Föreningen Bjärsjölagårds Centralbad u.p.a
Leif Nyström, uppdaterad 2009-09-08 (Korrigerad 2013-10-10)
  Alla protokoll, räkningar mm finns sparade alltsedan starten 1944 fram tills badhus-verksamheten upphörde genom likvidation den 1 april 1965. Sista protokollet är årssammanträdet den 1 mars 1965 med Allan Månsson som ordförande och Hugo Molin som sekreterare. Till likvidatorer utsågs Allan Månsson och Hugo Molin och till suppleanter Tage Severinsson och Ruth Svärdh. Till revisorer för likvidationen utsågs Carl Blomgren och Johan Nilsson med suppleanterna Frans Kjellström och Harry Svensson.
Nedan finns utdrag från en del protokoll. Styrelsens sammansättning ges nedan bara från den första valda styrelsen. (Läs här om alla styrelser 1943-1965).
   Bjärsjölagårds Centralbad (bilden från början av1980-talet)
Badhusfrågan i Bjärsjölagård (hämtat ur sparade protokoll)
På ett sammanträde och diskussionsmöte den 11 februari 1943 öppnades inledningen av Torsten Trulsson som hälsade alla välkomna och åberopade betydelsen av varför detta möte hade kommit till, nämligen att diskutera möjligheterna att bilda en badhusförening. Till ordförande valdes enhälligt Sten Oskar Sjöberg och till sekreterare Torsten Trulsson.
Elof Persson föreslog aktieteckning, Håkan Olsson föreslog teckning av andelar samt redogjorde för föreningsbetydelsen och yrkade på att en interimsstyrelse skulle tillsättas. Molins förslag var endast bastubad samt yrkande på tillsättande av interimsstyrelse samt föreslog belägenhet och namn, de senare bordlades tillsvidare.

Det beslöts att bilda bastuförening i Bjärsjölagård i förening U.P.A. Följande personer valdes till interimsstyrelsen: Fru Agda Börjesson, Fru Anna Olsson, Fru Mina Blomgren, Fru Anna Håkansson, Herr Oskar Sjöberg, Herr Hugo Molin, Herr Elof Persson och suppleanterna Herr Torsten Trulsson, Herr C.A. Gustavsson.
Mötet beviljade interimsstyrelsen full handlingsfrihet. Till pressreferent utsågs Håkan Olsson. Såsom sammankalland ledamot valdes Herr Oskar Sjöberg och nästa sammanträde bestämdes till den 23 februari.

På detta möte valdes genom sluten omröstning av 37 röster till styrelse på ett år: Torsten Trulsson, Harry Svensson, Agda Börjesson, Anna Olsson och Oskar Sjöberg. Till suppleanter Hugo Molin, Håkan Olsson och Bror Olsson. Till revisorer Ove Björck och Elof Persson och suppleanter Nils Börjesson och Gottfrid Nilsson.
Mötet beslutade att föreningen namn skall vara Föreningen Bjärsjölagårds Centralbad u.p.a.
Förslag till stadgar upplästes och godkändes (Läs dessa här).
Beslut fattades att blivande kassör och en styrelseledamot ägor teckna föreningens firmanamn. Senare beslöts kassör och ordförande.
  Tomtfrågan
Följande lösningar på tomtfrågan finns angivna i protokollen:
1. 1943-11-19. Föreningen får fritt och för all framtid förfoga över del av Brandkårens tomt och brunn för uppförande av ett badhus mot villkor att centralbadet installerar värmeledning i brandstationen i anslutning till centralbadets värmeanläggning. På årsmötet den 26 mars 1944 avslogs denna lösning. På detta årsmöte beslöts att tecknade andelar skallvara inlösta senast den 1 maj 1944. (Se andelsbeviset här).
2. 1944-03-31. Molins förslag att föreningen skulle arrendera lämplig tomt av den av honom ägda idrottsplatsen ventilerades. Arrendet skulle utgå med räntan och ett tomtpris på 2 kr/m2. Förslaget beslöts föreläggas föreningsmötet. Molin tog tillbaka sitt anbud på nästkommande möte pga han inte ville konkurrera med andra förslag.
3. 1944-03-31. En skrivelse hade inkommit från Syföreningen att de tänkt köpa en tomt av Ove Björck och skänka den till Centralbadet under förutsättning att bastubyggnaden uppfördes där. Samtidigt gav säljaren löfte om att köpa andelar i Centralbadet för hela köpesumman. Styrelsen beslöt att centralbadets byggnadskommitté skulle undersöka tomten. Styrelsen ansåg detta förslag mindre lämpligt pga långt avlopp, svårighet med vallen och vägfrågan. Avlopp och brunn var kostnadsberäknade till 1100 kr.
4. 1944-04-03. Håkan Olsson kom med förslag att tala med bagare Lundgren att inköpa del av honom tillhörig tomt. Ljunggren kallades till mötet och gick med på att sälja den del av tomten (25,5 x 15 m) som låg närmast brandstationen till ett pris av 900 kr. Styrelsen beslöt att tillstyrka detta förslag.
5. 1944-05-04. Köpekontrakt upprättades med bagare Algot Ljunggren som sålt ett område på 385 m2 till ett pris av 900 kr + avsöndringskostnaden. 500 kr betalades vid kontraktets överlämnande.
  Byggnaden
1944-05-11. Beslöts att omedelbart söka byggnadstillstånd och att inlösa tecknade andelar och samtidigt tillåte nyteckning av andelar. (Se här tecknade andelar ).
1944-06-08 skrevs kontrakt för byggnaden med Byggmästare Nils Olssons för 8225 kr.
Kontrakt på El skrevs med Gunnar Persson i Östraby för 795 kr.
Kontraktet på värme-bad och sanitetsanläggning skrevs med bröderna Dahlbergs, Löberöd för 3673 kr.
1944-09-12. söktes en Bastuförestånderska med en lön på 6 kr /baddag.
Badavgiften fastställdes till 60 öre för bastubad, 1 kr för karbad, barn under 15 år halva avgiften, barn under skolåldern fritt tillsammans med målsman.
Öppet tider fredagar, damer 13.00-15.30, herrar 16-19. Lördagar samma tider men herrarna först.
Bränslelicens skulle sökas omedelbart. Beslöts också att söka brandförsäkring för 15000 kr.
1944-10-17. Som Föreståndare anställdes fröken Hilma Mårtensson då hon kunde uppvisa friskintyg utfärdat av läkare. Köpebrev upprättades och överlämnades till bagare Algot Ljunggren varvid resterande köpesumma erlades.
1944-12-17. Problem med utbetalningen av det sökta lånet (hos S.FTF??) beslöts att ta upp ett kortfristigt lån på 8000 kr till 3,5 % ränta hos Jordbruksbanken i Hörby. Sökt bidrag på 2000 kr från Kungliga Pensionsstyrelsen var beviljat.
Tecknade och betalda andelar enligt kassaboken uppgick till 366 st. dvs 3660 kr ( 137 personer). Enligt en annan förteckning var andelarna 390 och antalet olika personer 156.
Öriga bidrag enlig kassaboken: Syföreningen 500 kr. Nettot från fester 808,54 kr.
Annat 94 kr.
Till förste provinsialläkaren i Malmöhus län ställdes en skrivelse med hemställan att föreningens badinrättning ställes under dennes inspektion.
  Annat
1945-01-25. Skolstyrelsen beslöt att skolbaden tills vidare skulle företagas endast en gång i månaden och då förlagda till fredagar och lördagar mellan klockan 12 och 14.
Dessa dagar framflyttas då badtiderna för vuxna till 14.30-16.30 för damer och för herrar 17-19. Baddagar då inte skolbad förekommer utsträckes tiderna till 13-15.30 och 16.30-19.30 varvid barn upp till 14 år har tillträde endast de sista 45 minuterna.
Beslöts även att höja badavgiften till 75 öre för vuxna och 40 öre för barn.

Pensionsstyrelsen hade i en skrivelse anhållit om varför skolbaden inskränkts till endast en gång i månaden och icke var 14:e dag enligt kommunens ingångna ansvars-förbindelser.
1945-02-18.
Föreningen begärde ett extra skolstyrelsemöte för att ordna skolbaden enligt Pensionsstyrelsens krav och kommunfullmäktiges borgen och ansvarsförbindelse.
1945-03-25. Skolstyrelsens beslut blev bad två gånger i månaden men önskade fördela barnen så att skolbad förekommer varje vecka. Fr.o.m. den 6:e april blir då badtiderna för damer fredagar kl. 15-19.30 och för herrar lördagar 15-19.30.
1945-04-08. Årsmöte. Bjärsjölagårds idrottsförening hade anhållit om tillgång till duscharna efter varje match vilket mötet biföll under villkor att BIF ansvarar för ordningen och betalar baderskan.
Förslag om öppethållande även under sommaren beslöts försöksvis med att hålla bastun öppen varje lördag.
1945-05-25. Nya öppettider fr.o.m. den 9 september, damer fredagar 15.30-19.30, herrar lördagar 15.30-19.30.
Baderskan Hilma Nilsson hade sagt upp sig och ny baderska blir Edit Persson för en lön på 7,50 kr per baddag.
1947-11-04. P.g.a. minskade tillgångar på Bränsle och Vatten samt på Elransonering beslöts att endast hålla badet öppet på lördagar för herrar mellan 15.15-17.15 och för damer 17.30-19.00. Ordförande fick i uppdrag att meddela skolorna de nya badtiderna. Det framgår inte av protokollen när man återgick till tidigare tider.
1951-08-27. Badförestånderska Edit Persson hade sagt upp sig den 11/7. Styrelsen godkände fru Kjellström den 27/8 som ny badförestånderska.
Det finns naturligtvis mycket mer att berätta men här tas nu bara upp turerna kring Centralbadets upphörande.
  Föreningens upphörande
  1959-01-20. Diskussion inleddes i frågan om bastuföreningens eventuella trädande i likvidation pga den dåliga badfrekvensen. Det beslöts att föreningen skall fortsätta som hittills men att bastun endast är öppen varannan vecka.
1960-01-25. Det finns en notering om att Fru Jönsson är baderska och att avlöningen är 25 kr per baddag. 1962 är Mina Persson baderska. Hon sade upp sig 1963-01-07.
1964-08-12. Beslöts att föreningen skall träda i likvidation.
1964-08-24. Extra sammanträde. Ordföranden orienterade de närvarande om anledningen till likvidationen; badfrekvensen har gått ned de senaste åren, anslag måste begäras från kommunen varje år. Beslöts genom votering att kommunen skulle erbjudas fastigheten och inventarierna som motsvarar medlemmarnas insatser, nämligen 3900 kr + 200 kr till administration.
1964-11-27. Kommunen ansåg sig ej kunna antaga föreningens förslag.
1962-12-10. Förslag från idrottsföreningen om att eventuellt överta driften.
1964-12-16. Möte med andelsägarna. Mötet beslöt enhälligt att överlåta fastighet, inventarier och övriga tillgångar till Bjärsjölagårds kommun utan vederlag. Dock att badanläggningen användes med föreningens syfte i enlighet med §17 i stadgarna ( hur en avveckling skall utföras) samt att föreningen skall träda i likvidation.
1965-03-01. Årsmöte som konfirmerade andelsägarnas möte angående överlåtelse av föreningen. Överlåtelsen är avsedd att äga rum 1965-04-01 och att föreningen går i likvidation.
Härefter finns inga mer protokoll skrivna för Föreningen Bjärsjölagårds Centralbad u.p.a.
  Övriga handlingar om Föreningens upphörande
1965-07-14. Hugo Molin och Allan Månsson meddelade brevledes kommunalordförande i Bjärsjölagårds kommun att Föreningen Bjärsjölagårds Centralbad trätt i likvidation och upphört med bedrivande av badinrättning fr.o.m. 1965-07-01.
1965-10-15. Brev från Hugo Molin till Färs Domsagas Häradsrätt att okända borgenärer inte finns och att kända borgenärer är andelsägarna som förverkat sin rätt genom beslut som framgår av §4 i protokollet från 1964-12-16 (se datumet ovan).
1966-07-14. Utdrag av Bouppteckningsprotokoll, Offentlig stämning. Pga föreningens likvidation kallas okända borgenärer att senast 1967-01-23  uppge sina fordringar muntligt eller skriftligt, då 10-årig preskription gäller.
1967-01-27. Färs häradsrätt skriver att det inte under anslagstiden anmälts någon fordran hos Föreningen Bjärsjölagårds Centralbad u.p.a. i likvidation.
Härefter finns inget skrivet förrän 1982 då alla trodde att föreningen gått i likvidation och övertagits av kommunen men det saknades ett gåvobrev. Inte heller hade det kommit in någon slutredovisning till Länsstyrelsen trots upprepade påstötningar.
1982-05-24. Vid sammanträde med Föreningen Bjärsjölagårds Centralbad beslöts att till Bjärsjölagårds Brandkårs Kamratföreningen skänka fastigheten Bjärsjölagård 1:106 (Badhuset) med samtliga inventarier.
1982-10-08. Söker Sjöbo kommun lagfart på Bjärsjölagård 1:106 (badhuset) erhållit genom gåvobrev 1982-10-07, upprättad 17 år för sent av andelsägarna enligt 1964 års beslut. (Läs gåvobrevet). Det tidigare utfärdade gåvobrevet till Brandkåren gäller inte då det inte är i enlighet med protokollen från 1964.
Det finns ett förslag till brev till Sjöbo kommun från Föreningen som i princip upprepar vad som sagts ovan utom att det också finns inteckningar på fastigheten. Brevet är inte undertecknat eller daterat, kanske inte ens skickat.