Bjärsjölagårds Kristidsnämnd 1939-1949
Leif Nyström, 2014-04-13
  Vilka lagar gällde? Genom lagen ”om skyldighet för kommun att fullgöra vissa av krig m. m. föranledda arbetsuppgifter” (SFS 1939:254) fick Kungl. Maj:t vid krig eller krigsfara ålägga kommun att inrätta kristidsnämnd. Länsstyrelse beslutade om kristidsnämndens verksamhetsområde. På länsnivå inrättades enligt SFS 1939:657 särskilda kristidsstyrelser för att bistå de centrala kristidsmyndigheterna, Folkförsörjningsnämnden, senare Statens livsmedelskommission med flera. Kristidsstyrelserna skulle även övervaka de kommunala kristidsnämnderna.

Med lagen om kristidsnämnder (SFS 1939:658) blev kristidsnämnder obligatoriska i kommunerna från den 20 september 1939. Till kristidsnämndernas uppgifter hörde att följa vad de centrala kristidsmyndigheterna och kristidsstyrelserna beordrade dem, vilket bl. a. innebar att inventera varor och förnödenheter i kommunen, utdela ransoneringskort, drivmedel mm.

Kristidsnämnderna bestod av minst två och högst åtta ledamöter. Ordförande utsågs av kristidsstyrelse och kommunen utsåg övriga ledamöter.

Från den 1 januari 1950 (SFS 1949:471) behövde kommunerna inte längre tillsätta särskild kristidsnämnd. 
Bjärsjölagård. Malmöhus läns Södra Kristidsstyrelse utfärdar ett förordnande 1939-10-25 att smeden Hugo Molin, Bjärsjölagård, utsetts att vara ordförande i Ö. Kärrstorps Kristidsnämnd till utgången av 1940.
Ö. Kärrstorps Kommunalfullmäktige utsåg 1939-12-18 nämndeledamoten lantbrukaren Emil Svensson Alestad till vice ordförande på samma tid. Dessutom utsågs entreprenör Oscar Sjöberg  Bjärsjölagård, Hemmansägare Anders Olsson Rönås 2 och kantor Anders Åhlund Ö. Kärrstorp till ledamöter till utgången av 1940. Till suppleanter under samma tid valdes hemmansägare Gunnar Persson Bjärröd och murare Nils Hansson Bjärröd.
Kristidsnämndens möten (Läs här, protokollen, pdf)
Protokollen (90 sidor) tar lång tid att ladda ner, beror på bredbandets hastighet.
(Läs här, kassarapporten 1948-49, pdf)
1941-06-15 flyttades expeditionen till Hugo Molins nya fastighet
1939-12-27 första mötet.
1939 -   2 möten
1940 - 29 möten
1941 - 13 möten
1942 -   7 möten
1943 -   4 möten
1944 -   6 möten
1945 -   1 möte
1946 -   4 möten
1947 -   0 möte
1948 -   3 möten
1948-10-25 sista mötet.