Bjärsjölagård - ca 1750-1830 (Bjerröd)
Leif Nyström, 2009-10-10 (Uppdaterad 2013-05-11 med nya kartdelar, rättad, mm.) 2014-12-08 mindre korrigeringar. 2016-04-20, korr. storlek och värde, mm.
Bjärsjölagård fanns inte som samhälle förrän järnvägen drogs fram mellan Ystad och Bjärsjölagård 1865, Följande år öppnades också järnvägen fram till Eslöv.
Däremot fanns Bjersjölagårds Gård med olika varianter på namnet (se under historik och ortsnamn).
 
Bjärsjölagård förr, med omgivningar, måste hämta sin information, om tex vilka hus det fanns på området, från följande äldre kartor:
 - Bjerröd 1768
 - Bjerröd 1830 Laga Skifte
 - Bjersjöladugård 1831 Ägorna till säteriet
 - Brunslövs by 1839 Laga Skifte
 - Tjärby1758 Åkerdelning
 - Rönås 1826 Laga Skifte 1
 - Östraby 1774 Storskifte 1
Se nedan. Vissa delar inlagda
Se nedan
Berörda delar ej inlagda
Berörda delar ej inlagda
Berörda delar ej inlagda
Berörda delar ej inlagda
Berörda delar ej inlagda

Bjerröd 1768-1830
Kartan över ”Laga Skifte” baseras på en karta ritad 1768 av Rubens. De hus som fanns vid denna tidpunkt är inritade på kartan. Vid laga skifte 1830 ritades inga hus in på kartan men husen finns angivna med status och som ”tomt mm” om de byggts efter 1768 men före 1830.
Kontroll med kyrkoboken, Husförhör 1830-31, som stämmer med nedan angivna personer.

Kartan är inte utlagd i sin helhet då numreringen på ägorna inte går att läsa pga kartans storlek. Informationen nedan är hämtad från Lantmäteriets akt ”12-ÖKÄ-16 Bjärröd 1830”.
Denna visar vem som brukade ägorna samt husens status 1830. Dessutom redovisas vilka hus som var byggda före 1768.
(Klicka här). Karta Bjärröds by 1768(-1829) och Bjärröds by 1830 efter Laga Skifte.

Några förklaringar till kartan:
 - Åbo = Hade ärftlig besittningsrätt av godsets jord eller annans jord.
 - Passabel = Som kan få passera, som någorlunda går an.
 - Mantal = Ett tal som anger egendomens skattekraft eller arrende som gården skulle prestera.
 - Rusthålll = Att hålla häst och karl med rustning för att åtnjuta statsunderstöd.
                    Var antingen krono (ägdes av staten) eller skatte (att betala skatt) rusthåll.
 - Binningar = Avstånd mellan två lodräta stockar i korsvirkeshus. Värdering som översatts till
                     Riksdaler för de som måste flytta ut.

Rad Bjerröd Sammanställning över hus och ägor
1 Nr 12 ½ mantal som brukas under  Bjärsjölagårds Gård (Skatte Rusthåll)
Inga byggnader finns på ägorna. Huset hade redan demonterats i avvaktan på Laga Skifte. Storlek 45 binningar, värde 360 Rd, 8 Rd/binning.
Har utflyttningsskyldighet till ägorna nedan.

Ägor:  Äng nr 11-16.
            Odlingsmark nr 82-100, 1011/2, 102, 1021/2, 103, 104, 1041/2, 105.
2 Nr 22 1/8 mantal Åboen Anders Jönsson (Skatte Rusthåll).
Har stugulängan i gott stånd och en uthuslänga i passabelt stånd. (Ej värderat).
Har tvenne trädgårdar med många frukt och vilda träd.
Husen, byggda efter 1768, ligger på äga nr 228. Behöver ej flytta.
På kartan till höger, 1768 Bjärröd Nr 2.

Ägor:  Åker nr 224, 225.
           Äng nr 217, 223, 229, 230.
           Gatumark nr 227, 231
3 Nr 23 1/16 mantal Åboen Hans Olsson (Skatte Rusthåll).
Har en stugulänga i passabelt stånd och en uthuslänga även passabel. (10 Binningar, värde 60 Rd, 6 Rd/binning)
Husen, byggda efter 1768, ligger på äga Bjärröd Nr 2 gamla kartan 1768.
Har utflyttningsskyldighet till ägorna nedan, befintliga hus flyttas dit.
Huset byggdes vid krysset.

Ägor:  Odlingsmark nr 144-146, 150-154.  
4 Nr 24 1/16 mantal Åboen Eskil Andersson (Skatte Rusthåll).
Har stugulängan i dåligt skick lika med uthuslängorna (östra och västra) och har ingen hage.  (32 Binningar, värde 201 Rd, 6,7 Rd/binning)
Husen, byggda efter 1768, ligger på äga Bjärröd Nr 2, gamla kartan 1768.
Enligt kyrkboken flyttade Eskil med hustrun till Bjärred Nr 6 som undantagsman 1830 där dottern Eljena var gift med Måns Andersson.
Har utflyttningsskyldighet till ägorna nedan, befintliga hus flyttas dit.
Huset byggdes på äga 126.(Huset 1916 inritat).
Det var Anders Jönsson som tog över ägorna, han bodde redan på Bjärröd Nr 2. Flyttade till Bjärröd Nr 4, 1841, dog 1842-09-11.

Ägor: Åker nr 219, 220,
          Äng nr 217, 218
          Odlingsmark nr 219-221, 130, 131, 124, 126, 128.
5 Nr 32 1/8 mantal Åboen Anders Nilsson (Krono Skatte Rusthåll)
Har stugulängorna i gott stånd lika med övriga uthuslängor. (Ej värderat).
Tvenne hagar men mycken plantering av frukt vilda träd.
Husen, byggda efter 1768, ligger på äga nr 20. Behöver ej flytta.

Ägor: Äng nr 16, 17, 18, 19, 21 43.
6 Nr 33 1/8 mantal Åboen Per Persson(Skatte Rusthåll).
Har stugulängorna i gott stånd lika med övriga uthuslängor. (Ej värderat).
Tvenne hagar men mycken plantering av frukt vilda träd.
Husen, byggda efter 1768, ligger på äga nr 20. Behöver ej flytta.

Ägor: Äng nr 16, 17, 18, 22, 25, 43.
Se karta under punkt 5.
7 Nr 34 1/8 mantal Åboen Per Andersson (Skatte Rusthåll).
Har stugulängan med övriga husen i dåligt stånd, har ingen plantering.(25 Binningar, värde 125 Rd, 5 Rd/binning)
Husen, byggda före 1768, ligger på äga nr 116. På kartan från 1768 är det en vinkel på huset mot 116. Storlek 25 binningar, värde 5 Rd/binning.
Har utflyttningsskyldighet till ägorna nedan.

Ägor:  Äng nr 217.
         Odlingsmark 105, 110-113, 117-119, 122-128, 143, 145, 147-148, 150.
8 Nr 42 1/8 mantal Åboen Ola Svensson (Skatte Rusthåll).
Har stugulängan i gott stånd ävensom uthuslängorna med någon plantering av frukt och vilda träd.
Husen, byggda efter 1768, ligger på äga nr 235 inkl. hage. Behöver ej flytta.

Ägor: Åker nr 233, 236, 239, 63, 65, 67, 68.
        
Äng nr 64, 66, 68, 69, 71, 72, 80, 81.
         Odlingsmark nr 237, 61.
9 Nr 46 1/8 mantal Åboen Åke Andersson.
Har stugulängan i gott stånd ävensom uthuslängorna med någon plantering av frukt och vilda träd.
Husen, byggda efter 1768, ligger på äga nr 234. Behöver ej flytta.

Ägor:  Åker nr 220, 221, 225, 226, 235.
            Äng nr 217, 218, 222, 223, 224, 233, 239.
          Gatumark nr 237
Se kartan under punkt 8.
10 Nr 43 1/8 mantal Åboen Jöns Mickelsson (Skatte Rusthåll).
Har stugulängan med tvenne uthuslängor i sämre tillstånd, har en liten hage med några frukt och vilda träd. (29 Binningar, värde 203 Rd, 7 Rd/binning).
Husen, byggda före 1768, ligger troligen på äga Bjärröd Nr 4 gamla kartan 1768.
Har utflyttningsskyldighet till ägorna nedan.
Huset byggdes på äga 208.(Huset 1916 inritat).

Ägor:  Åker nr 65, 67, 137, 189, 200, 202, 203, 220, 220 1/2, 226, 238,  
          Äng nr 64, 66, 201, 208, 239-241.
          Gatumark nr 70, 198, 199, 237.
          Odlingsmark nr 135, 136, 138, 195-197.
Precis vid nedfarten till nya huset låg äga 242 med Brytstugan, se rad 27.

11 Nr 44 1/16 mantal Åboen Anders Svensson (Skatte Rusthåll).
Har stugulängan med övriga uthusen i dåligt stånd, utan hage och plantering. (12 Binningar, värde 120 Rd, 10 Rd/binning).
Husen, byggda före 1768, flyttat till äga nr 134. Bjärröd Nr 5 gamla kartan 1768?
Har utflyttningsskyldighet till ägorna nedan.

Ägor:  Åker nr 134, 137, 220, 2201/2, 225, 226.
         Äng nr 221, 222, 240.
         Odlingsmark nr 124, 1311/2, 135, 136, 138-141
12 Nr 45 1/16 mantal Åboen Anders Johansson (Skatte Rusthåll). (Kallas också Andreas).
Har stugulängan med övriga uthusen i dåligt stånd, utan hage och plantering.
Husen, byggda före 1768, flyttat till äga nr 132. Bjärröd Nr 6 gamla kartan 1768?
Har utflyttningsskyldighet till ägorna nedan. Här saknas en värdering på flytten.

Ägor:  Åker nr 134, 219, 220, 225.
         Äng nr 139, 221, 222.
         Odlingsmark nr 124, 129, 130,131.
Karta se under punkt 11, Anders Svensson ovan.
13 Nr 52 1/8 mantal Åboen Jöns Larsson (Skatte Rusthåll).
Har stugulängan med övriga uthusen i passabelt stånd, utan hage.
Husen, byggda efter 1768, ligger på äga nr 35. Behöver ej flytta.
Troligen Bjärröd Nr 1 gamla kartan 1768?

Ägor:  Åker nr 18, 26-28, 34, 36
         Äng nr 24, 25, 29, 30, 42-44, 46, 47.
         Gatumark nr 23, 38.
14 Nr 53 1/8 mantal Åboen Nils Nilsson (Skatte Rusthåll).
Har gården i sämre stånd, utan hage och plantering. (15 Binningar, värde 135 Rd, 9 Rd/binning).
Husen, byggda efter 1768 (var?), ligger på äga nr ej angivet.
Har utflyttningsskyldighet till ägorna nedan.
Det finns inget hus på dessa ägor 1916.

Ägor:  Äng nr 15-17, 43, 44.
15 Nr 62 1/8 mantal Åboen Per Olsson (Skatte Rusthåll).
Har gården i sämre stånd, utan hage och plantering.
Husen, byggda efter 1768, ligger på äga nr 189. (25 Binningar, värde 174 Rd, 7 Rd/binning).
Har utflyttningsskyldighet till ägorna nedan.
(Huset 1916 inritat).

Ägor: Åker nr 189, 207, 211.
         Äng nr 186, 207, 208.
         Odlingsmark nr 190-195.
16 Nr 63 1/16 mantal Ola Rasmusson (Skatte Rusthåll).
Har stugulängan passabel och uthusen i sämre stånd utan någon hage eller plantering som är anmärkningsvärd. (19 Binningar, värde 95 Rd, 5 Rd/binning).
Husen, byggda före 1768, ligger på äga nr 1581/2.
Har utflyttningsskyldighet till ägorna nedan.

Ägor:  Åker nr 158, 159, 164, 165, 169,174
         Äng nr 154, 156, 161-163, 166, 167, 175, 210.
         Odlingsmark nr 144, 150, 155, 160, 170.
17 Nr 64 1/8 mantal som brukas av Nils Andersson (Skatte Rusthåll).
Har gården i sämre stånd utan någon hage eller plantering som är anmärkningsvärd.
Husen, byggda före 1768, ligger på äga nr 172/173. (13 Binningar, värde 78 Rd, 6 Rd/binning).
Har utflyttningsskyldighet till ägorna nedan.

Ägor:  Åker nr 169, 172-174, 182, 1821/2, 183, 187, 1871/2, 189 .
         Äng nr 168, 171, 175, 177-179, 181, 186, 188, 209-210.
         Odlingsmark nr 170, 176.
18 Nr 65 1/16 mantal Hans Olsson (Skatte Rusthåll).
Har inga hus. (Hus finns men är kanske inte bebott).
Det finns hus här enlig kartan, byggda före 1768 på äga nr 184/185. (10 Binningar, värde 60 Rd, 6 Rd/binning).
Har utflyttningsskyldighet till ägorna nedan.

Ägor:  Åker nr 183, 184, 185, 1871/2, 189, 207.
          Äng nr 186, 188, 208, 209.
          Odlingsmark nr 190, 191, 195.
19 Nr 66 1/16 mantal som brukas av Ryttmästare Ehrenborg (Skatte Rusthåll).
Har varken hus eller plantering.(13 Binningar, värde 78 Rd, 6 Rd/binning).
Har utflyttningsskyldighet till ägorna nedan.

Ägor:  Odlingsmark nr 144, 149, 150, 155.  
20 Nr 67 1/16 mantal Per Nilsson (Skatte Rusthåll).
Har endast en stugulänga och ingen plantering. (12 Binningar, värde 72 Rd, 6 Rd/binning).
Huset, byggt före 1768, ligger på äga nr 115 inklusive en åker.
Har utflyttningsskyldighet till ägorna nedan.

Ägor:  Odlingsmark nr 105, 109, 113, 114.
21 Nr 71 1/8 mantal Mjölnaren Jöns Sjöberg (Skatte Rusthåll).
Har gården i gott stånd med en större fruktträdplantering av vilda träd.
Huset, byggt efter 1768, ligger på äga nr 76. Bjärröd Nr 7 gamla kartan 1768. Behöver ej flytta.

Ägor: 
Åker nr 67, 77, 78, 202, 203, 206, 207, 2161/2.
         Äng nr 74, 75, 79, 80, 201, 204, 205, 208, 212-216,
         Gatumark nr 55, 70.
         Sandtag nr 205
22 Nr 54
Nr 85
1/12 mantal innehas Herr Ryttmästare Ehrenborg (Skatte Rusthåll).
1/48 mantal innehas Herr Ryttmästare Ehrenborg (SkatteRusthåll).
Har inga hus ej heller någon plantering. Huset hade redan demonterats i avvaktan på Laga Skifte. Storlek 26 binningar, värde 156 Rd, 6 Rd/binning.
Har utflyttningsskyldighet till ägorna nedan.

Ägor: Odlingsmark nr 103-108.
23 Nr 82 1/16 mantal Smeden Cederberg (Skatte Rusthåll).
Har stugulängan i ganska gott stånd ävensom uthusen men har ej någon hage och ej heller plantering.
Husen, byggda före 1768, ligger på äga nr 39.  Behöver ej flytta.
Bjärröd Nr X på gamla kartan 1768.

Ägor:  Åker nr 26, 33, 36, 37, 52, 63, 651/2.
         Äng nr 30, 31, 42, 48, 50, 51, 62,66.
         Gatumark nr 38, 40, 41, 55, 58, 60, 61 (invid smedjan).
24 Nr 83 1/8 mantal Åboen Per Nilsson (Skatte Rusthåll).
Har stugulängan i dåligt stånd ävensom uthuslängorna, har en obetydelig hage och ingen plantering.
Husen, byggda efter  1768, ligger på äga nr ej angivet. (Huset 1916 inritat).
Se 84 kartan 1678. (25 Binningar, värde 184 Rd, 8 Rd/binning).
Har utflyttningsskyldighet till ägorna nedan.

Ägor:  Äng nr 50, 51, 81.
25 Nr 84 1/8 mantal Per Andersson (Krono Skatte Rusthåll).
Har stugulängan med uthuslängorna i passabelt stånd, utan hage och plantering.
Husen, byggda efter  1768, ligger på äga nr 53. (Huset 1916 inritat, se 83).
Bjärröd Nr 8 gamla kartan 1768. Notera att vägen 1830 är inritad.
Behöver ej flytta.

Ägor:  Åker nr 52, 54, 64, 65, 78.
         Äng nr 50, 56, 57, 66, 69, 81.
         Gatumark nr 55, 58.
26 Nr 91 1/8 mantal Åboen Jöns Olsson.
Har gården i gott stånd med en hage och någon plantering af frukt och vilda träd.
Husen, byggda efter 1768, ligger på äga nr 32.Behöver ej flytta.
Bjärröd Nr 9 gamla kartan 1768. 

Ägor:  Åker nr 28, 33.
          Äng nr 30, 31, 42, 46-49, 51.
          Gatumarkmark nr 40.

27 Nr x Samfälligheten

Ägor: Sandtag nr 59 finns ej längre, se nr 142.
        
Damm nr 73. (Se under punkt 21 ovan).
         Plan till nytt skolhus nr 232.
         Plan och väg till Brytstugan nr 242 (Torkning av linet).
         Väg nr 243 (finns ej längre), 244-247, 248(kyrkoväg),
         249-253.