Bjärsjölagård (Kärrstorp) 1816
Leif Nyström, ny 2009-01-18. Korr. 2016-04-12.
  Alla socknar i Färs Härad
Bjärsjölagård finns inte som samhälle eller by men Slottet och Gården finns naturligvist. Tillhörigheten var Kärrstorps församling. Först 1885-04-17 blev det Östra Kärrstorp.
Här nedan följer en beskrivning, författad under Recognosceringen år 1815 av Lemke, Ammilon & Malmborg. Frågan är hur väl den stämmer. Tex 1830 vid laga skifte i Bjerröd anges helt andra uppgifter vad gäller gårdar och hus. Antalet personer är troligtvis rätt då de kommer från kyrkoböckerna. Den handlar om Färs Härad men här beskrivs endast vad som fanns inom Kärrstorps församling och handlar om Vattendrag, Vägar, Jordmån/skog/kärr, en förteckning över ägor mm samt statistik.
  Karta som visar Kärrstorps församling 1812.
1 Vattendrag
Beskriver beskaffenhet på broar och vadställen för armen.
Inget finns angivet för Kärrstorp.
2 Vägar
Vägen ifrån Sjöbo Norrut är inom – Brandstads socken något lerig, och härav svår för tunga fordon i en regnig årstid och om våren. För övrigt är vägen någorlunda god ända till gränsen av Färs, i synnerhet inom Westerstads och Östraby socknar.
Övriga vägar som finnas inom Färs härad, är mindre goda, varav större delen endast kan köras med Bond Vagnar.
3 Jordmån/skog/kärr m.m.
Jordmån lerblandad, isynnerhet uti Branstads socken.
Terrainen (terrängen) relativt jämn för kavalleriet att passera.
Skogarna inom socknen, äro ej stora och sammanhängande.
4 Förteckning över ägor, folkmängd m.m. i Färs Härad
Färs härad består av 292 mantal och 11 pastorat av vilka Kärrstorp och Brandstad var Regala pastorat, dvs att kungen utnämnde kyrkoherden. Regala pastorat avskaffades 1910.
Säteri fanns i Bjärsjölagård.
Folkmängden i Häradet är 13896 män och 7273 kvinnor.
Präster och Kyrkobetjäning 36 st.
Civil Personer 13.
Officerare och Krigsmän 141
Bönder, Torpare, Husmän och Drängar 4433.
Hantverkare och Lärlingar 100.
Privata Personers Fogdar och Tjenare 87.
Möllare 23.
Omyndige Barn 1634.
Fattiga, man 126, kvinnor 258
Ungefärliga Tunnland av öppen Jord 14455, av vilka 6670 besås och avkastningen är cirka 5te Korn.
Hästar i Häradet kan räknas till 5160.
Oxar till 2490; Kor till 4750; Ungboskap till 4670 och Får till 8840
5 Kjerrstorps pastorat som består av en socken
I denna Socken, som består av 14 1/24 Mantal är Bjerröds Ladugård belägen, som är berustad, varvid befinnes Rudera av ett Slott, samt ett Kalkbruk. Dessutom är här följande Byar och Lägenheter: Kjerrstorp, Ahlestad, Rönås, Bjerröd, varuti finns Vatten och Väder Kvarn samt Elestorp.
Socknens Folkmängd är 746. Män 342. Kvinnor 404.
Präster och Kyrkobetjänning 2.
Krigsmän 9. Ur tjänst gångna 1.
Bönder, Torpare, Husmän och Drängar 200.
Hantverkare 1.
Privata Fogdar och Tjänare 9.
Fattige Män 3. Kvinnor 8.
Ungefärliga Tunnland av öppen jord 480 av vilka 320 besås.
Hästar ungefär 224.
Oxar 47; Kor 106; Ungboskap 175; Får 245.
6 Hus mm i Kjerrstorps socken
  Namn Herr-
Gårdar
Bond-
gårdar
Hus
Torp
Anm.
   Bjerröds ladugård 1      Välbyggd
   Kjerrstorp 1 8 1  Prästgård
   Alestad   18 2  
   Alestatorp     5  
   Rönås   20 4  
   Fåglahus     2  
   Sjöhus     1  
   Hästhagehus     1  
   Ekeskogshus     1  
   Bjerröd   14 2  
   Elestorp   8 1