Bjärsjölagård ca 1920-1930 (Pågår ej klar)

Leif Nyström, uppdaterad 2010-10-20 (Ny. Inlagd på hemsidan 2011-07-21). 2016-06-14 mindre ändringar inlagda.
  Bjärsjölagård har funnits som samhälle sedan järnvägen startade i december 1865 mellan Ystad och Bjärsjölagård, till Eslöv från 1866-05-01.
Det har inte varit någon byggnation inom samhället förrän efter 1923 då det kom en ny ägare till Bjärsjölagårds slott. Den tidigare ägaren vägrade att stycka av och sälja tomter. Däremot byggde han själv två hus, ett strax norr om järnvägen (1865) och ett strax söder om järnvägen (1867). Dessa hyrdes sedan ut till handlare. ("Textilboden" och "Blomgrens" på 1950-talet).

Husen i Bjärsjölagårds samhälle 1923 var endast de vid 1, 2, 3, och 4 samt 18 som var järnvägsområdet. Övriga hus tillhörde Bjärröd.
Blå text under respektive anger ägaren. I Bjerröd ägde dessa i regel också en del i Bjärröds mosskifte.
För vissa av husen finns ägaruppgifter fram till ca 1990.
F.n. finns endast lättåtkomliga uppgifter (via datorn) nerskrivna.
1921 började slottets ägare Greve Fredrik Bonde sälja av tomter till enskilda köpare.
1923-06-12 sålde han resten av tomterna till Victor Vickhoff Stockholm. Tomterna finns markerade på kartan nedan med tomtnumren. Vickhoff sålde i sin tur vidare till intresserade köpare som i sin tur kan ha sålt tomterna vidare till andra. Nedan redovisas försålda tomter samt husen som byggdes på tomterna.
Husen är inte ursprungshusen utan fotona är tagna senare d.v.s. husen kan ha ändrats , modifierats etc.
  Karta som visar tomtavstyckningen 1921-1924 inom Bjärsjölagårds Gårds ägor.
För att kunna se bättre så gå till Lantmäteriet, Historiska Kartor, Sjöbo, Bjärsjölagård, 12-ÖKÄ-169.
Husen i Bjärsjölagård 1923 var endast de som är markerade, 1-4, med blåa siffror övre bilden. Nedan märkta 1A-4A. Övriga hus som syns med rödaktig bakgrund tillhörde Järnvägsbolaget.
1A. Husen i korsningen.

Huset mitt i korsningen byggdes före 1875 men efter 1851 när dåvarande hus revs. Var under en tid gårdssmedja under Bjärsjölagård. Smedjan brann ned 1938.
De två husen längs med Brunnslövsvägen byggdes samtidigt, de fanns inte 1851 och 1865 men 1875.
Sista huset längs Bjärsjölagårdsvägen fanns inte 1875, byggår f.n. okänt finns dock med på en karta från 1915.
  2A. Huset norr om järnvägen, "Textilboden" på 1950-talet

Huset byggdes 1865 av Kammarherre Adolf August von Bülow som hyrde ut till olika affärsidkare. Se vidare under Affärer. Förändringar har även skett till höger om Bjärsjölagårdsvägen. 1865 var inte huset inritat, det höll säkert på att byggas. Notera att vid vägen mot Brunnslöv finns samma hus kvar som på kartan under punkt 1.
  3A. Huset söder om järnvägen, "Blomgrens" på 1950-talet

Huset byggdes 1867 av Kammarherre Adolf August von Bülow som hyrde ut till olika affärsidkare. Se vidare under Affärer.
Ägare 1915: Benoni Nilsson som här öppnade ett ölkafe. Den 20 augusti 1915 köpte han fastigheten av ägarinnan Fru Lagoni på Bjärsjölagårds slott. Tomten 50 m (längs järnvägen) x 41 m.
  4A. Huset mitt emot "Textilboden"
Se kartan till vänster och mitten under punkt 2 ovan. 1875 låg huset i nord-sydlig riktning, 1923 i öst-västlig riktning. PÅ en karta från 1910  ligger huset fortfarande i nord-sydlig riktning.
Köptes av Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolag inklusive huset 1924, se under punkt 12 nedan.
Här startade senare Lars Persson Vollsjötofflor. Årtal inte känt.
Huset troligen byggt samtidigt som husen norr om järnvägen 1865, revs 19xx då ett nytt hus byggdes.

  Tomtförsäljningen
Här nedan registreras när tomterna köptes. Om det fanns hus på tomten så ingick de alltid i köpet. När huset byggdes har ännu inte tagits fram. Ibland visade det sig att tomterna var köpta redan innan 1923/24 dvs då Lantmäteriets karta är ifrån. Detaljkartorna nedan är från avstyckningen av tomterna  och medföljde köpet vid angivet försäljningsdatum.
Foton har hämtats från olika håll inom www.leinys.se , hus märkta 1982 är tagna av Greta Roos. Suddiga husbilder är uppförstorade från vykort (flygfoton).

1.   Bjärsjölagård 145 ( r = köpt av Grosshandlare Olof Björck 1924-07-07 inkl. husen. Säljare V.Vickhoff)
 
Timmergården, som låg bakom nedre "E"-et byggdes 1921-23. Kvarnen byggdes 1940, huset på bilden 1952. Silon, höga huset på färgbilden sägs ha byggts 1948 men byggdes mellan 1952 och 1958 enligt flygbilderna.

2.   Bjärsjölagård 157 (  ea = köpt av Nils Roos 1923-09-24 inkl. huset. Säljare V.Vickhoff.
 
Stathus under Bjärsjölagård, finns med på en karta från 1875. Se även punkt 1A. Billing med familj bodde här när Maria och Nils Roos köpte huset 1922. Köpt av Anna Olsson 1960.
Andra boende: Mats Helmesjö, Sonja och Bertil Andersson, Tova och Axel Cavelli-Björkman 1991.

3.   Bjärsjölagård 158 ( eb = köpt av smeden Anders Nilsson 1923-07-06 inkl.husen. Säljare V.Vickhoff)
 
Var under en tid Gårdssmedja under Bjärsjölagård, Vilhelm Johansson.
Köptes av Roslunds Hovslageri, smedjan brann ner 1938, senare av Gunni och Sigfrid Nilsson som bedrev lastbilsåkeri. 

4.   Bjärsjölagård 167 ( e = köpt av Wilhelm Larsson och Axel Nilsson 1925-11-03. Säljare V.Vickhoff)
 
  Halva huset köptes 1925 av Ester och Wilhelm Larsson andra halvan av Annie och Axel Nilsson

5.   Bjärsjölagård 171 (a = köpt av Fröken Martha Ekelund 1926-11-11. Säljare Olof Björck Vollsjö.)
 
Cykel, radio, TV-affären i Bjärsjölagård ca 1940-1989.

6.   Bjärsjölagård 163 (b = köpt av Mjölnare Oskar Johansson Rönås Kvarn 1925-02-04. Säljare V.Vickhoff).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Övre huset byggt 1925 av Oskar Johansson liksom lokalföreningen som revs 1992. Båda byggnaderna låg på b.

7.   Bjärsjölagård 165 (b = köpt av Jöns Sköld Rönås 1925-06-05. Säljare V.Vickhoff.)
 
Huset byggdes 1938 av Mjölnare Johansson.

8.   Bjärsjölagård 162 (a = köpt av Byggmästare Nils Nilsson Rönås 1925-01-14. Säljare V.Vickhoff.)
  Denna tomt 66 m längs vägen har senare delats upp i tre tomter, den närmast b på 900 m2 ca 18 m längs vägen, den andra 28,9 m längs vägen ocgden tredje 18,25 m längs vägen. Alla tre ca 51,5 m åt andra hållet.
Indelningen blev:
Bjärsjölagård 168
Bjärsjölagård 1xx
Bjärsjölagård 172

9.   Bjärsjölagård 168 (a1 = köpt av Alfred Magnusson Alestad 1925-06-02. Säljare Nils Nilsson (Se punkt 8).
 

Huset byggdes av Gunnar Persson 1932. Inte kollat när tomten köptes från Alfred Magnusson. Tomten av-söndrades 1926-08-17.

10. Bjärsjölagård 1xx (. Säljare Nils Nilsson (Se punkt 8).
 
Huset byggdes av Byggmästare Nils Nilsson (osäkert årtal, troligen runt 1930)
Fastigheten på gården lär ha byggs 1921 (uppgifter saknas).

11. Bjärsjölagård 172 (a2 = köpt av Lars Persson Bjärsjölagård 1927-12-20. Säljare Nils Nilsson (Se pkt 8).
 
Bilden från ett vykort. Huset byggt av Ekelund ??? (Måste kollas).

12. Bjärsjölagård 159 (ec = köpt av Eslöv-Ystad Järnvägs AB 1924-01-25. Säljare V.Vickhoff.)
 

 

 

 

 

 

 


Huset ingick i köpet. Oklart hur det var med huset som skymtar till höger, Olof Björcks kontor mm. Det finns en notis att detta hus byggdes 1913 av Björck. Detta är inte kontrollerat. Det borde i så fall finnas med på kartan ovan.


13. Bjärsjölagård 166 (d = köpt av kamrer Nils Börjesson 1925-08-17. Alla byggnaderna ingår i köpet. Säljare V.Vickhoff.)

 

 

 

 

 

 

Se ovan, Huset norr om järnvägen byggt 1865. Detta hus revs 1991.


  Tomterna och huset 1921 söder om järnvägen

14. Bjärsjölagård 14 (Område 14 inkl. byggnader köptes av Benoni Nilsson 1915-08-20. Säljare Fr. Lagoni)
Bjärsjölagård 17 (a = köpt av Benoni Nilsson 1920-09-30.  Säljare Fredrik Bonde.)

  
Chauffören Carl Einar Blomgren och Vilhelmina Åkesson öppnade ett bageri, café och mjölkaffär 1928. 1943 stod ett nytt bageri färdigt. Tidigare fanns här ett garage där Blomgren laddade batterier och där brandkåren förvarade sin utrustning. Troligen det lilla huset på övre vänstra kartan.

15. Bjärsjölagård 108 (a = köpt av Landfiskal C, G Sjöström Rönås 3/10 1921. Säljare Fredrik Bonde.)
Den 10/10 1921 överlät Sjöström köpehandlingen på säljaren Fredrik Bonde. (Köpet upphävdes.)

16. Bjärsjölagård 109 (y = köpt av skräddarmästaren Johan Nilsson Vollsjö 17/10 1921. Säljare Fredrik Bonde.)
      1930-talet. Till vänster hade Wallström affär (se rad 17).


17. Bjärsjölagård 110 (a3 = köpt av fröken Frida Jönsson Brunnslöv  17/10 1921. Säljare Fredrik Bonde.)


Ovan framsidan av huset 1982

18. Bjärsjölagård 111 (a2  = köpt av sadelmakare Paul Sigfrid Wallström Karlskrona 17/10 1921. Säljare Fredrik Bonde.)


Huset som järnhandel 1982 (Lades ner samma år).
Till vänster del av vykort från 1930-talet.
Wallström hade tapetserarverkstad i byggnaden på gården. Mellan den 1 mars 1927 och sep. 1928 fanns ett bageri  i samma byggnad samt en affär i gathuset (W. Åkesson). Före järnaffären hade Alma Andersson en manufakturaffär i gathuset.
Lite otydligt bakom husen till vänster syns bangården med ett antal spår.

19. Bjärsjölagård 112 (y = köpt av stationsskrivare Hjalmar Persson 15/6 1922. Säljare Fredrik Bonde.)

Tomten köpt i oktober 1921. Lagfart datum ovan. Huset från ett vykort från 1925 till 1928.
Huset bakom är 122.  

20. Bjärsjölagård 113 (aa = köpt av byggmästare Nils Andersson Vollsjö 15/6 1922 . Säljare Fredrik Bonde.)

 Huset byggdes 1943.
 Café Centrum från 1943 till 1985.

21. Bjärsjölagård 114 (ad = köpt av murare Nils Roos och Herbin Roos från Bjersjölagård och Ahlestad  15/6 1922. Säljare Fredrik Bonde.)

22. Bjärsjölagård 115 (ba = köpt av Skräddarmästare Herman Andersson Brunnslöv 8/5 1922. Säljare Fredrik Bonde.)

Huset fram- och bakifrån 1931.

23. Bjärsjölagård 116 (bb = köpt av Handlaren August Bjerkén  23/5 1922. Säljare Fredrik Bonde.)

A. Bjerkén och systern Cicilia framför huset.

24. Bjärsjölagård 117 ( l = köpt av Fru Elna Jönsson Löderup 6/6 1922. Säljare Fredrik Bonde.)

Här finns ett förbihåll i köpekontraktet "Av köpeskillingen har denna dag inbetalts kronor tvåhundra (200) och skall resten erläggas när tomtkartan väster om landsvägen blivit slutsåld."
Tomten blev aldrig bebyggd förrän senare. Osäkert om det då är samma avstyckning det gäller.
 Vid tomtavstyckningen 1921-1924 blev inte alla tomter i detta område väster om landsvägen sålda.

Tomten norr om l samt båda tomterna till höger om l köptes 1928 av Per Mårtensson. Se punkt 41.


25. Bjärsjölagård 118 ( pq = köpt av Byggmästare A.H. Håkansson Västerstad 3/6 1922 . Säljare Fredrik Bonde.)

Överst 1936, underst 1959.

26. Bjärsjölagård 119 (t = köpt av Byggmästare Gottfrid Nilsson Sniberup 15/6 1922 . Säljare Fredrik Bonde.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Huset byggt 1923 av Gottfrid Nilsson som startade möbelaffär och tapetserarverkstad. Huset överst
från 1936 med möbelmagasinet som brann ned 1982.  Notera gavelingången till vänster. Till höger huset 1982.


27. Bjärsjölagård 120 (v = köpt av Skräddaren A. Frick Rönås  6/6 1922. Säljare Fredrik Bonde.)

Överst, från flygfoto 1958.
Underst från 1982
Huset byggt 1937.

28. Bjärsjölagård 121 (ac = köpt av Byggmästare och Vagnmakare Anders Persson Sjögren Pärup 27/5 1922. Säljare Fredrik Bonde.)

Huset överst 1958, nederst 1982

29. Bjärsjölagård 122 (u = köpt av Lantbrukare Johan Åkesson Rönås 11/8 1922. Säljare Fredrik Bonde.)

Huset till vänster visar hela anläggningen 1958. Överst är gathuset 1982 som var affär och bostad.
Viktor Åkesson startade här slakteri, huset längst till vänster och köttaffär i huset ovan till höger.
I den igenmurade hörningången hade P. Trulsson kemikalie och Speceriaffär innan han öppnade i egen fastighet (se under punkt 9). Huset byggt 1924.

30. Bjärsjölagård 123(ab = köpt Fru Anna Larsson Sjöbo 30/9 1922. Säljare Fredrik Bonde.)
Del av flygfoto 1958.

Huset 1982.
Huset byggt 1929/30.

31.

Bjärsjölagård 124 (ae = köpt av Lantbrukare Nils Månsson Västerstad 18/8 1922. Säljare Fredrik Bonde.)

Huset ca 1940. Byggt 1923 av Herbin Roos till Nils Månsson.


32. Bjärsjölagård 125  ( b = köpt av Handlare Carl Andersson Löberöd 1/3 1923. Säljare Fredrik Bonde.)

Till vänster 1958, till höger 1982. Nedan flygfoto 1936. Byggt 1923

33. Bjärsjölagård 126   ( å = köpt av Kvarnägare Nils Larsson Oderup 13/1 1923. Säljare Fredrik Bonde.)

Till vänster huset 1982, till höger del av huset 1933.
Huset som ligger mitt emot brandstationen är byggt
1931 av byggmästare Herbin Roos, ägare Elof Persson.
 

34. Bjärsjölagård 127   ( äö = köpt av Lantbrukare Nils Månsson Orås 9/2 1923. Säljare Fredrik Bonde.) 

 

Huset 1982. Till höger från flygfoto 1958 (vykort).
Huset byggt 1939 av byggmästare Nils Olsson.
Nils hustru Maria lät bygga huset.


35. Bjärsjölagård 128   ( d = köpt av Lantbruk. Ferdinand Johansson Hjärås 23/1 1923. Säljare F. Bonde.)

Överst flygfoto (vykort) 1958.
Underst till vänster 1955, till höger 1982.

36. Bjärsjölagård 129   (z = köpt av Elektriker Gunnar Persson Östraby 17/12 1922.. Säljare Fredrik Bonde.)

Huset från vykort 1946. Byggår 1939.

37. Bjärsjölagård 130   (c = köpt av Ola Johansson Vollsjö torg 18/6 1923. Säljare Fredrik Bonde.)

Huset från vykort 1958. Byggår 1920-talet.

38. Bjärsjölagård 131   ( 2a = köpt av Elektriker Johan Olsson 3/10 1923. Säljare Fredrik Bonde.)

Huset från vykort 19xx. Byggt 19xx.

39. Bjärsjölagård 132   (1a = köpt av Byggmästaren Anton Ohlsson Östra Ströö 3/4 1923 . Säljare F.Bonde.)

Hotellet (vita huset) från vykort 1935. Byggt 1924.

40. Bjärsjölagård 133   (x = köpt av Målarmästare Karl Otto Nordström 18/7 1923 . Säljare V. Vickhoff.)

 

 


Till vänster från vykort 1935. Överst från vykort 1958.


41. Bjärsjölagård 181   ( a = köpt av Per Mårtensson 27/9 1927. Säljare Fredrik Bonde.)

 

 

 

Överst från vykort 1935. Till vänster vykort 1946.


42. Bjärsjölagård 135   ( = köpt av. Säljare Fredrik Bonde.)