Fornlämningar i Bjärsjölagård
Leif Nyström, uppdaterad 2008-11-14 (Några mindre ändringar)
  Sammanställd från Riksantikvarieämbetets hemsida. Läs mer genom att Klicka här samt sök under Östra Kärrstorp. F.n. fås 69 träffar i församlingen. Här finns bara medtaget Bjärsjölagård och Bjärröd och det som gränsar till dessa, totalt 22 träffar.
Sammanställningen pekar inte på något tidig boplats förutom nr 20.
Strax norr om Sjömossen inom Östraby finns tre st stenåldersboplatser.(50:1, 53:1 och 59:1)
Den största ansamlingen av fynd inom församlingen (Ö. Kärrstorp) är norr om Alestad upp emot Fårakroken.
Det finns inga fynd alls runt Beritzholm.
  Träffarna är indelade efter Riksantikvarieämbetets indelning, se kartan.
  Karta som visar fornlämningar inom Bjärsjölagård och Bjärröd
1 Beritzholm (Östra Kärrstorp 1:1, 1:2)(Kartlagd 1987)
Koordinater: x=6180159.81, y=1366975.761 (1:1)
Koordinater: x=6180112.707, y=1367018.181 (1:2)

Se vidare under rubrik Beritzholm.
2 Stensättning (Östra Kärrstorp 2:1)(Kartlagd 1987)
Koordinater: x=6180551.918 y=1367982.571
1) Stensättning, rund, 10 m i diameter och 0,3 m hög. Delvis övertorvad fyllning av 0,2-0,4 m stora stenar. I delvis synlig kantkedja, 0,2 m hög, av 0,3-0,5 m långa stenar. Stensättningen är kraftigt skadad av stentäkt, med intill 0,3 m djupa gropar. Beväxt i söder med 1 gammalek. Norr om stensättningen ligger en samling av röjningssten. Möjligen har stensättningen förstörts i samband med makadamslagning. Ca 4 m söder om stensättningens södra kant är:
2) Makadamknackningssten, ca 0,8x0,7 m och 0,3 m höga. På ovansidan är 2 gropar, 16 resp 10 cm diameter och 0,4 m djupa, samt två flackare fördjupningar, 10 resp. 8 cm diameter och 0,5-1 cm djupa. 2 m norr om makadamknackningsstenen är:
3) Makadamknackningssten, 0,5x0,4 m och 0,5 m höga. På ovansidan är en flack fördjupning, 15 cm diameter och 0,5 cm djup.
3 Stensättning (Östra Kärrstorp 3:1)(Kartlagd 1987)
Koordinater: x= 6180513.904 y= 1367342.572
Stensättning, rund, 13 m diameter och 0,2 m hög. Övertorvad med i yt-antalrika stenar, 0,2-0,3 m stora. Rest av kantkedja bestående av glest liggande stenar, 0,4-0,8 m stora. I mitten är en kantställd sten, 0,5 m hög och 0,7 m stor. Beväxt med bokar.
4 Kalkstensbrott (Östra Kärrstorp 7:1)(Kartlagd 1987)
Koordinater: x= 6179811.736, y=1367251.429
Ca 100 x 70 m, åkerholme, med delvis sankmark, i kanterna är odlingssten upplagd. Helt beväxt med lövskog. Oklart huruvida området är ett numera igenfyllt kalkstensbrott, eller om det är ett delvis igenfyllt kärr.
5 Kalkstensbrott (Östra Kärrstorp 11:1)(Kartlagd 1987)
Koordinater: x= 6179425.234, y=1368073.083
Kalkstensbrott, område för, ca 150x90-120 m (NÖ-SV). Inom området är kraftiga lämningar av jord och, sten som schaktats bort och tippats där brottet tidigare varit öppet. Brytningen ägde rum fram, till slutet av 1930-talet. Kalkstenen används huvudsakligen till kalkbränning. Kalkbrytning har ägt rum på Bjärsjölagård sedan 1600-talet.
6 Kalkstensbrott (Östra Kärrstorp 16:1)(Kartlagd 1987)
Koordinater: x= 6179900.985, y=1366925.705
Kakstensbrott, närmast runt, 50 m diam. Fyllt med odlingssten.
7 Kalkugnar "Adam och Eva" (Östra Kärrstorp 6:1, 6:2)(Kartlagd 1987)
Koordinater: x= 6179602.902, y=1367382.587 (6:1)
Koordinater: x= 6179600.903, y=1367397.587 (6:2)
Ugnarna uppfördes 1865 som en av två likadana ugnar, av dåvarande innehavaren till Bjärsjölagård, kammarherre August Bernhard von Bϋlow. Ungarna byggdes av tyska ugnsbyggare. I denna typ av ugnar eldades med ved och kol i tre öppningar på ugnens sidor. Bränsle och kalk blandades inte och man fick därför mycket ren kalk. Kalkstenen tippades ner i ugnen genom en öppning uppe på sidan och efter bränningen rakades kalken ut genom de tre nedre öppningarna. 1902 ersattes den östra ugnen av en danskbyggd ugn. I denna ugn var botten utrustad med en rist och på denna varvades kalk och bränsle i form av ved och kol. På den omgivande, byggnadens södra sida var ett hisstorn där kärrorna med kalksten hissades upp i höjd med ugnarnas övre kanter. I hisstornet var också trappor för hisskötare. Intill ugnarna fanns även lador där ved, kol och den färdiga kalken förvarades.
8 Kalkugn "Kruttornet" (Östra Kärrstorp 9:1)(Kartlagd 1987)
Koordinater: x= 6179584.915, y=1367922.587
Enligt Riksantikvarieämbetet är denna ruin en kalkugn beskriven som bestående av en ruinkulle, ca 16 m diameter och intill 2,5 m hög, i VNV kullens mitt är en grund, 8x8 m (NNÖ-SSV ochÖSÖ-VNV) och 2,5 m hög, av kallmurad gråsten, med mindre inkilad sten. Enligt lantmäterikartan från år 1718 har här legat 4 kalkugnar. Ca 120 m öster härom har det legat ytterligare 2 kalkugnar, enligt samma karta. (Kan vara sant men avstånden stämmer inte, troligen låg de gamla ugnarna längre norrut då även avloppet från sjön låg längre norrut.)
9 Bränneri (Östra Kärrstorp 8:1)(Kartlagd 1987)
Koordinater: x= 6179643.859, y=1367534.009
Bränneriet är rivet. Vid inventeringen 1971 fanns på platsen en husgrund,16x12 m (VNV-ÖSÖ) med främst i öster, norr och väster murrester av gråsten och tegel, 1-2,5 m hög, och 1 m bred. Husgrunden avsågs utgöra rest av ett bränneri. Vid inventeringen 1987 var husgrunden borttagen och på platsen var en mindre byggnad, sexkantig, 4 m diameter och 4 m hög. I omgivande åker var rikligt med tegelrester. Enligt inspektor Arthur Einarsson, Bjärsjölagård, togs husgrunden bort 1974.
10 Färdväg (Östra Kärrstorp 10:1)(Kartlagd 1987)
Koordinater: x= 6179682.413, y=1367671.82
Färdväg, annan? Möjlig rest av äldre väg? ca 400, m lång (NV-SÖ) och 5-6 m bred. På denna sträckningen ska enligt inventeringen 1971 påträffats ovanligt , mycket sten, 0,1-0,3 m stor, vid plöjning. Dessa uppgifter bekräftades ej av inspektor Arthur Einarsson Bjärsjölagård. På äldre kartor från 1851 och 1875 över Bjärsjölagårds egendomar är ingen väg markerad. Kartorna förvaras Bjärsjölagårds godskontor.
11 Fornlämningsliknande lämning (Östra Kärrstorp 17:1)(Kartlagd 1987)
Koordinater: x= 6179403.412, y=1367657.008
Bevakningsobjekt 1 m söder om vägen i vägkanten. Sten, sandsten, ca 0,55 m hög, 0,35 m bred och 0,2 m tjock. Profilerat överstycke. På västra smalsidan är ett hål, 5x5 cm och 5 cm djupt. Stenen saknar inskrift. Kraftigt lutande mot söder.
12 Fyndplats (Östra Kärrstorp 19:1)(Kartlagd 1987)(Kartlagd 1987)
Koordinater: x= 6179244.861, y=1366321.958
Lösfynd. På gårdens ägor har hittats en spetnackig flintyxa av mörkockra melerad flinta, 14 cm lång, intill 5 cm bred och intill 2,7 cm tjock. På ena bredsidan krosskador. Slipad. Innehas av upphittaren Yngve Persson, Bjärröd 13:3.
13 Fyndplats (Östra Kärrstorp 20:1)(Kartlagd 1987)
Koordinater: x= 6178573.83, y=1366715.664
Lösfynd. På gårdens ägor har hittits en spetsnackig flintyxa av gråmelerad flinta, 14 cm lång, intill 6,5 cm bred och intill 3,5 cm tjock. Helt slipad. Krosskador. Innehas av Staffan Johansson, Bjärröd 2:14.
14 Minnesplats, Stensättning (Östra Kärrstorp 21:1, 1987)
Koordinater: x= 6178371.568, y=1367283.776
Stenmonument, ziquratliknande, ca 11x10 m (N-S) och 5 m hög, kallmurat av otuktad gråsten. En ca 2 m bred ramp löper från NÖ hörnet upp till toppen, plan ca 3x3 m. Anläggningens SÖ hörn är raserad från toppen och ner. Raset ägde rum för ett par år sedan, sannolikt till följd av frostsprängning. Enligt uppgifter i Skånes Hembygdsförbund och av gårdens nuvarande ägare uppfördes stenmonumentet av Anders Nilsson. Denne samlade odlingssten från åkrarna och arbetet ska ha påbörjats 1904 och färdigsställts några år senare.
15 Fyndplats (Östra Kärrstorp 22:1)
Koordinater: x= 6178927.018, y=1367611.273
Fyndplats (i åkern) för en pilspets med ursprungen bas, av svart flinta, 3cm lång och intill 1.7 cm bred. Parallellhuggen. Innehas av upphittaren Otto Svensson, Bjärrröd 2:5. Ingen övrigt bearbetad flinta påträffades i anslutning till fyndplatsen.
16 Fyndplats (Östra Kärrstorp 23:1)(Kartlagd 1987)
Koordinater: x= 6178603.397, y=1367739.63
Fyndplats för en tjocknackig håleggad flintyxa av gråvit flinta, 11,5 cm lång, intill 5,3 cm bred och intill 2,5 cm tjock. Fyrsidig. Slipad. Egg avslagen. Innehas av upphittaren Otto Svensson, Bjärröd 2:5. På fyndplatsen var vid inventeringstillfället gröda.
17 Fyndplats (Östra Kärrstorp 24:1)(Kartlagd 1987)
Koordinater: x= 6178422.826, y=1367834.986
Fyndplats för ett ämne till en tunnackig flintyxa, grovhuggen avgrå flinta, 20 cm lång, intill 9 cm bred och intill 4,5 cm tjock. Innehas av upphittaren Otto Svensson, Bjärröd 2:5.
18 Fyndplats (Östra Kärrstorp 25:1)(Kartlagd 1987)
Koordinater: x= 6178486.638, y=1367793.293
Lösfynd. På gårdens ägor har hittats en fragmentarisk flintmejsel, av beige till ljusbrun flinta, 2,7 cm bred och 1,8 cm tjock. Helt slipad. En fragmentarisk bergartsyxa, 13,5 cm lång. Ena smalsidan saknas. Innehas av Otto Svensson, Bjärröd 2:5.
19 Fyndplats (Östra Kärrstorp 26:1)(Kartlagd 1987)
Koordinater: x= 6178183.603, y=1368456.634
Fyndplats. Enligt Olof Nilsson 92 år, Bjärröd 9:1, ska denne på platsen ha funnit en flintyxa. Tidigare ska dennes fader Nils Olsson här ha hittat tre flintyxor. Samtliga yxor är för många år sedan sålda till en samlare. Ingen bearbetad flinta påträffades i anslutning till fyndplatsen.
20 Boplats (Östra Kärrstorp 45:1)(Kartlagd 1987)
Koordinater: x= 6179136.314, y=1368226.176
Stenåldersboplats? ca 100x60 m (Ö-V). Inom området påträffades enstaka mindre flintavslag. En flinta med slipyta tillvaratogs.
21 Fyndplats (Östra Kärrstorp 47:1)(Kartlagd 1987)
Koordinater: x= 6179344.086, y=1367628.35
Fyndplats för en tunnackig flintyxa, av melerad flinta, 12,5 cm lång, intill 6 cm bred och intill 3 cm tjock På bredsida och nacke krosskador. Slipad. Innehas av inspektor Arthur Einarsson, Bjärsjölagård.
22 Fyndplats (Östra Kärrstorp 48:1)(Kartlagd 1987)
Koordinater: x= 6179441.535, y=1367639.927
Lösfynd. På Bjärsjölagård förvaras en flintspets av ockra flinta, 9,5 cm lång och intill 2.1 cm bred . Innehas av inspektör Arthur Einarsson, Bjärsjölagård. Sannolikt funnen på Bjärsjölagårds egendom.