Bjärsjölagårds erkända sjukkassa (Uppgift saknas när den startade)
Leif Nyström, 2014-12-10. Uppdaterad 2016-04-09.
Allmän historik
Sedan 1955 finns allmän sjukförsäkring som omfattar alla medborgare genom lagen (1947:1) om allmän sjukförsäkring. Försäkringen är obligatorisk. En sjukförsäkringsavgift ska täcka samhällets kostnader för sjukskrivningar. Före detta årtal stod kommunala eller privata sjukassor för ersättningen till den sjuke.
Under slutet av 1800-talet bildades ett antal lokala sjuk- och begravningskassor inom främst arbetarrörelsen. Utbetalningarna från kassorna skedde vid sjukdom samt till begravningskostnader för arbetarna. Genom 1891 års lag om sjukkassor kunde dessa registrera sig och få rättskapacitet. Samtidigt fanns också möjlighet att erhålla statsbidrag. Från 1910 utövade Kommerskollegium tillsyn över kassorna. Genom beslut i riksdagen 1931 skapades erkända sjukkassor. Tanken var att det skulle finnas endast en sjukkassa i varje kommun. Dessa finansierades med statsbidrag, kommunbidrag samt avgifter från medlemmarna.
I Mellersta Skåne 1936-10-21 finns under en artikel om Bjärsjölagård.

Sjukkassan inför barnförsäkringar fr. o. m. nyåret 1937.

    Bland de föreningar, som bedriver sitt arbete i Bjärsjölagård, må även nämnas Ö. Kärrstorps sockens erkända sjukkassa, vilken är av synnerligen stor omfattning. Fr. o. m. den 1 jan. 1937 kommer kassan även att omfatta barnförsäkring. Till kommunalfullmäktige har kassan inlämnat en skrivelse med anhållan om kommunalt bidrag till bestridande av utgifterna för barnförsäkring, vilken utgör kr. 1,20 per medlem och år. Kassan räknar 172 medlemmar.
   Styrelsen utgöres av skomakaremästare Gotth. Sterner, ordf., fabrikör G. O. Alström, kassör, skräddarmästare O, W. Ljunggren, sekr., fröken Z. H. Alström, fru Amanda Mårtensson, smedm. Hugo Molin, byggm. Nils Hansson och handl. Emil Nilsson.
Sjukkassan i Bjärsjölagård
Uppgift saknas om när sjukkassan startade här. Det finns en notering om att sadelmakare Alström på 1940-talet skötte denna i huset där telefonstationen låg. (Änne ej kollat Östra Kärrstorps kommundokumentation).

1950-02-16 hade Skånes erkända centralsjukkassa i Lund uppdragit åt styrelsen i Östra Kärrstorps erkända sjukkassa att kalla styrelserna i Västerstad-Östraby och Öveds erkända sjukkassor till gemensamt sammanträde angående sammanslagning av nämnda kassor till ett lokalsjukkasseområde omfattande den nya storkommunen (Bjärsjölagård). På mötet valdes Hugo Molin till sekreterare så det är troligt att han skötte Östra Kärrstorps sjukkassa. (Läs sammanträdesprotokollet här).
Mötet beslutade bl.a. kassans namn till "Bjärsjölagårds erkända sjukkassa".