Något mer om BIF (finns kanske ej med i Jubileumsskriften 1931-1971)
Leif Nyström, 2016-04-09
Även Bjärsjölagård har hamnat på tipskupongen i mitten på 1960-talet.
 Intervju 1936 med en av Bjärsjölagårdsidrottens förgrundsfigur smedmästare Hugo Molin.  

Svartvit skiss i Expressen, färglagd av Leif Nyström.

Han berättar att idrottsföreningen bildades på initiativ av honom den 9 maj 1931. Till ordförande utsågs skomakarmästare. Gotthard Sterner,
till v. ordförande stationskarl Johan Andersson,
till kassör smedmästare Hugo Molin,
till sekreterare bokhållare Elof Persson,
till v. sekreterare handlande Åke Trulsson,
till övriga styrelseledamöter skräddarmästare Herman Andersson
och köpman Benoni Nilsson.
(Verksamheten skulle bestå av fotboll, allmän idrott, gymnastik och cykelsport. Se nedan förslag till idrottsplatsens utförande.)
Den 13 april 1931 inköpte smedmästare Molin för idrottsföreningens räkning och köpman Benoni Nilsson för Bjärsjölagårds frivilliga brandkårs del gemensamt den tomt, som nu utgör idrottsplats och på vilken även brandkåren har låtit bygga brandstationen.
Den 11 okt. 1932 bildades Föreningen Bjärsjölagårds idrottsplats på initiativ av honom. Styrelsen för denna fick följande sammansättning:
till ordförande handlande Herman Andersson,
till v. ordförande stationsförman Johan Stenberg,
till sekreterare skomakaremästare Gotthard Sterner,
till kassör smedmästare Hugo Molin,
till styrelseledamöter köpman Benoni Nilsson, stationsinspektor P. G. Sjögren, och snickaremästare Nils Olsson. 
Styrelsen tecknade borgen för ett lån på 3000 kr. Idrottsplatsföreningen hyr sålunda ut idrottsplanen till idrottsföreningen mot för närvarande 175 kr. pr år, vilket är billigt jämfört med platsens läge mitt i samhället.
Idrottsplatsen har i sommar inspekterats av bl. a. disponent Tore Svensson Landskrona, såsom ombud för Svenska idrottsföreningarnas riksförbund för erhållande av anslag av tipsmedel. 
Planen för Bjärsjölagårds IF, den nya föreningen som startades 1931. Nere till vänster är Brandstationen inlagd. Förutom fotbollsplanen finns en tennisbana samt för fri idrott en 100 meters bana, kulring och diskusring, stav- längd- trestegs- och höjdhoppsbana samt på fotbollsplanen spjutkastning. Endast Brandstationen med brunn och fotbollsplanen anlades. Banor för övriga aktiviteter blev inte genomförda.

Bjärsjölagårds IF

Några episoder från 1930-talet

Brev till Skånes Fotbollsförbund den 27 september 1936

Angående eder skrivelse av den 23 dennes får vi härmed anföra följande:

Det uppgives av domaren att endast fyra spelare voro närvarande vid matchens början vi vore dock fem, dessa voro John Nilsson, Hugo Nyström, Börje Jacobsson, Erik Jönsson och Erik Johansson, vilka samtliga avreste med tåg från Bjär-gård kl 8:49. Samtidigt körde traficchaför Karl Persson med följande spelare, Sigfrid Nilsson, Erik Persson, Erik Brandberg, Karl Roos, N Holmgren till Eslöv över Hörby för att hämta spelaren Hugo Nilsson vilken har sitt arbete där.

Vid Hörby radiostation punkterade vi en ring vilken chaufören ovillkorligen ville ha lagad i Hörby, tidsförlusten blev cirka en halv timma, uppgiftens riktighet bestyrkes enligt medsända intyg. Vi erinra också att vi ej kunna begära våra spelare här på landsbygden skall inställa sig t. ex. en ½ timma tidigare än tvunget är för resa till en fotbollsmatch, i synnerhet som matchen skulle spelas kl 10 fm då vi ha flera spelare som måste arbeta och tidigast kan bli fria kl 8:30 fm.

Eslövs AIF anser tydligen oss inte hava berättigande till vare sig fotboll eller annan idrott som tydligt framgår av deras sätt att emottaga oss. De begärde att vi skulle skriva under på att poängen skulle tillfalla dem oavsett matchens utgång, vilket vi ej kunde acceptera.

Eslöv AIF visade härigenom att tiden ej spelade så stor roll, huvudsaken var att få poängen räddade! Eftersom vi antagligen var det starkaste laget vilket hänvisar till referaten i tidningen Mellersta Skåne Fredagen den 18 och lördagen den 19 skrivna av Eslöv. Härigenom åsidosattes sporten alldeles av Eslövs A. I. F. Vi här har väntat på lag i över 45 min. och dock spelat om poängen fast vi vetat att det skulle bli förlust. Vi önska spela mot Eslövs AIF om poängen såvida detta inte medför ytterligare kostnader för oss.

Eslövs AIF handlingssätt var ett hårt slag mot oss, vi arbeta ivrigt för föreningens bästa och anhålla därför vördsammast att Skånes Fotbollsförbund noga överväger denna mot oss riktade anmälan.

Brev till styrelsen för Bjärsjölagårds idrottsförening den 6 augusti 1935

Från Sigfrid Persson, lagledare för A-laget.

Som lagledare för Bjärsjölagårds idrottsförenings A:lag är det min skyldighet enligt mötesbeslut att till styrelsen för Bjärsjölagårds idrottsförening rapportera att medlemmen Karl Erik Brandberg vägrat deltaga i fotbollsmatch i Lövestad Söndagen den 4 augusti 1935. Karl Erik Brandberg kan omöjligt ha giltigt skäl för sitt handlingssätt enär han deltog i en fotbollsmatch i Harlösa för Öveds idrottsförening ovannämnda dag. För att få någon rätsida på alla de svårigheter en lagledare i Bjärsjölagårds idrottsförening är utsatt för ber jag styrelsen att vidtaga åtgärder och straffa dylika medlemmars till oförskämdhet bedrivna trafik.

(Brevet kommenteras av ordföranden: Brandberg har muntligen hos mig begärt sitt utträde ur föreningen) 

Brev från Lunnarps Idrottsförening den 9 augusti 1936

Då Bjärsjölagårds Idrottsförening icke infann sig å Lunnarps Idrottsplats söndagen den 6 aug 1936 bröto de den mellan Bjärsjölagårds I. F. och Lunnarps I. F. överenskomna matchen och då vi har söndagarna bestämda för matcher långt framåt kan vi icke taga returmatch. Önskar vi i reseersättning erhålla 25 kr, domararvode till Otto Ekblad Sjöbo 11,70 kr, affischering 2 kr för planens iordningsställande 2 kr. Vi väntar svar inom en vecka.

Hans Sigvard Molin 2009-01-04

Fester arrangerade av Bjärsjölagårds Idrottsförening på 1950-talet
(Klicka på bilden för att se den förstorad)
Sånger som kanske sjöngs på ovanstående fester
(Klicka på bilden för att se den förstorad)