Bjärröds Folkets Parks Förening UPA (Utan personlig ansvarighet)
Leif Nyström, 2014-12-09. Uppdaterad 2016-04-10
Tomtköpet 1919-02-02 (Citat, Lantmäteriets akt 12-ÖKÄ-159, sid.21-23 )
"Afskrift. Till Bjerröds Folket-hus förening u.p.a. försäljer jag härmed utav mitt ägande hemman nr 6 90/3200 dels mantel Bjerröd av Ö. Kärrstorps socken med det hemmantal som vid en blivande lantmäteriförrättning kan bliva åsatt, ett för all tid avsöndrat jordområde med följande utvisade gränser:
Den östra sidans gräns utgöres av den utav skräddare Ljunggren inköpta tomten närmare markerad av en bokehäck. Södra och västra gränserna utgöres av rågångarna mot Kärrby och Bjärsjölagård Gårds ägor. Norra gränsen utgöres av en linje paralellt med södra gränsen från sydvästra gaveln av det boningshus skräddare Ljunggren nu bebor och mot västra gränsen.
Dessutom inbegripes i denna försäljning ett område avsett till väg till det större jordområdet. Wägområdet utgöres av 5 meter i bredd utmed norra sidan av skräddare Ljunggrens tomt till allmänna vägen.
För dessa båda jordområden betingar jag mig en köpesumma av fyratusen (4000) kronor som erlägges med 1000 kronor i dag vid detta köps underskrivande, 1000 kronor den 1ste november detta år, 1000 kr den 1ste juli 1920 och 1000 kr den 1ste juli 1921. Ogulden köpeskilling förräntas med 6 % från tillträdesdagen som bliver den 14de mars detta år.
Den på jordområdena i fråga belöpande skatter utgöres från tillträdesdagen av köparen som även har att bestrida alla med detta köp förenade lantmäteri- och lagfartskostnader.
All rätt till torvskiftet undantages detta köp och tillfaller stamhemmanet.
Köparen förbinder sig att ej å jordområdet i fråga, som nu försålts, driva speceri- eller därmed jämförlig handelsaffär. Däremot stånde det köparen att fritt idka Kafe-rörelse och basarnöje. Skulle det oaktat köparen bedriva handelsaffär hava dessa att till innehavaren av handelslägenheten å stamhemmanet att som skadestånd utgiva den ersättning som kan i fråga komma.
Särskilt köpebrev utgives så snart nådiga åtkomsthandlingar kunna anskaffas och köparen med förbindelser eller annorledes erlagt köpesumman.
Bjärröd Bjärsjölagård 2/2 1919. Johan A. Jönsson
Med förestående kontrakt förklarar vi oss (styrelsen) för Folkets hus föreningen u.p.a. nöjda samt till alla delar uppfylla. Nils Levin ordförande, G. Sterner kassör.
Köpares pxh säljares namtekningar bevittnas. På en gång närvarande vittnen. Anders Hansson      E.J. Arthur Grönqvist.  Vidimeras ex officio Ragnar Krebin".
Registrering av tomten (Citat, Lantmäteriets akt 12-ÖKÄ-159, sid.6 )
"Afskrift. I enlighet med här förda föreningsregister vardar till bevis meddelat, att Bjerröds Folketshusförening utan personlig ansvarighet den 20 i denna månad härstädes registrerats, att styrelsen, som har sitt säte i Bjerröd av Östra Kärrstorps socken utgöres av Nils Levin, Gotthard Sterner, Gottfrid Norgren, Nils Nilsson och Ola Rask, alla i Bjärsjölagård, med Anders Frid i Kärrby, Nils Jönsson i Tulesbo och Theodor Ohlsson i Bjärsjölagård som suppleanter samt att Nils Levin och Gotthard Sterner gemensamt teckna föreningens firma.
Malmö i landskansliet den 24 maj 1919. På tjänstens vägnar T. Kinnuen.
Vidimeras (med två namnteckningar)". (Läs här båda dokumenten).
Folkets Park bygget
Hitintills inte hittat några uppgifter om vem som byggde parken  eller när den invigdes. Det sägs att Fredrik Bonde skänkte virket till bygget med detta är inte bekräftat.
Folkets Park 1919-1950
Information och foton saknas för hela verksamhetstiden. Parken stängdes runt 1950 då istället Bjärsjölagårds Försköningsförening och Byalag startades.
Stadgarna. (Läs här).
Affisch om en fest i Parken Bjärsjölagård
Den enda som hittils hittats.