
1929-07-07
9
64a
7/3600
11:17
Lars Österberg
Alfred Andersson, Anna
60
1922-03-09
Andersson
10
60
7/3600
11:17
Alfred Andersson
Anders Bengtsson
57
1922-01-13
59
23/3600
11:19
Lars Andersson Lundstedt
Anders Bengtsson
57
1922-01-13
58
1/1200
11:21
Anders Andersson
Anders Bengtsson
57
1922-01-13
11
57
1/72
11:6
Anders Bengtsson, Karl
Karna Nilsdotter
19,21,
1922-01-13
Andersson, Alfred Andersson
Bouppteckning 1907-10-16
23
12
19
1/288
11:6
Anders Bengtsson, Karna
Nils Nilsson, Anna Pålsdotter
Sakn.
1904-11-01
Nilsdotter
Fastebrev d. 24 april 1863
21
1/288
11:6
Anders Bengtsson, Karna
Anna Pålsdotter
20
1904-11-01
Nilsdotter
23
1/144
11:6
Anders Bengtsson, Karna
Nils Nilsson
20,22
1904-11-01
Nilsdotter
Anders Bengtsson och hustrun Karna Nilsdotter bodde på Knallen, Klostersågen Nr 50 i
Vomb där Karna dog 1907-07-18. I hennes bouppteckning 19071016 finns fastigheterna:
-
1/96 mtl Nr 25 i Ilstorp, värde 1000 kr.
-
1/72 mtl Nr 11 i Björka, värde 600 kr.
Arvingarna är:
- änklingen Anders Bengtsson, Nr 50 Vomb.
- sonen Karl Andersson,
Nr 50 Vomb, gift 1907-03-09 i Björka med Johanna
Olsdotter från Nr 11. Flyttade till Öved 1907-03-
- sonen Alfred Andersson, Nr 50 Vomb.
- Fostersonen Nils Andersson finns inte med, dvs. han fick inte ärva.
Det fanns ett inbördes testamente daterat 1907-06-07. Innehållet inte känt.
Änklingen Anders Bengtsson bor kvar på Knallen där sonen Alfred blev arrendator 1912 och
där fostersonen arbetade som dräng.
Anders Bengtsson dog 1928-02-15 på Knallen. I hans bouppteckning äger han fortfarande
1/96 mtl nr 25 i Ilstorp och 1/72 mtl Nr 11 i Björka. Det senare verkar inte helt korrekt då
arvingarna efter Karna delade upp och sålde 1/72 mtl i Björka 1922 enligt uppgifter från
Lagfartsboken.
Nils Nilsson dog 1903-08-12 på Björka 11, Anna Pålsdotter dito 1904-01-12.
Anders Bengtsson och Karna Nilsdotter köpte från dem:
Ref 19, 1/288 mtl 1904-11-01 av Nils Nilsson och Anna Pålsdotter, bouppt. 1903-09-19.
Ref 21, 1/288 mtl 1904-11-01 av Anna Pålsdotter, bouppt. 1904-04-15.
Ref 23, 1/144 mtl 1904-11-01 av Nils Nilsson.
1/288 + 1/288 + 1/144 = 1/72 mtl. Var låg dessa som delades och såldes 1922-01-13?
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
72(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
Sammanställning av försäljningen:
En av arvingarna, änklingen Anders Bengtsson lät dela upp 1/72 mtl till försäljning där
lagfart söktes 1922-01-13 enligt följande.
Rad
Ref
Mtl
R-Nr
Köpare
Anm.
1
60
7/3600
11:17
Alfred Andersson
Sålt 1922-03-09, åter igen 1929-06-07 m.fl.
2
62
1/900
11:18
Per Persson
Sålt 1926-10-28 till sonen Nils.
3
59
23/3600
11:19
Lars Andersson Lundstedt
Ej sålt igen före 1933.
4
74
1/300
11:20
Karl och Alfred Andersson
Sålt 1928-07-07 till sönerna, som sålde till Fältman.
5
58
1/1200
11:21
Anders Andersson
Sålt 1930-01-13 till Hjalmar Fältman.
6
61
1/3600
11:22
Per Persson
Sålt 1938-04-06 till flera familjer.
Summa
1/72
Hur såg det ut före ca 1922? På en karta 1864 från Brukshusen finns 4 hus inritade, notera
att på Vombsidan finns bara tegelbruket som var i drift mellan 1811-1894.
Husen i brukshusen borde vara 11:8 och
11:15, 11:16, 11:17 och 11:18 (11:38)!
Det är osäkert när respektive hus byggdes
då det inte anges att det finns på försåld
fastighet. Koll i kyrkböckerna anger inte
vilket hus/gård som menas utan bara att de
som bor där finns under Björka 11.
11:8 fick lagfart 1910-07-12. Den 24 april 1863 blev ett fastebrev utfärdat på att Nils
Nilsson och Anna Pålsdotter ägde 1/72 mtl av 11:6 sedan ett år tidigare. Härav avstyck-
ades 3,6 (620 m2) kappland köpt av Otto Ramel 1881-04-02. Området blev sålt ifrån Ramels
konkursbo 1901-02-01 till Anders Fröjd som i sin tur sålde till Nils Bengtsson och hustrun
Anna Nilsson 1910-07-01. Nils Nilsson och Anna Pålsdotter bodde på Nr 50 Vomb till 1882
då de flyttade till Björka Nr 11.
11:8/11:15 beräknats ha byggts under 1862-63 men av vem?
11:15 fick lagfart 1922-01-12. (delat hus med 11:8). Den 6 september 1864 blev ett
fastebrev utfärdat på att Nils Frank ägde 1/72 mtl av 11:6 sedan ett år tidigare. I Franks
bouppteckning 1881-02-22 ärvde änkan Ingar Olsdotter och barnen Olof Nilsson, Per Nilson
och Maria Nilsson 1/72 mtl som de i sin tur sålde 1883-04-02 till Nils Nilsson och hustrun
Kristina Persdotter. De köpte 1902-10-04 även 1/36 mtl från 11:6. Från 1/72 mtl och 1/36
mtl avstyckade de och sålde följande områden:
-
13/2400 mtl såldes 1921-02-21 till Kristen Persson och blev Björka 11:13.
-
1/600 mtl
såldes 1921-02-21 till Anders Månsson och blev Björka 11:14.
-
1/8000 mtl
såldes 1921-03-05 till Håkan Andersson och blev Björka 11:15.
-
1/1000 mtl
såldes 1921-01-10 till Nils Berggren och blev Björka 11:16.
-
Kvar blev 1/8000 mtl = Björka 11:12 och 1/30 mtl = Björka 11:11.
(11:15 köptes av Nils Persson, min morfars bror, 1941-04-15 från Björka kommun).
11:16 fick lagfart 1922-02-10. Se ovanstående 11:15 avstyckning mark.
Det kan ha funnits ett hus här som byggdes under 1862-63 men av vem?
11:17 fick lagfart 1922-01-13. Följer man försäljningar härifrån bakåt i tiden kommer
man till samma fastebrev, Nils Nilssons och Anna Pålsdotters, som finns under 11:8 ovan.
Efter deras bouppteckning köpte Anders Bengtsson och hustrun Karna Nilsdotter 1904 deras
1/72 mtl som vid försäljningen delats upp i 1/288 + 1/288 + 1/144 mtl. (Karna var dotter till
Nils Nilsson). De tre områdena slogs samman igen och delades upp och såldes enligt tabellen
här ovanför där 7/3600 mtl blev Björka 11:17. Det kan ha funnits ett hus här så tidigt som
1862-63 men vem byggde det?
11:18 fick lagfart 1922-01-13. Återigen om man följer försäljningar bakåt i tiden kommer
man till samma fastebrev, Nils Nilssons och Anna Pålsdotters. Enligt tabellen ovan blev
1/900 mtl Björka 11:18.
Som tidigare kan det ha funnits ett hus här redan 1862-63 men vem byggde det?.
Anm: Ej kollat i Domböckerna men före 1875 skall fastebrev och köpebrev ev. kunna hittas men inte
ärvda gårdar och hus då de inte behövde domstolsregistreras (Finns under ”småprotokoll”).
Rev. 1. Leif Nyström 2017-02-24 /2017-06-21, Rev. 65. 2019-04-07. Senaste Rev.68. 2020-04-08.
73(382)
B j ö r k a .. f ö r s a m l i n g
4.6 Björka 13, del av byn 1873 inklusive affärerna
Lantmäteriets akt: 12-BJÖ-5, Laga skifte Björka 13 ½ från 1873-12-23.
Endast bykärnan ingår men även ägare
utanför kärnan kan finnas med nedan.
Kart Hus Ägare/brukare
---------------------------------------------------------------------------------------
35.
135 är Jacob Månsson
28.
är Jacob Månsson
22.
136 struken på skolområdet
24.
137 är Nils Persson
25.
138 är Nils Lind
26.
139 är Nils Pettersson, dock struken
78.
är vägar enl. beskrivning
30.
1310 är Adam Nilsson
31.
1311 är Magnus Brink
34.