KALKSTENSBROTTET
Leif Nyström, uppdaterad 2013-05-03 (Ungnarnas byggsår), 2014-05-14 (Läs här under kalkstensbrottet).
 
  Gruvan och kalkugnarna när de var i drift, 1935. Driften upphörde 1941.
  Klicka på Foton för att se fler bilder på kalkstensbrottet och ugnarna.
  Läs mer om "Gångna tiders kalkindustri". Läs mer om "Bildandet av kalkstenen".
  Historia. (Gruvan) som 1877 var Skånes största och kalkugnarna är intressanta industriminnen efter en under 1800-talet och det tidiga 1900-talet omfattande industri. Framför allt var det efterfrågan på bränd och släckt kalk för jordbruket och den växande byggverksamheten som bidrog till att kalkindustrin expanderade under förra seklet. Kalkugnarna benämns lokalt Adam och Eva. Det förekommer olika uppgifter om när kalkugnarna bygges.
Här är uppgifterna som kan anses riktiga då de har nedskrivits 1875 av Adolf Bϋlow (ägaren) som utvecklade den sedan 1600-talet här bedrivna kalkbrytningen. Utdrag: "1841 då Bϋlow köpte Bjärsjölagård fanns endast en öppen gräshus ugn på platsen där ugnarna nu finns. Denna ugn var öppen fyrkantig med 3 eldstäder från öster till väster, mot norr fanns en stor ingång till ugnen. En sådan ugn levererade ca 100 Läster ( 1 läst = 0,6m3) kalk som transporterades av bönderna mot betalning till sin bestämmelse. Denna ugn brändes vanligtvis en hel vecka och det gick åt stora mängder med bränsle, i huvudsak torv som togs upp på den egna marken. 
Detta elände som
Bϋlow kallade det varade under många år tills han upptäckte den s.k. Wittgrefska kalkugnen i Tyskland som en byggmästare ifrån Altona, Herr Ficke, åtog sig med sitt folk uppföra 1857. Den nya ugnen fungerad förträffligt och var mycket bränsle besparande. Några år senare uppfördes här en ugn till.
1871 på en resa till Berlin såg
Bϋlow en ny typ av kalkugnar som ägdes av en Herr Kilka. Med honom kom han överens om att 1872 låta uppföra 2 nya kalkugnar." I denna typ av ugnar eldade man med ved och kol i tre öppningar på ugnens sidor. Bränsle och kalksten blandades inte och man fick därför mycket ren kalk. Läs här om "Renheten av kalkstenen" samt Läs här instruktion för "Släckning av kalk".
Den östra av dessa ugnar blev uppbränd och ersattes 1902 med en cylindrisk dansk ugn. De ugnar som finns kvar idag som industriminnen är således från 1872 (Adam) och 1902 (Eva).
  Kalkstensbrottet utgörs av den blottade lagerföljden av fossilrik översilurisk kalksten. Den blågrå eller lätt rödaktiga kalkstenen har tidigare bränts till jordbrukskalk. Stenbrottet omges av lummiga lövskogspartier med artrik flora. Området är en geovetenskapligt mycket viktigt lokal. Läs här om "Kalkstensfyndigheten".
  Kalkbränning Marken kring Bjärsjölagård var kalkrik och låg ofta i dager. Man kunde t.o.m. plocka kalksten på åkrarna. Något som bönderna tidigt förstod att dra nytta av som jordbrukskalk eller till husbygge. Böndernas kalkbränning försiggick mestadels i grävda markgropar. Kalkstenen varvades med ved, därefter fyllde man över jord innan man tände på i bottnen. Bränningen tog att par dygn och var över när bränslet tog slut. Ofta släckte man kalken med vatten direkt i gropen innan kalken togs ut.
I industriell skala brändes kalken i stora ugnar, bilden överst till höger. Man gjorde på samma sätt, varvade kalksten med kol som bränsle. Även torv som bröts på ägorna användes vid kalkbränningen.
  Landshövdingeämbetets rapport 1856-1860. Citat "Kalkbrott finnas dels vid Limhamn inom Oxie härad och dels vid Glumslöf i Rönneberga härad samt vid Bjersjölagård i Färs härad. Å sistnämnda ställe, som har en outtömlig tillgång å kalksten samt rik tillgång å brännmaterial uti stora och goda torfmossar, hafva under femårsperioden i medeltal 37,000 kubikfot kalk årligen blifvit afyttrade."
  Riksantikvarieämbetets kartläggning. (1987)
Kalkstensbrott, området ca 150 x 90 x 120 m (NÖ-SV). Inom området är kraftiga lämningar av jord och sten som schaktats bort och tippats där brottet tidigare varit öppet. Brytningen ägde rum fram till början av 1940-talet. Kalkstenen användes huvudsakligen till kalkbränning.
Kalkbränning har ägt rum här på Bjärsjölagård sedan 1600-talet.
  Kalkungsruin 1. Cylindrisk , 10 m i diameter och ca 11 m hög, av rött tegel förstärkt med lodräta bandjärn. Uppförd 1902-03.
Kalkugnsruin 2. Konisk, 5 m i diameter och totalt ca 25 m hög med en 5-kantig ca 1,5 m hög bas av rött tegel med en konisk skorsten, intill 2,5 m i diameter och 8 m hög. Ugn och skorsten är förstärkta med lodräta och vågräta bandjärn. Uppförd år 1865. Runt ugnarna löper grundmurar från en byggnad som omgivet ugnarna, ca 55 x 15 m (NNV-SSO), 2,5 m bred och 1,5-3 m hög, kallmurade av gråsten. Grundmurarna är på flera ställen raserade och av den östra muren återstår ingenting. Den norra muren har i NV en ca 10-12 m lång öppning och i NÖ en mindre öppning. Mot ugn nr 2 är en ingång med tegelvalv, mot ugn nr 1 är en ingång med ett nu raserat tegelvalv. På hela området innanför murarna är material från de raserade murarna samt tegel från de båda ugnarna. I västra delen är ett upplag för jordbruksredskap, oljefat, däck m.m. Ugn nr 1 restaurerades sommaren 1983 med hjälp från RAÄ. Skorstensdelen återuppbyggdes inte utan ersattes med ett tak. Ugn nr 2 är i stort behov av reparation.
Ugn nr 2 uppfördes 1865 som en av två likadana ugnar av dåvarande innehavaren till Bjärsjölagård, kammarherre August Bernard von Bülow. Ugnarna byggdes av tyska ugnsbyggare. I denna typ av ugnar eldades med ved och kol i tre öppningar på ugnens sidor. Bränsle och kalk blandades inte och man fick därför mycket ren kalk. Kalkstenen tippades ner i ugnen genom en öppning uppe på sidan och efter bränningen rakades kalken ut genom de tre öppningarna.
1902-03 ersattes den östra ugnen av en dansk-byggd ugn. I denna ugn var botten utrustad med en rist och på denna varvades kalk och bränsle i form av ved och kol. På den omgivande byggnadens södra sida var ett hisstorn där kärrorna med kalksten hissades upp i höjd med ugnarnas övre kanter. I hisstornet var också trappor för hisskötaren. Intill ugnarna fanns även lador där ved, kol och den färdiga kalken förvarades.
  Kalkugnsruin, Kruttornet. Bestående av en ruinkulle, ca 16 m i diameter och intill 2,5 m hög i VNV och ÖSÖ med kraftigt sluttande sidor av jord. I kullens mitt är en grund, 8 x 8 m (30-230 gon och 130-330 gon) och 2,5 m hög av kallmurad gråsten med mindre inkilad sten. Murarna är raserade främst i NNÖ men även på VNV och ÖSÖ sidan. På NNÖ sidan är endast obetydligt med jord på murens utsida. Botten har nedrasad sten från mursidorna och är belamrad med ris. Beväxt med 6 lövträd.
Varifrån namnet Kruttornet härrör är oklart. Möjligen kan anläggningen ha samband med det södra liggande kalkstensbrottet men ett sådant samband har ej gått att säkerställa. Enligt inspektor Arthur Einarsson, Bjärsjölagård, ska anläggningen vid seklets början ha använts till förvaring av is.
Enligt lantmäterikarta från 1718 har här legat 4 kalkugnar. Ca 120 m öster härom har det legat ytterligare 2 kalkugnar, anligt samma karta.
  Förklaring gon är nygrader, 1 varv är 400 gon.
  Kommentarer. Om ugn 1 alternativt ugn 4 från kartan 1718 placeras där kruttornet nu ligger hamnar dåvarande ladugård antingen där dagens ladugård ligger eller där slottet ligger. Koll med Riksantikvarieämbetet, här är deras svar: "Ju äldre kartorna är ju osäkrare blir referenspunkterna. Detta beror på att man dels schablonmässigt satte ut symboler, dels att man i vissa områden var mindre noggrann än i andra - allt beroende på syftet med kartan. Därför kan man inte med säkerhet fastställa koordinater för en lämning på så gamla kartor. Hänvisningen i texten till 1718 års karta för kalkugnen Östra Kärrstorp 9:1 innebär att man har sett symboler för en eller flera kalkugnar på kartan. Så det säkraste är att identifiera dessa symboler. Även om man med datorprograms hjälp kan räkna om skalorna så att kartorna får samma skala måste man vara medveten om att det blir förskjutningar, vilket också gör att man inte kan räkna ut en exakt position i den äldre kartan. Hur stora förskjutningarna blir beror på hur många referenspunkter man har. Ju fler referenspunkter desto mindre förskjutningar.
Vänliga hälsningar Antonia Baumert FMIS support Riksantikvarieämbetet."

Det finns en notering om att "vestra logan" ersattes med ett gråstenshus av Henric Julius Coyet 1776. Dvs att ladugården som byggdes 1579 låg på samma plats som dagens ladugård.  Om man antar att Beritzholm är rätt inritad på kartan från 1718 liksom avrinningen från sjön (referenser till dagens karta) så skulle den gamla ladugården hamna rakt norr om nuvarande slott vilket då inte stämmer med noteringen om "vestra logan".
Om vi antar att ugn 4 sammanfaller med ruinerna från kruttornet så stämmer noteringen ganska väl uppgiften om logan.  Kalkberget som finns angivet på 1718 års karta antas hamna där kalkbrottet ligger idag. Det som på 1718 års kartan benämnes stengraven hamnar på nordöstra delen av slottsträdgården där även kruttornet ligger.
Ruinerna från kruttornet ser ut som de gamla kalkugnarna gjorde.

Referenser: 1. Foton Mårten Sjöbeck 1935
2. Text historia, kalkbrottet redigerad. Länsstyrelsen Skåne
4. Riksantikvarieämbetet:http://www.raa.se/cms/extern/index.html
    Gå till Fornsök och sök under kalk och Skåne.